ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) အရွင္ဇ၀န

NoTitle
1ကာလဒါန တရားေတာ္PlayDownload
2ကာလဒါန တရားေတာ္PlayDownload
3ကာလဒါန ႏွင့္ ပကာသနဒါနPlayDownload
4ကာလဒါနႏွင့္ ပကာသနဒါနPlayDownload
5ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻ ဝဋ္ေႂကြး (၁)PlayDownload
6ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻ ဝဋ္ေႂကြး (၂)PlayDownload
7ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻက ၀ဋ္ေၾကြးPlayDownload
8ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻက ၀ဋ္ေၾကြး (၁)PlayDownload
9ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻက ၀ဋ္ေၾကြး (၂)PlayDownload
10ကိုးဆယ့္တစ္ကမာၻက ဝ႗္ေႂကြးPlayDownload
11ကိုယ့္ဆယ့္တစ္ကမာၻ ၀ဋ္ေၾကြးPlayDownload
12ကိုယ့္ဆယ့္တစ္ကမာၻ ဝဋ္ေႂကြးPlayDownload
13ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔ (၁)PlayDownload
14ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔ (၂)PlayDownload
15ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႕(၁)PlayDownload
16ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႕(၂)PlayDownload
17ကိုယ္အရႈံးေပးမွ ရႈးတာပါPlayDownload
18ကိုယ္အ႐ႈံးေပးမွ ႐ႈံးတာပါPlayDownload
19ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း (၁)PlayDownload
20ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း (၂)PlayDownload
21ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအ ေၾကာင္းရင္းPlayDownload
22ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအ ေၾကာင္းရင္း (၁)PlayDownload
23ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအ ေၾကာင္းရင္း (၂)PlayDownload
24ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းPlayDownload
25ကံေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားနည္းPlayDownload
26ကံေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားနည္းPlayDownload
27ေၾကာက္ရင္လြဲ ရဲရင္မင္းျဖစ္PlayDownload
28ေၾကာက္ရင္လြဲ၊ ရဲရင္မင္းျဖစ္PlayDownload
29ေၾကာက္ရင္လြဲ၊ ရဲရင္မင္းျဖစ္PlayDownload
30ေၾကာက္ရင္လြဲ၊ ရဲရင္မင္းျဖစ္PlayDownload
31ခဏိက သမာဓိျဖင့္ ရဟႏာၱျဖစ္ပုံPlayDownload
32ခဏိက သမာဓိျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ပံုPlayDownload
33ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပုံ၊ ပ်က္ပုံPlayDownload
34ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပံု၊ ပ်က္ပံုPlayDownload
35ခႏၶာငါးပါး၊ ဓါတ္ရွစ္ပါးPlayDownload
36ခႏၶာငါးပါး၊ ဓါတ္ရွစ္ပါးPlayDownload
37ဂုဏ္ေတာ္ အစြမ္း အံ့မခန္းPlayDownload
38ဂုဏ္ေတာ္အစြမ္း အံ့မခန္းPlayDownload
39ငါးပါးသီလPlayDownload
40ငါးပါးသီလPlayDownload
41ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ဗံုလံုတလွည့္ (၁)PlayDownload
42ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ဗံုလံုတလွည့္ (၂)PlayDownload
43ငါးပ်ံတစ္လွည္႕ ဗုံလံုတလွည္႕ (၁)PlayDownload
44ငါးပ်ံတစ္လွည္႕ ဗုံလံုတလွည္႕ (၂)PlayDownload
45ဆင္းရဲသားတို႔၏ ထြက္ေပါက္PlayDownload
46ဆင္းရဲသားတို႕၏ ထြက္ေပါက္PlayDownload
47ဆရာ့၀ါဒPlayDownload
48ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းPlayDownload
49ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းPlayDownload
50ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းPlayDownload
51ဆရာေကာင္းကိုရွာျခင္းPlayDownload
52ဆရာ႕ဝါဒPlayDownload
53စုန္လမ္း ဆန္းလမ္းPlayDownload
54စုန္လမ္း၊ ဆန္လမ္းPlayDownload
55စုန္လမ္း၊ ဆန္လမ္းPlayDownload
56စုန္လမ္း၊ ဆန္လမ္းPlayDownload
57ဉာဏ္ထက္ ဒါန၊ ဉာဏ္ပ်က္ ဒါနPlayDownload
58တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
59တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
60တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
61တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
62တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၃)PlayDownload
63တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၃)PlayDownload
64တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၄)PlayDownload
65တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၄)PlayDownload
66တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၅)PlayDownload
67တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၅)PlayDownload
68တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၆)PlayDownload
69တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၆)PlayDownload
70တစ္ဦးက ေစတနာ၊ တစ္ဦးက ေမတၱာPlayDownload
71တစ္ဦးက ေစတနာ၊ တစ္ဦးက ေမတၱာPlayDownload
72ေတေဇာဓါတ္PlayDownload
73ေတေဇာဓါတ္PlayDownload
74ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္PlayDownload
75ေထရ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္PlayDownload
76ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္PlayDownload
77ေထရဝါဒ မွတ္ေက်ာက္PlayDownload
78ေထရဝါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္PlayDownload
79ေထရဝါဒမွတ္ေက်ာက္PlayDownload
80ဒိ႒ိကိေလသာPlayDownload
81ဒိ႒ိကိေလသာPlayDownload
82ဒိ႒ိျပဳတ္ (၁)PlayDownload
83ဒိ႒ိျပဳတ္ (၁)PlayDownload
84ဒိ႒ိျပဳတ္ (၂)PlayDownload
85ဒိ႒ိျပဳတ္ (၂)PlayDownload
86ဒါနအစြမ္း အံ့မခမ္းPlayDownload
87ဒါနအစြမ္း အံ့မခမ္းPlayDownload
88ဓမၼဓိ႒ာန္ ဘာသာေရြးနည္းတရားPlayDownload
89ဓမၼဓိ႒ာန္ ဘာသာေရြးနည္းတရားPlayDownload
90ဓမၼမ်က္ရည္PlayDownload
91ဓမၼမ်က္ရည္PlayDownload
92ဓမၼအေမြPlayDownload
93ဓမၼအေမြPlayDownload
94ဓမၼအေမြ (၁)PlayDownload
95ဓမၼအေမြ (၁)PlayDownload
96ဓမၼအေမြ (၁)PlayDownload
97ဓမၼအေမြ (၂)PlayDownload
98နိဗၺာန္ (၃) မ်ဳိးPlayDownload
99နိဗၺာန္(၃)မ်ဳိးPlayDownload
100ပစၥယ ပဋိဂၢဟဉာဏ္၊ ဝီထိစဥ္PlayDownload
101ပစၥယ ပဋိဂၢဥာဏ္၊ ၀ီထိစဥ္PlayDownload
102ပညတ္ ပရမတ္PlayDownload
103ပညတ္ ပရမတ္PlayDownload
104ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၁)PlayDownload
105ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၁၀)PlayDownload
106ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၂)PlayDownload
107ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၃)PlayDownload
108ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၄)PlayDownload
109ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၅)PlayDownload
110ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၆)PlayDownload
111ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၇)PlayDownload
112ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၈)PlayDownload
113ပညာသိ ႏွင့္ သညာသိ (၉)PlayDownload
114ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၁)PlayDownload
115ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၁၀)PlayDownload
116ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၂)PlayDownload
117ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၃)PlayDownload
118ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၄)PlayDownload
119ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၅)PlayDownload
120ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၆)PlayDownload
121ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၇)PlayDownload
122ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၈)PlayDownload
123ပညာသိႏွင့္ သညာသိ (၉)PlayDownload
124ပတၱိဒါနPlayDownload
125ပတၱိဒါနPlayDownload
126ပထ၀ီ အာေပါPlayDownload
127ပထမ နိဗၺာန္PlayDownload
128ပထမ နိဗၺာန္PlayDownload
129ပထမနိဗၺာန္PlayDownload
130ပထမနိဗၺာန္PlayDownload
131ပထဝီ အာေပါPlayDownload
132ပရိတ္ တရားေတာ္PlayDownload
133ပရိတ္တရားေတာ္PlayDownload
134ပါရမီကုသိုလ္PlayDownload
135ပါရမီကုသိုလ္PlayDownload
136ပါရမီထိုက္ေသာ ဒါနPlayDownload
137ပါရမီထိုက္ေသာ ဒါနPlayDownload
138ပါရမီမထိုက္ေသာ ဒါနႏွင့္ ပါရမီထိုက္ေသာဒါနPlayDownload
139ပါရမီမထိုက္ေသာဒါန ႏွင့္ ပါရမီထိုက္ေသာဒါနPlayDownload
140ပ႒ာန္းပစၥယ နိေဒၵသ အနက္အဓိပၸါယ္PlayDownload
141ပ႒ာန္းပစၥယ နိေဒၵသ အနက္အဓိပၸါယ္PlayDownload
142ျပံဳးေသ၊ မဲ့ေသPlayDownload
143ျပံဳးေသ၊ မဲ့ေသPlayDownload
144ၿပံဳးေသ မဲ့ေသPlayDownload
145ၿပံဳးေသ၊ မဲ့ေသPlayDownload
146ၿပဳံးေသမဲ့ေသတရား(၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္၂၃-၂-၂၀၀၄)PlayDownload
147ဖန္ဆင္းရွင္(၃)ဦးPlayDownload
148ဖန္ဆင္းရွင္(၃)ဦးPlayDownload
149ဖန္ဆင္းရွင္သုံးဦး(၁၃၆၆ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၅ရက္၂၆-၁၁-၂၀၀၄)PlayDownload
150ဗာတိယ သုတၱန္ (၁)PlayDownload
151ဗာတိယ သုတၱန္ (၁)PlayDownload
152ဗာတိယ သုတၱန္ (၂)PlayDownload
153ဗာတိယ သုတၱန္ (၂)PlayDownload
154ဗိုလ္တေထာင္ (၁)PlayDownload
155ဗိုလ္တေထာင္ (၁)PlayDownload
156ဗိုလ္တေထာင္ (၂)PlayDownload
157ဗိုလ္တေထာင္ (၂)PlayDownload
158ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ အေျခခံ(၂)ခ်က္PlayDownload
159ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕အတြက္ အေျခခံ(၂)ခ်က္PlayDownload
160ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းPlayDownload
161ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းPlayDownload
162ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းPlayDownload
163ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းPlayDownload
164ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေရး တရား (၁)PlayDownload
165ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေရး တရား (၂)PlayDownload
166ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေရး တရား (၃)PlayDownload
167ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားPlayDownload
168ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားPlayDownload
169ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားPlayDownload
170ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားPlayDownload
171ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား (၁)PlayDownload
172ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား (၂)PlayDownload
173ဗုဒၶေဟာၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား (၃)PlayDownload
174ဘာသာတန္ခိုးPlayDownload
175ဘာသာတန္ခိုးPlayDownload
176ဘုရားအေနကဇာPlayDownload
177ဘုရားအေနကဇာPlayDownload
178ေဘးႀကီးေလးပါး (၁)PlayDownload
179ေဘးႀကီးေလးပါး (၁)PlayDownload
180ေဘးႀကီးေလးပါး (၂)PlayDownload
181ေဘးႀကီးေလးပါး (၂)PlayDownload
182ေဘးႀကီးေလးပါး တရားေတာ္ ၅-၂-၂၀၀၅PlayDownload
183မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား ၂၆-၁-၂၀၀၅PlayDownload
184မဂ္တားဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္မ်ားPlayDownload
185မဂ္တားဖိုလ္တား အႏၲရာယ္မ်ားPlayDownload
186မဂ္ဖိုလ္မရျခင္းအ ေၾကာင္းPlayDownload
187မဂ္ဖိုလ္မရျခင္းအေၾကာင္းPlayDownload
188မယ္ေတာ္ေက်းဇူးPlayDownload
189မယ္ေတာ္ေက်းဇူးPlayDownload
190မိခင္ႏွင့္ တူေသာအရာPlayDownload
191မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာPlayDownload
192မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာPlayDownload
193မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာPlayDownload
194မိတ္ေဆြ ႏွင့္ ရန္သူPlayDownload
195မိတ္ေဆြ ႏွင့္ ရန္သူPlayDownload
196မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူPlayDownload
197မိတ္ေဆြႏွင့္ရန္သူPlayDownload
198မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလားPlayDownload
199မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား ၁၀-၂-၂၀၀၅PlayDownload
200မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးၿပီလားPlayDownload
201မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာPlayDownload
202မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာPlayDownload
203မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာ(၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္၂၃-၂-၂၀၀၄)PlayDownload
204မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာPlayDownload
205မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာPlayDownload
206မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္PlayDownload
207မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္PlayDownload
208မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္PlayDownload
209မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၁)PlayDownload
210မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၁)PlayDownload
211မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၂)PlayDownload
212မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၂)PlayDownload
213မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၂၇-၁-၂၀၀၅)PlayDownload
214မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၃)PlayDownload
215မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၃)PlayDownload
216မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္PlayDownload
217ေမတၱာသုတ္PlayDownload
218ေမတၱာသုတ္PlayDownload
219ေမတၱာအစြမ္း အံ့မခမ္း (၁)PlayDownload
220ေမတၱာအစြမ္း အံ့မခမ္း (၁)PlayDownload
221ေမတၱာအစြမ္း အံ့မခမ္း (၂)PlayDownload
222ေမတၱာအစြမ္း အံ့မခမ္း (၂)PlayDownload
223ယံုမွတ္လို႔ ပံုအပ္မိသူမ်ား (၁)PlayDownload
224ယံုမွတ္လို႔ ပံုအပ္မိသူမ်ား (၂)PlayDownload
225ယုံမွတ္လို႕ ပုံအပ္မိသူမ်ား(၁)PlayDownload
226ယုံမွတ္လို႕ ပုံအပ္မိသူမ်ား(၂)PlayDownload
227ရတနာ့ဂုဏ္ရည္PlayDownload
228ရတနာ့ဂုဏ္ရည္PlayDownload
229ရတနာ့ဂုဏ္ရည္PlayDownload
230ရတနာ့ဂုဏ္ရည္PlayDownload
231လက္ေတြ႔ ကိေလသာကို ပယ္ဖ်က္နည္းPlayDownload
232လက္ေတြ႕ကိေလသာကို ပယ္ဖ်က္နည္းPlayDownload
233လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁)PlayDownload
234လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁၀)PlayDownload
235လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁၁)PlayDownload
236လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁၂)PlayDownload
237လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁၃)PlayDownload
238လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၁၄)PlayDownload
239လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၂)PlayDownload
240လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၃)PlayDownload
241လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၄)PlayDownload
242လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၅)PlayDownload
243လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၆)PlayDownload
244လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၇)PlayDownload
245လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၈)PlayDownload
246လက္ေရြးစင္တရားမ်ား (၉)PlayDownload
247လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁)PlayDownload
248လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁၀)PlayDownload
249လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁၁)PlayDownload
250လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁၂)PlayDownload
251လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁၃)PlayDownload
252လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၁၄)PlayDownload
253လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၂)PlayDownload
254လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၃)PlayDownload
255လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၄)PlayDownload
256လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၅)PlayDownload
257လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၆)PlayDownload
258လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၇)PlayDownload
259လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၈)PlayDownload
260လက္ေ႐ြးစင္တရားမ်ား (၉)PlayDownload
261လူ(၄)မ်ိဳးPlayDownload
262လူ(၄)မ်ဳိးPlayDownload
263လူျဖစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္PlayDownload
264လူျဖစ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္PlayDownload
265ေလးမ်ဳိး သုံးလီPlayDownload
266ေလးမ်ဳိး သံုးလီPlayDownload
267ေလာကုတၱရာ စာေမးပြဲPlayDownload
268ေလာကုတၱရာ စာေမးပြဲPlayDownload
269ေလာကုတၱရာ စာေမးပြဲPlayDownload
270ေလာကုတၱရာ စာေမးပြဲPlayDownload
271ေလာဘကင္းစင္ နိဗၺာန္၀င္PlayDownload
272ေလာဘကင္းစင္ နိဗၺာန္ဝင္PlayDownload
273ေလာဘကုန္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္PlayDownload
274ေလာဘကုန္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္PlayDownload
275၀စီေဗဒ ထိတိုင္းရွPlayDownload
276၀ိပႆနာ (၁)PlayDownload
277၀ိပႆနာ (၁) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
278၀ိပႆနာ (၁) ၿမိတ္PlayDownload
279၀ိပႆနာ (၁၀) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
280၀ိပႆနာ (၁၀) ၿမိတ္PlayDownload
281၀ိပႆနာ (၁၁) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
282၀ိပႆနာ (၁၁) ၿမိတ္PlayDownload
283၀ိပႆနာ (၁၂) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
284၀ိပႆနာ (၁၂) ၿမိတ္PlayDownload
285၀ိပႆနာ (၁၃) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
286၀ိပႆနာ (၁၃) ၿမိတ္PlayDownload
287၀ိပႆနာ (၁၄) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
288၀ိပႆနာ (၁၄) ၿမိတ္PlayDownload
289၀ိပႆနာ (၁၅) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
290၀ိပႆနာ (၁၅) ၿမိတ္PlayDownload
291၀ိပႆနာ (၁၆) ၿမိတ္PlayDownload
292၀ိပႆနာ (၁၇) ၿမိတ္PlayDownload
293၀ိပႆနာ (၁၈) ၿမိတ္PlayDownload
294၀ိပႆနာ (၁၉) ၿမိတ္PlayDownload
295၀ိပႆနာ (၂)PlayDownload
296၀ိပႆနာ (၂) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
297၀ိပႆနာ (၂) ၿမိတ္PlayDownload
298၀ိပႆနာ (၂၀) ၿမိတ္PlayDownload
299၀ိပႆနာ (၂၁) ၿမိတ္PlayDownload
300၀ိပႆနာ (၃)PlayDownload
301၀ိပႆနာ (၃) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
302၀ိပႆနာ (၃) ၿမိတ္PlayDownload
303၀ိပႆနာ (၄)PlayDownload
304၀ိပႆနာ (၄) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
305၀ိပႆနာ (၄) ၿမိတ္PlayDownload
306၀ိပႆနာ (၅)PlayDownload
307၀ိပႆနာ (၅) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
308၀ိပႆနာ (၅) ၿမိတ္PlayDownload
309၀ိပႆနာ (၆) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
310၀ိပႆနာ (၆) ၿမိတ္PlayDownload
311၀ိပႆနာ (၇) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
312၀ိပႆနာ (၇) ၿမိတ္PlayDownload
313၀ိပႆနာ (၈) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
314၀ိပႆနာ (၈) ၿမိတ္PlayDownload
315၀ိပႆနာ (၉) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
316၀ိပႆနာ (၉) ၿမိတ္PlayDownload
317၀ိပႆနာ စာေမးပြဲPlayDownload
318၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁)PlayDownload
319၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၀)PlayDownload
320၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၁)PlayDownload
321၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၂)PlayDownload
322၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၃)PlayDownload
323၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၄)PlayDownload
324၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၂)PlayDownload
325၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၃)PlayDownload
326၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၄)PlayDownload
327၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၅)PlayDownload
328၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၆)PlayDownload
329၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၇)PlayDownload
330၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၈)PlayDownload
331၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၉)PlayDownload
332၀ိပႆနာ ႐ႈနည္းPlayDownload
333၀ိပႆနာအားထုတ္ရျခင္း အေၾကာင္းPlayDownload
334၀ါေယာ၊ ၀ဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာPlayDownload
335ဝစီေဗဒ ထိတိုင္းရွPlayDownload
336ဝိပႆနာ (၁)PlayDownload
337ဝိပႆနာ (၁) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
338ဝိပႆနာ (၁) ၿမိတ္PlayDownload
339ဝိပႆနာ (၁၀) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
340ဝိပႆနာ (၁၀) ၿမိတ္PlayDownload
341ဝိပႆနာ (၁၁) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
342ဝိပႆနာ (၁၁) ၿမိတ္PlayDownload
343ဝိပႆနာ (၁၂) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
344ဝိပႆနာ (၁၂) ၿမိတ္PlayDownload
345ဝိပႆနာ (၁၃) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
346ဝိပႆနာ (၁၃) ၿမိတ္PlayDownload
347ဝိပႆနာ (၁၄) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
348ဝိပႆနာ (၁၄) ၿမိတ္PlayDownload
349ဝိပႆနာ (၁၅) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
350ဝိပႆနာ (၁၅) ၿမိတ္PlayDownload
351ဝိပႆနာ (၁၆) ၿမိတ္PlayDownload
352ဝိပႆနာ (၁၇) ၿမိတ္PlayDownload
353ဝိပႆနာ (၁၈) ၿမိတ္PlayDownload
354ဝိပႆနာ (၁၉) ၿမိတ္PlayDownload
355ဝိပႆနာ (၂)PlayDownload
356ဝိပႆနာ (၂) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
357ဝိပႆနာ (၂) ၿမိတ္PlayDownload
358ဝိပႆနာ (၂၀) ၿမိတ္PlayDownload
359ဝိပႆနာ (၂၁) ၿမိတ္PlayDownload
360ဝိပႆနာ (၃)PlayDownload
361ဝိပႆနာ (၃) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
362ဝိပႆနာ (၃) ၿမိတ္PlayDownload
363ဝိပႆနာ (၄)PlayDownload
364ဝိပႆနာ (၄) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
365ဝိပႆနာ (၄) ၿမိတ္PlayDownload
366ဝိပႆနာ (၅)PlayDownload
367ဝိပႆနာ (၅) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
368ဝိပႆနာ (၅) ၿမိတ္PlayDownload
369ဝိပႆနာ (၆) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
370ဝိပႆနာ (၆) ၿမိတ္PlayDownload
371ဝိပႆနာ (၇) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
372ဝိပႆနာ (၇) ၿမိတ္PlayDownload
373ဝိပႆနာ (၈) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
374ဝိပႆနာ (၈) ၿမိတ္PlayDownload
375ဝိပႆနာ (၉) ေကာ့ေသာင္းPlayDownload
376ဝိပႆနာ (၉) ၿမိတ္PlayDownload
377ဝိပႆနာ စာေမးပြဲPlayDownload
378ဝိပႆနာ ရႈနည္းPlayDownload
379ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁)PlayDownload
380ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၀)PlayDownload
381ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၁)PlayDownload
382ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၂)PlayDownload
383ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၃)PlayDownload
384ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၁၄)PlayDownload
385ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၂)PlayDownload
386ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၃)PlayDownload
387ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၄)PlayDownload
388ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၅)PlayDownload
389ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၆)PlayDownload
390ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၇)PlayDownload
391ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၈)PlayDownload
392ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား (၉)PlayDownload
393ဝိပႆနာအားထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္းPlayDownload
394ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇPlayDownload
395ေ၀ဒနာတူေသာ္လည္း ေသတာမတူPlayDownload
396ေ၀ဒနာျခင္းတူPlayDownload
397ေဝဒနာတူေသာ္လည္း ေသတာမတူPlayDownload
398ေဝဒနာျခင္းတူPlayDownload
399သကၠာယ ဒိ႒ိခြါပုံPlayDownload
400သကၠာယ ဒိ႒ိခြါပံုPlayDownload
401သင္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီလားPlayDownload
402သင္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီလားPlayDownload
403သစၥာ(၄)ပါးPlayDownload
404သစၥာ(၄)ပါးPlayDownload
405သမၼာဒိ႒ိ(၅)မ်ိဳးPlayDownload
406သမၼာဒိ႒ိ(၅)မ်ဳိးPlayDownload
407သရဏဂုံ သုံးပါးPlayDownload
408သရဏဂံု သံုးပါးPlayDownload
409သရဏဂုံ အစြမ္း အံ့မခန္းPlayDownload
410သရဏဂံု အစြမ္း အံ့မခန္းPlayDownload
411သံသရာၾသဃမွ ကူးေျမာက္ပုံPlayDownload
412သံသရာၾသဃမွ ကူးေျမာက္ပံုPlayDownload
413သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
414သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၀)PlayDownload
415သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၁)PlayDownload
416သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၂)PlayDownload
417သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၃)PlayDownload
418သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၄)PlayDownload
419သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၅)PlayDownload
420သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၆)PlayDownload
421သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၇)PlayDownload
422သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၈)PlayDownload
423သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၉)PlayDownload
424သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
425သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၀)PlayDownload
426သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၁)PlayDownload
427သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၂)PlayDownload
428သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၃)PlayDownload
429သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၄)PlayDownload
430သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၃)PlayDownload
431သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၄)PlayDownload
432သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၅)PlayDownload
433သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၆)PlayDownload
434သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၇)PlayDownload
435သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၈)PlayDownload
436သုဒၶ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ (၉)PlayDownload
437သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
438သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၀)PlayDownload
439သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၁)PlayDownload
440သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၂)PlayDownload
441သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၃)PlayDownload
442သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၄)PlayDownload
443သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၅)PlayDownload
444သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၆)PlayDownload
445သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၇)PlayDownload
446သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၈)PlayDownload
447သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၁၉)PlayDownload
448သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
449သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၀)PlayDownload
450သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၁)PlayDownload
451သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၂)PlayDownload
452သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၃)PlayDownload
453သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၂၄)PlayDownload
454သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၃)PlayDownload
455သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၄)PlayDownload
456သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၅)PlayDownload
457သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၆)PlayDownload
458သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၇)PlayDownload
459သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၈)PlayDownload
460သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္ (၉)PlayDownload
461သူေတာ္စင္တို႔၏ စိတ္ထားPlayDownload
462သူေတာ္စင္တို႕၏ စိတ္ထားPlayDownload
463သူေတာ္စင္မ်ား၏ စိတ္ထားPlayDownload
464သူေတာ္စင္မ်ား၏ စိတ္ထားPlayDownload
465သူေတာ္ေကာင္းတို္႔၏ စိတ္ထားPlayDownload
466သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ စိတ္ထားPlayDownload
467ၾသ၀ါဒPlayDownload
468ၾသဝါဒPlayDownload
469အဆိုးဆုံး အဆိပ္PlayDownload
470အဆိုးဆုံး အဆိပ္PlayDownload
471အဆိုးဆံုးအဆိပ္PlayDownload
472အဆိုးဆံုးအဆိပ္PlayDownload
473အဇၥ်တၱတိုက္ပြဲPlayDownload
474အဇၥ်တၱတိုက္ပြဲPlayDownload
475အဇၥ်တၱတိုက္ပြဲPlayDownload
476အဇၨ်တၱ တိုက္ပြဲPlayDownload
477အတြင္းရန္သူPlayDownload
478အတြင္းရန္သူPlayDownload
479အနစၥ ႏုပႆနာPlayDownload
480အနစၥ ႏုပႆနာPlayDownload
481အနာခံျခင္း ႏွင့္ အသာစံျခင္းPlayDownload
482အနာခံျခင္းႏွင့္ အသာစံျခင္းPlayDownload
483အနာထပိဏ္က်တဲ့ မ်က္ရည္PlayDownload
484အနာထပိဏ္က်တဲ့ မ်က္ရည္PlayDownload
485အပါယ္တံခါးပိတ္PlayDownload
486အပါယ္တံခါးပိတ္PlayDownload
487အပါယ္ၾသဃ ဆြဲခ်မည့္သူPlayDownload
488အပါယ္ၾသဃ ဆြဲခ်မည့္သူPlayDownload
489အပါယ္ၾသဃ ဆြဲခ်မည္႕သူPlayDownload
490အပါယ္ၾသဃဆြဲခ်မည္႕သူPlayDownload
491အရႈံးမရွိေသာ ဒသနPlayDownload
492အရႈံးမရွိေသာ ဒႆနPlayDownload
493အရႈံးမရွိေသာ ဒႆနPlayDownload
494အသက္နဲ႔လဲ တရားပြဲPlayDownload
495အသက္နဲ႕လဲ တရားပြဲPlayDownload
496အသာစံျခင္း၊ အနာခံျခင္း (ဝါဆိုလျပည္႕ေန႕)PlayDownload
497အသာစံျခင္းႏွင့္ အနာခံျခင္းPlayDownload
498အသာစံျခင္းႏွင့္ အနာခံျခင္းPlayDownload
499အသာစံျခင္းႏွင့္ အနာခံျခင္း (၀ါဆိုလျပည့္ေန႔)PlayDownload
500အသားလြတ္စားျခင္း ႏွင့္ ဗုဒၶအျမင္PlayDownload
501အသားလြတ္စားျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶအျမင္PlayDownload
502အာကာသဓါတ္၊ ခႏၶာငါးပါးPlayDownload
503အာကာသဓါတ္၊ ခႏၶာငါးပါးPlayDownload
504အားကိုးရာမွန္PlayDownload
505အားကိုးရာမွန္PlayDownload
506အာစရိယပူေဇာ္ပြဲPlayDownload
507အာစရိယပူေဇာ္ပြဲPlayDownload
508အာရံု(၆)ပါးကို ဓမၼအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းPlayDownload
509အာရုံေျခာက္ပါးကို ဓမၼအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းPlayDownload
510အာ႐ုံေျခာက္ပါးကို ဓမၼအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းPlayDownload
511အာ႐ုံေျခာက္ပါးကို ဓမၼအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းPlayDownload
512အိမ္တြင္ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္PlayDownload
513အိမ္တြင္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္PlayDownload
514အေမး - ဘာသာျခား၊ အေျဖ - ေဂါတမဘုရားPlayDownload
515အေမး -ဘာသာျခား၊ အေျဖ- ေဂါတမဘုရားPlayDownload
516အေမး၊ အေျဖ (ေခ်ာင္းႀကီး၀႐ြာ)PlayDownload
517အေမး၊ အေျဖ (ေခ်ာင္းႀကီးဝ ရြာ)PlayDownload
518အေမး၊ အေျဖ (ၿမိတ္)PlayDownload
519အေမး၊ အေျဖ (ၿမိတ္)PlayDownload
520အေသျမတ္ခ်င္ ေသနည္းသင္PlayDownload
521အေသျမတ္ခ်င္ ေသနည္းသင္PlayDownload
522အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
523အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၁)PlayDownload
524အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
525အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ (၂)PlayDownload
526အျဖစ္မွန္ ငါးမ်ဳိးPlayDownload
527အျဖစ္မွန္ ငါးမ်ဳိးPlayDownload
528အႏၶသုတ္PlayDownload
529အႏၶသုတ္PlayDownload
530အ႐ႈံးမရွိေသာ ဒႆနPlayDownload
531အ႐ႈံးမရွိေသာ ဒႆနPlayDownload
532အ႐ႈံးမရွိေသာ ဒႆနPlayDownload
533ဥာဏ္ထက္ ဒါန၊ ဥာဏ္ပ်က္ ဒါနPlayDownload
534၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၁)PlayDownload
535၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၁)PlayDownload
536၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၂)PlayDownload
537၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၂)PlayDownload
538၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၃)PlayDownload
539၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၃)PlayDownload
540၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၄)PlayDownload
541၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၄)PlayDownload
542၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၅)PlayDownload
543၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမာ္ကၽြန္း တရားမ်ား (၅)PlayDownload