ဖားေအာက္ေတာရ ကမၼ႒ာနာစရိယ အရွင္သီလ

NoTitle
1ဓါတု၀ိဘဂၤသုတၱန္ (၁) ၁၃-၄-၂၀၀၅PlayDownload
2ဓါတု၀ိဘဂၤသုတၱန္ (၂) ၁၃-၄-၂၀၀၅PlayDownload
3ဓါတု၀ိဘဂၤသုတၱန္ (၃) ၂၃-၄-၂၀၀၅PlayDownload
4ေမတၱာပါရမီ ၂-၁၀-၂၀၀၅PlayDownload
5ေယာကၤ်ားလူစြမ္း ေျခတလွမ္း ၁၀-၉-၂၀၀၅PlayDownload
6သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ ၁-၅-၂၀၀၅PlayDownload
7အကာႏွင့္အႏွစ္ အစစ္ႏွင့္အတု ၁၅-၃-၂၀၀၅PlayDownload