မဟာၿမိဳင္ေတာရ ဦးေဇာတိက

NoTitle
1"PlayDownload
2Communication of RelationshipPlayDownload
3ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္PlayDownload
4နိဝရဏ တရားPlayDownload
5ပညတ္ႏွင္ ့ပရမတ္ခဲြတရား ၁၇-၁၂-၁၉၉၃PlayDownload
6ဘဝနဲ႕ အခ်ိန္ တရားေတာ္PlayDownload
7မဂၤလာ (၃) ပါးတရားေတာ္PlayDownload
8ေမတၲာတရားPlayDownload
9ေမတၲာတရား (က်ာကူးဓမၼာရုံ)PlayDownload
10ေမတၲာေပါင္းကူး ဆက္ဆံျခင္း တရားေတာ္PlayDownload
11ရုပ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႕ တရားေတာ္PlayDownload
12သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္ျခင္း တရားေတာ္PlayDownload
13သီလတန္ဖိုး တရားေတာ္PlayDownload
14ေသာကPlayDownload
15အင္းဝေဆာင္ တရားပြဲPlayDownload
16အေလ့အထသည္ ဒုတိယသဘာဝPlayDownload
17အေသ၀နာစဗာလာနံ (၂၉-၇-၂၀၀၁ စကၤာပူ)PlayDownload
18အေျခခံတရားရႈနည္းPlayDownload
19ေအာင္ျမင္ေသာဘဝတရားPlayDownload
20၁၂-၂-၂၀၁၁ Singapore တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္PlayDownload
21၂၀-၆-၂၀၀၄ ေမတၲာ သုတ္မွ အခ်က္အလက္မ်ား  (BBT, Singapore)PlayDownload
22၃၀-၁-၂၀၁၀ Singapore - မဂၤလာ သုတၲန္ တရားေတာ္အေျခခံ "မာတာပီတုဥပ႒ာနံ"PlayDownload