မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ

NoTitle
1ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (၀ိဓုရ - ၁)PlayDownload
2ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (၀ိဓုရ - ၂)PlayDownload
3ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (စႏၵကုမာရ)PlayDownload
4ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဇနက)PlayDownload
5ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (နာရဒ)PlayDownload
6ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဘူရိတၳ - ၁)PlayDownload
7ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဘူရိတၳ - ၂)PlayDownload
8ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၁)PlayDownload
9ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၂)PlayDownload
10ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၃)PlayDownload
11ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၄)PlayDownload
12ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (သု၀ဏၰသာမ) PlayDownload
13ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေတမိယ)PlayDownload
14ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေနမိ)PlayDownload
15ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၁)PlayDownload
16ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၂)PlayDownload
17ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၃)PlayDownload
18စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္PlayDownload
19ပဌာန္းအမႊန္းပါဠိေတာ္ PlayDownload
20၀က္မေလး၀တၳဳ၊ အညတရပူရသသုတ္PlayDownload
21၀ိသာခါ၀တၳဳ၊ သမၼဟုသိလာဒိ ဘိကၡဳ၀တၳဳPlayDownload
22အမၺဋသုတ္၊ ရာဟုလာသံယုတ္PlayDownload