ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ကုမာရဘိ၀ံသ

NoTitle
128-3-2010 ကမၻာ့ပဌာန္းပူေဇာ္ပြဲၾကီး -ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္ လူပရိသတ္တုိ႔ အတူတကြပြားမ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္းPlayDownload
24-12-2010ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ အပိုင္း(၁)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
35-12-2010ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၇)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
4ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၄-၁၂-၂၀၁၀PlayDownload
5ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၅-၁၂-၂၀၁၀PlayDownload
6နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ တရားေတာ္ ၈-၁-၂၀၁၀PlayDownload
72-12-2010 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၅)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
827-3-2010 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၃)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
928-3-2010 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၄)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
103-12-2010 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၆)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
116-12-2010 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ အပိုင္း(၈)ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးPlayDownload
12ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁)PlayDownload
13ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀)PlayDownload
14ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁)PlayDownload
15ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂)PlayDownload
16ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃)PlayDownload
17ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄)PlayDownload
18ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂)PlayDownload
19ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃)PlayDownload
20ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄)PlayDownload
21ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅)PlayDownload
22ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆)PlayDownload
23ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇)PlayDownload
24ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈)PlayDownload
25ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉)PlayDownload
26ပဌာန္းေဒသနာ ၀တ္ရြတ္စဥ္ တရားေတာ္ ၂၁-၃-၂၀၁၀PlayDownload
27ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၅-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
28ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ၁၄-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
29ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၆-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
30ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ၇-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
31ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ၈-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
32ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ၉-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
33ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ၁၀-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
34ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ၁၁-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
35ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ၁၂-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
36ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ၁၃-၆-၂၀၀၉ PlayDownload
37ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္္ႀကီး- ပဌာန္းေဒသနာ ၀တ္ရြတ္စဥ္တရားေတာ္PlayDownload
38မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ ၀တ္ရြတ္စဥ္ တရားေတာ္ ၅-၂-၂၀၁၀PlayDownload
39မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၂၃-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
40မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ၂-၂-၂၀၁၀PlayDownload
41မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) ၃-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
42မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) ၆-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
43မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) ၇-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
44မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) ၈-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
45မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၅) ၉-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
46မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၆) ၁၀-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
47မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၇) ၁၁-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
48မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၈) ၁၂-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
49မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၉) ၁၃-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
50မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၂၄-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
51မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၀) ၁၄-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
52မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၁) ၁၅-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
53မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၂) ၁၆-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
54မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၃) ၁၇-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
55မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၄) ၁၈-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
56မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၅) ၁၉-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
57မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ၂၅-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
58မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ၂၆-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
59မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ၂၇-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
60မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ၂၈-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
61မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ၃၀-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
62မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ၃၁-၁-၂၀၁၀ PlayDownload
63မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ၁-၂-၂၀၁၀ PlayDownload
64ေႁမြႀကီးေလးေကာင္ ဥပမာျပ တရားေတာ္ ၂၂-၁၂-၂၀၀၈PlayDownload
65ယုန္မင္း၏ဇာတ္ေတာ္ ဥပမာျပ တရားေတာ္ ၂၃-၁၂-၂၀၀၈PlayDownload
66အပၸါယ္တံခါးပိတ္ တရားေတာ္ ၁၁-၁၂-၂၀၀၉PlayDownload
67၄-၂-၂၀၁၀ပဌာန္းေဒသနာ ၀တ္ရြတ္စဥ္ တရားေတာ္PlayDownload