ေအာက္စဖိုဒ့္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ

NoTitle
1၁၅-၁၂-၂၀၀၂ ေန႕စဥ္ဘ၀အရည္အေသြးကိုသုံးသပ္ၿခင္း PlayDownload