သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒

NoTitle
1  ကံ(၃)ကံPlayDownload
2  ကိေလသာမီး(၃)ပါးPlayDownload
3  ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ မိစာၦဒိ႒ိအျမင္PlayDownload
4  စ်ာန္အဘိဉာဏ္PlayDownload
5  ေစတီ(၂)ပါးPlayDownload
6  တံခါး(၆)ေပါက္ ေသာတပန္PlayDownload
7  ထီးရိုးမိုးႀကိဳးပစ္PlayDownload
8  ေထရုပတၱိPlayDownload
9  နိဗၺာန္ေလးဆင့္PlayDownload
10  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္PlayDownload
11  ေပါ႒ိလPlayDownload
12  ေပါ႒ိလPlayDownload
13  မဂ္ေလးပါး မေဟာ္သဓာPlayDownload
14  မိုးေကာင္းၾသဝါဒPlayDownload
15မဟာေသာတပန္PlayDownload
16  ရုပ္ထူး၊ နာမ္ထူးPlayDownload
17  လဗိမာန္PlayDownload
18  လူလိမၼာPlayDownload
19  သစၥာ(၂)ပါးPlayDownload
20  သစၥာ(၂)ပါးPlayDownload
21  သစၥာေလးပါးPlayDownload
22  သတိပ႒ာန္(၄)ပါးPlayDownload
23  သဒၵါဂမ္PlayDownload
24  သံသရာ(၂)ရပ္PlayDownload
25  သံသရာ(၃)ရပ္PlayDownload
26  သာသနာ(၃)ရပ္PlayDownload
27  သႀကၤန္ အဓိ႒ာန္PlayDownload
28   အတၳဳပၸတၱိ (ေတ့၊ ခ်ိတ္၊ ဂြင္း၊ ဆက္)PlayDownload
29  အဂၢသာဝကPlayDownload
30  အပါယ္ပိတ္PlayDownload
31  အသုဘPlayDownload
32  အသုံးလံုးPlayDownload
33အေၾကာင္းအက်ိဳးPlayDownload
34  ဥပါဒါန္ကၡႏၶာPlayDownload
35  ဥယ်ာဥ္ေတာ္(၁၂)ရပ္ (မဂ္ေလးပါး)PlayDownload
36  ဦးစိန္ခိုPlayDownload
37  ဦးေအာင္ထြန္းႏွင့္ အရွင္ဥကၠ႒PlayDownload
38  ၁၁-၁၁-၁၉၆၈  မဂ္ေလးပါးPlayDownload
39  ၁၁-၅-၁၉၆၈  မဂ္ေလးပါး (ရတနာပုံဒုလႅဘ ေရတပ္စခန္း)PlayDownload
40  ၁၂-၄-၁၉၆၈  ေသာတာပန္PlayDownload
41  ၁၃-၁-၁၉၆၆  မိုးေကာင္းအလႉဒါနPlayDownload
42  ၁၃-၁-၁၉၆၆  ေသာတပန္(၆)မ်ိဳးPlayDownload
43  ၁၃-၃-၁၉၆၉  သုံးခြဂုဏ္(၃)ဂုဏ္PlayDownload
44  ၁၃-၇-၁၉၆၄  မဂ္တက္စဥ္PlayDownload
45  ၁၄-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္(၄)မ်ိဳးPlayDownload
46  ၁၄-၃-၁၉၆၉  သုံးခြသီလ(၄)မ်ိဳးႏွင့္ မဂ္ႏွစ္ဖိုလ္PlayDownload
47  ၁၄-၇-၁၉၆၄  အသိ(၄)မ်ိဳး (ထိုးထြင္းဉာဏ္)PlayDownload
48  ၁၅-၁-၁၉၆၇  စႀကၤာမင္းႏွင့္ ဘိုးဘိုးေအာင္ (ည)PlayDownload
49  ၁၅-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေန႕)PlayDownload
50  ၁၅-၃-၁၉၆၉  သုံးခြမဂ္ေလးပါးPlayDownload
51  ၁၆-၁၁-၁၉၆၆  ျမဳပ္တရား၊ ေပၚတရားPlayDownload
52  ၁၇-၁၁-၁၉၆၆  သီလေလးပါး၊ ေစတီေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးPlayDownload
53  ၁၇-၁၂-၁၉၆၈  အျမင္(၄)ရပ္PlayDownload
54  ၁၇-၃-၁၉၆၉  မဂ္ေလးပါးPlayDownload
55  ၁၇-၆-၁၉၆၇  မိစ ၦာဒိ႒ိPlayDownload
56  ၁၈-၁၁-၁၉၆၃  ရုပ္နာမ္ကြဲ၊ ရုပ္နာမ္တြဲPlayDownload
57  ၁၈-၁၁-၁၉၆၆  မဂ္ေလးပါးPlayDownload
58  ၁၈-၁၂-၁၉၆၈  အေၾကာင္းအက်ိဳးPlayDownload
59  ၁၈-၆-၁၉၆၇  အထူးတရားPlayDownload
60  ၁၉-၁၂-၁၉၆၄  ယာဥ္(၃)ယာဥ္ တရားေတာ္PlayDownload
61  ၁၉-၁၂-၁၉၆၈  ျဖစ္စဥ္က်င့္စဥ္PlayDownload
62  ၁၉၇၂  ကံျဖစ္ ကံပ်က္PlayDownload
63  ၂-၂-၁၉၆၆  ႏွစ္မဂ္ႏွစ္ဖိုလ္၊ အမွားသိ အမွန္သိPlayDownload
64  ၂-၂-၁၉၆၉  ဒါနပရမတၱပါရမီPlayDownload
65  ၂၀-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္စိတ္PlayDownload
66  ၂၁-၁-၁၉၆၇  ခ်ည္တိုင္တရားေတာ္PlayDownload
67  ၂၁-၂-၁၉၆၉  အရိယာစစ္တမ္းPlayDownload
68  ၂၂-၁-၁၉၆၇  ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္PlayDownload
69  ၂၃-၁၁-၁၉၆၄  အသိေပးတရားPlayDownload
70  ၂၄-၂-၁၉၆၉  ရုပ္ႏွင့္ နာမ္PlayDownload
71  ၂၄-၃-၁၉၆၉   အရူပါစ်ာန္PlayDownload
72  ၂၄-၅-၁၉၆၇  ယာဥ္(၃)ယာဥ္ ေသာတပန္PlayDownload
73  ၂၄-၆-၁၉၆၇  အသိ(၂)မ်ိဳးPlayDownload
74  ၂၅-၂-၁၉၆၇  ဝိမုတၱိစိတ္ (လယ္၊ ရပ္၊ လြတ္)PlayDownload
75  ၂၅-၂-၁၉၆၉  မေဟာ္သဓာPlayDownload
76  ၂၆-၁-၁၉၆၃  ခႏၶာ(၅)ပါးPlayDownload
77  ၂၆-၃-၁၉၆၉    မဂ္ေလးပါးPlayDownload
78  ၂၇-၁၂-၂၉၆၃  သတိပ႒ာန္(၄)ပါးPlayDownload
79  ၂၈-၁-၁၉၆၆  မဂ္ေလးပါးPlayDownload
80  ၂၈-၃-၁၉၆၉  သရဏဂုံ(၃)ပါးPlayDownload
81  ၂၉-၃-၁၉၆၉  ေသာတာပန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးPlayDownload
82  ၃-၂-၁၉၆၆  ကံ(၂)မ်ိဳးPlayDownload
83  ၅-၁၂-၁၉၆၈  သန္လွ်င္ စစ္တမ္းPlayDownload
84  ၅-၃-၁၉၆၃  ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္ႏွင့္ အေမးအေျဖPlayDownload
85  ၅-၆-၁၉၆၃  အရိယာ (မဂ္ေလးပါး)PlayDownload
86  ၆-၁၂-၁၉၆၈  လမ္းတိုလမ္းရွည္PlayDownload
87  ၆-၂-၁၉၆၆  အတၳဳပၸတၱိPlayDownload
88  ၇-၁၁-၁၉၆၄  လူမိုက္ႀကီးေလးဦးႏွင့္ မေပါင္းရန္PlayDownload
89  ၇-၂-၁၉၆၈  သာသနာ(၃)ရပ္PlayDownload
90  ၈-၁၁-၁၉၆၄  နိဗၺာန္ကို တကယ္လိုခ်င္ၾကသလားPlayDownload
91  ၈-၁၁-၁၉၆၄  အသိ(၃)မ်ိဳး (ေန႕)PlayDownload
92  ၈-၆-၁၉၆၈   သာသနာ(၃)ရပ္PlayDownload
93  ၉-၄-၁၉၆၇  မဂ္ေလးပါးPlayDownload
94၁၈-၁၁-၁၉၆၇  ရုပ္ဓမၼ၊ နာမ္ဓမၼPlayDownload
95၂၁-၂-၁၉၆၉  အနတၱတရားPlayDownload
96၆-၁၁-၁၉၆၄  အဂုၤလိမာလအေၾကာင္းခံPlayDownload