ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္

NoTitle
1ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁) ၈-၁-၂၀၀၁PlayDownload
2ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
3ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁၁)PlayDownload
4ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁၂)PlayDownload
5ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁၃)PlayDownload
6ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၁၄)PlayDownload
7ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၂) ၇-၂-၂၀၀၁PlayDownload
8ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၃) ၁၄-၅-၂၀၀၁PlayDownload
9ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၄) ၂၃-၃-၂၀၀၁PlayDownload
10ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၅) ၄-၇-၂၀၀၁PlayDownload
11ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၆) ၄-၇-၂၀၀၁PlayDownload
12ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
13ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
14ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္ (၉)PlayDownload