ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲအာစိဏၰ

NoTitle
1ဂိလာနဒႆန    - ၁၃၅၃ တပို႕တြဲလဆုတ္ ၁၃ (၂-၃-၁၉၉၂)PlayDownload
2ဂီရိမာနႏၵ၊ေဟမ၀တသုတၱန္ (၁)PlayDownload
3ေဂါလိယာနိ၊ အဌာကနာဂရ၊ မဟာမာလုက် (၁) - ၁၃၆၄ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၁၂ (၁၃-၄-၂၀၀၃)PlayDownload
4ေဂါလိယာနိ၊ အဌာကနာဂရ၊ မဟာမာလုက် (၂)PlayDownload
5ေဂါလိယာနိ၊ အဌာကနာဂရ၊ မဟာမာလုက် (၃)PlayDownload
6ဃဋိကာရသုတၱန္ (၁)PlayDownload
7စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရား (၁)PlayDownload
8စိတၱသူၾကြယ္၊-၁၃၅၆ ေတာ္သလင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ေန႕ (၂-၁၀-၁၉၉၄)PlayDownload
9စုႏၵီသုတၱန္၊  PlayDownload
10စူလသုညတသုတၱန္ (၁)PlayDownload
11စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန ၁၃၅၁ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၀ရက္ (၇-၁၁-၁၉၈၉)PlayDownload
12စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္ (၂)PlayDownload
13စ်ာနသုတၱန္   - ၁၃၅၇ တပို႕တြဲလဆန္း ၇ ရက္ေန႕ (၂၆-၁-၁၉၉၆)PlayDownload
14တိႆ၊  PlayDownload
15ဒါန   -  ၁၃၅၆ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၂ ရက္ေန႕ (၁၈-၈-၁၉၉၄)PlayDownload
16ဒါန၊                  - ၁၃၆၄ နယုန္လဆန္း ၂ (၁၂-၆-၂၀၀၂)PlayDownload
17ဓါတ္ကမၼဌာန္း(၁)PlayDownload
18နာလကသုတၱန္ (၁)PlayDownload
19ဘိသဇတ္၊     - ၁၃၆၁ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ (၁၁-၈-၁၉၉၉)PlayDownload
20မဂၤလ သုတၲန္ (၁)PlayDownload
21မဂၤလ သုတၲန္ (၂)PlayDownload
22မဂၤလ သုတၲန္ (၉၃)PlayDownload
23မဟာကပၸိန၊  PlayDownload
24မဟာသတိပဌာနသုတၱန္ (၁)PlayDownload
25မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ (၁)PlayDownload
26မာတိကမာတာ၊  - ၁၃၆၁ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည္႕ေန႕ (၂၇-၇-၁၉၉၉)PlayDownload
27ေမတၱာသုတၱန္ (၁)PlayDownload
28ေမတၱာသုတၱန္ (၂)PlayDownload
29လကၡဏသုတၱန္ (၁)    ၁၃၅၅တေပါင္းလဆုတ္ ၁၂ ရက္ (၇-၄-၁၉၉၄)PlayDownload
30လကၡဏသုတၱန္ (၂)PlayDownload
31လိစၦ၀ိမာရသုတၱန္  - ၁၃၅၉ ၀ါဆိုလျပည္႕ေန႕ (၁၉-၇-၁၉၉၇) PlayDownload
32၀တၱသုတၱန္ (၁)  ၁၃၅၈ တေပါင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၂-၄-၁၉၉၇)PlayDownload
33၀တၱသုတၱန္ (၂)PlayDownload
34သုေမဓါေထရီ အပါဒါန္၊ PlayDownload
35သုေမဓါေထရီ အပါဒါန္၊ PlayDownload
36အသိဇိ၊ PlayDownload
37အာနာပါနသတိသုတၱန္ (၁)PlayDownload
38အာနာပါနသတိသုတၱန္ (၂)PlayDownload
39အာနာပါနသုတၲန္ (၁)PlayDownload
40အာနႏၵေတၳရအပါဒါန္ (၁)PlayDownload
41အာမဂႏၶသုတၱန္ (၁)PlayDownload
42အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ (၁)  ၁၃၅၁ နတ္ေတာ္လဆန္ း(၆)ရက္ေန႔ည(၃-၁၂-၁၉၈၉)PlayDownload
43အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ (၂)PlayDownload
44အေယာဃရ၊  - ၁၃၅၆ ေတာ္သလင္းလျပည္႕ေန႕ (၁၉-၁၁-၁၉၉၄)PlayDownload
45အႏု႐ုဓၶ မဟာ၀ိကၠသုတၱန္၊(၁)PlayDownload
46ဣႁႏၵိယဇာတ္၊-၁၃၅၅ နတ္ေတာ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၃၁-၁၂-၁၉၉၃)PlayDownload
47ဥႆဒကိတၱနကထာ၊(၁) - ၁၃၅၆ ၀ါေခါင္လျပည္႕ေန႕ (၂၁-၈-၁၉၉၄)PlayDownload
48ဥႆဒကိတၱနကထာ၊(၂)PlayDownload
49ဥႆဒကိတၱနကထာ၊(၃)PlayDownload
50၁-၆-၂၀၀၈ ဓမၼစကၠပ၀တၲနႏွင့္ အနတၲလကၡဏသုတ္တရားေတာ္  PlayDownload
51၂၄-၅-၂၀၀၈ ဓမၼစကၠပ၀တၲနႏွင့္ အနတၲလကၡဏသုတ္တရားေတာ္  PlayDownload