ေညာင္တုန္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက ဘိဝံသ

NoTitle
1ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁-၁၁-၂၀၀၈PlayDownload
2ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၁-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
3ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၂-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
4ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၃-၉-၂၀၀၈PlayDownload
5ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၆-၈-၂၀၀၈PlayDownload
6ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၈-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
7ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၁၉-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
8ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂-၁၁-၂၀၀၈PlayDownload
9ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၀-၉-၂၀၀၈PlayDownload
10ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၃-၈-၂၀၀၈PlayDownload
11ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၅-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
12ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၆-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
13ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၇-၉-၂၀၀၈PlayDownload
14ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၂၈-၉-၂၀၀၈PlayDownload
15ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၃၀-၈-၂၀၀၈PlayDownload
16ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၄-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
17ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၅-၁၀-၂၀၀၈PlayDownload
18ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၆-၉-၂၀၀၈PlayDownload
19ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၈-၁၁-၂၀၀၈PlayDownload
20ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၉-၁၁-၂၀၀၈PlayDownload
21ဓမၼစႀကၤာသင္တန္း တရားေတာ္ ၉-၈-၂၀၀၈PlayDownload