ပဲခူး ေအာင္သုခ ဆရာေတာ္ ဦးစႏၶိမာ

NoTitle
1ကမာၻတည္ပုံအဆက္၊ (၃၁)ဘုံတည္ပုံ၊ နတ္ခန္းPlayDownload
2ကုန္သည္ (၃)ေယာက္၊ မိလကၡမုဆိုး၊ ေဖာ္ေကာင္းတာ (၃)မ်ိဳး၊မေဖာ္ေကာင္းတာ (၃)မ်ိဳး၊ သာသနာကြယ္ပုံဆရာဝန္၊PlayDownload
3က်ားစာခံရတဲ့ ရဟန္း၊ ေဝဒနာ ဒယ္အိုၚ၊ ဒါန(၆)မ်ိဳး၊ အနာတပိဏ္သူေဌးႀကီးPlayDownload
4ေကာင္းကင္ဘုံက ဘုရား၊ ပညတ္နဲ႕ ပရမတ္၊ မိန္းမ မေကာင္းပုံ၊ ခႏၶာကိုယ္မေကာင္းပုံ အဆက္၊ ၃၂ ေကာဌာသPlayDownload
5စာေပ၊ ဖို (၂)မ်ိဳး၊ ဝိဇၨာနဲ႕ အဝိဇၨာ၊ ေသတာ(၄)မ်ိဳး၊ မိန္းမဘဝမွေယာက်ာၤး ျဖစ္ပုံ၊PlayDownload
6ညာဏ္စဥ္ အက်ဥ္ဒ (၁ မွ ၈ ထိ) တရုတ္ဗမာ ဆင္စီးပုံ၊ အဖိုးႀကီး၊အဖြားႀကီး၊ ကာမဂုဏ္ အေၾကာင္းPlayDownload
7တိႆရဟန္း၊ ေမာေနယ်အက်င့္၊ စိတ္ စိတ္အတိုင္း၊ ႏြာေကာင္းနဲ႕ ႏြားကပ္၊အနာတပိဏ္သူေဌးႀကီးPlayDownload
8ဗဟုသုတခန္း၊ တက္ကပ္၊ ဆုတ္ကပ္၊ ပုတီးခန္း၊ ဓါတ္ႀကီး (၄)ပါး၊အေမွာင္နဲ႕ အလင္း၊ ကုန္သည္ (၃)ေယာက္PlayDownload
9မက္တစ္ဆုပ္ နတ္သား၊ ငါးပါးသီလ ရွင္းတမ္း၊ သတ္လြတ္၊ ငရဲဆင္းရဲပုံ၊ဘုရားမ်ား ပုံPlayDownload
10မိဘေက်းဇူး၊ အယူလြဲပုံ၊ ဣရိယာပုဒ္(၄)ပါး၊ တရားေဖာ္၊ လင္မယားခ်စ္ပုံ၊ တန္ခိုးရွင္၊PlayDownload
11လူသတ္ဗိုလ္ႀကီး ဗဟုသုတခန္း၊ ကမာၻတည္ပုံ၊PlayDownload
12ဝိဥာဥ္၊ ခႏၶာေျပာတာယုံ၊ ဝၤဂီသ၊ ခ်က္မွသာတဲ့လPlayDownload
13သံသရာႏွင့္ သာသနာ အဆက္၊ မာလုက်ပုတၱ သူေ႒းႀကီး၊ ခႏၶာကိုယ္မေကာင္းပုံ၊PlayDownload
14သီလေပး၊ ေက်ာင္းတိုက္စည္းကမ္း၊ သံသရာႏွင့္ သာသနာPlayDownload
15သူခိုးႏွင့္ စုံေထာက္၊ ဆရာေတာ္ တရားအားထုတ္ပုံ၊ ဦးဟယစီ၊ ေဝဒနာ၊အရိယာမ်ား တရားအားထုတ္ပုံPlayDownload
16အနာတပိဏ္သူေဌးႀကီးအဆက္၊ ေႂကြးေခ်၊ ရန္ကုန္ဆရာေတာ္၊ ေဒဝဒတ္၊ ေပါဌီလ၊အမည္မေဖာ္တဲ့တရား၊ လယ္ထြန္သားအဖPlayDownload
17အမွ်ေဝ၊ ေဝဒနာမွတ္ပုံ၊ ဘုရားႀကီးပုံ၊ ဗဟုသုတခန္းPlayDownload