ဆားေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးပညာဏိက

NoTitle
1တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
2တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
3တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
4တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
5တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
6တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
7တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
8တရားေတာ္ (၈)PlayDownload