ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ

NoTitle
1282/ Vipassana Meditation (1)PlayDownload
2283/ Vipassana Meditation (2)PlayDownload
3284/ Vipassana Meditation (3)PlayDownload
4285/ Vipassana Meditation (4)PlayDownload
5286/ Vipassana Meditation (5)PlayDownload
6287/ Vipassana Meditation (6)PlayDownload
7288/ Vipassana Meditation (7)PlayDownload
8289/ Vipassana Meditation (8)PlayDownload
9290/ Vipassana Meditation (9)PlayDownload
10291/ Vipassana Meditation (10)PlayDownload
11292/ Vipassana Meditation (11)PlayDownload
12293/ Vipassana Meditation (12)PlayDownload
13294/ Vipassana Meditation (13)PlayDownload
14295/ Vipassana Meditation (14)PlayDownload
15296/ Vipassana Meditation (15)PlayDownload
16297/ Vipassana Meditation (16)PlayDownload
17298/ Vipassana Meditation (17)PlayDownload
18299/ Vipassana Meditation (18)PlayDownload
19300/ Vipassana Meditation (19)PlayDownload
20301/ Vipassana Meditation (20)PlayDownload
21302/ Vipassana Meditation (21)PlayDownload
22303/ Vipassana Meditation (22)PlayDownload
23304/ Vipassana Meditation (23)PlayDownload
24305/ Vipassana Meditation (24)PlayDownload
25306/ Vipassana Meditation (25)PlayDownload
26307/ Vipassana Meditation (26)PlayDownload
27308/ Vipassana Meditation (27)PlayDownload
28309/ Vipassana Meditation (28)PlayDownload
29ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
30ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
31ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၁၁)PlayDownload
32ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၁၂)PlayDownload
33ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
34ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
35ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
36ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
37ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
38ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
39ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
40ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ တရားေတာ္ (၉)PlayDownload
41ကံတမလြန္ဘဝ တရားေတာ္PlayDownload
42ကိုယ္က်င့္တရားမည္သည္႕အခါမွ် မခၽြတ္ယြင္းပါေစႏွင့္ တရားေတာ္PlayDownload
43ကိေလသာပယ္ႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
44ကိေလသာသုံးျဖာ သိကၡာသုံးပါး တရာေးတာ္(၁)PlayDownload
45ကိေလသာသုံးျဖာ သိကၡာသုံးပါး တရာေးတာ္(၂)PlayDownload
46ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
47ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
48ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ တရားေတာ္PlayDownload
49ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ တရားေတာ္ ၂၇-၁၁-၂၀၀၇PlayDownload
50ခ်မ္းသာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
51ခ်မ္းသာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
52ခ်မ္းေျမ႔ မဂ္လာ သင္စရာ တရားေတာ္(၂) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈PlayDownload
53ခ်မ္းေျမ႔ မဂၤလာ သင္စရာ တရားေတာ္(၁) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈PlayDownload
54ခ်မ္းေျမ႕ ေမတၱာပို႕ အဓပၸါယ္ တရားေတာ္PlayDownload
55ခ်မ္းေျမ႕မဂၤလာ သင္စရာ(၁)PlayDownload
56ခ်မ္းေျမ႕မဂၤလာ သင္စရာ(၂)PlayDownload
57ခႏၶာငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
58ခႏၶာငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
59ဆဠဂၤဒါန တရားေတာ္PlayDownload
60ဆဠဂၤဒါန တရားေတာ္PlayDownload
61ဆြမ္းက်ိဳးတုန္႔ ျပန္ ျမတ္ေမြခံ တရားေတာ္PlayDownload
62ဆြမ္းက်ိဳးတုန္႕ျပန္ ျမတ္ေမြခံ တရားေတာ္PlayDownload
63ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
64ေဆးေဖၚ၍ ေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္ တရားေတာ္PlayDownload
65စက္ေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
66စိတ္ တရားေတာ္ (၁) ၂၇-၄-၂၀၀၇PlayDownload
67စိတ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
68စိတ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
69စိတ္ တရားေတာ္(၁၀)PlayDownload
70စိတ္ တရားေတာ္(၁၁)PlayDownload
71စိတ္ တရားေတာ္(၁၂)PlayDownload
72စိတ္ တရားေတာ္(၁၃)PlayDownload
73စိတ္ တရားေတာ္(၁၄)PlayDownload
74စိတ္ တရားေတာ္(၁၅)PlayDownload
75စိတ္ တရားေတာ္(၁၆)PlayDownload
76စိတ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
77စိတ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
78စိတ္ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
79စိတ္ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
80စိတ္ တရားေတာ္(၅)PlayDownload
81စိတ္ တရားေတာ္(၆)PlayDownload
82စိတ္ တရားေတာ္(၇)PlayDownload
83စိတ္ တရားေတာ္(၈)PlayDownload
84စိတ္ တရားေတာ္(၉)PlayDownload
85စိတ္ကိုထန္းမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
86စိတ္ကိုထိန္းမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
87စိတ္ကိုထိန္းမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၁) ၂-၁၀-၁၉၉၉PlayDownload
88စိတ္ကိုထိန္းမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၂) ၂-၁၀-၁၉၉၉PlayDownload
89စိတ္ကိုရႈက ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
90စိတ္ကိုရႈက ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
91စိတ္ကိုျဖဴစင္ေစနည္းေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
92စိတ္ကိုျဖဴစင္ေစသည္႔  နည္းေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
93စိတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
94စိတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
95စိတ္တရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
96စိတ္တရားေတာ္ (၁၁)PlayDownload
97စိတ္တရားေတာ္ (၁၂)PlayDownload
98စိတ္တရားေတာ္ (၁၃)PlayDownload
99စိတ္တရားေတာ္ (၁၄)PlayDownload
100စိတ္တရားေတာ္ (၁၅)PlayDownload
101စိတ္တရားေတာ္ (၁၆)PlayDownload
102စိတ္တရားေတာ္ (၁၇)PlayDownload
103စိတ္တရားေတာ္ (၁၈)PlayDownload
104စိတ္တရားေတာ္ (၁၉)PlayDownload
105စိတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
106စိတ္တရားေတာ္ (၂၀)PlayDownload
107စိတ္တရားေတာ္ (၂၁)PlayDownload
108စိတ္တရားေတာ္ (၂၂)PlayDownload
109စိတ္တရားေတာ္ (၂၃)PlayDownload
110စိတ္တရားေတာ္ (၂၄)PlayDownload
111စိတ္တရားေတာ္ (၂၅)PlayDownload
112စိတ္တရားေတာ္ (၂၆)PlayDownload
113စိတ္တရားေတာ္ (၂၇)PlayDownload
114စိတ္တရားေတာ္ (၂၈)PlayDownload
115စိတ္တရားေတာ္ (၂၉)PlayDownload
116စိတ္တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
117စိတ္တရားေတာ္ (၃၀)PlayDownload
118စိတ္တရားေတာ္ (၃၁)PlayDownload
119စိတ္တရားေတာ္ (၃၂)PlayDownload
120စိတ္တရားေတာ္ (၃၃)PlayDownload
121စိတ္တရားေတာ္ (၃၄)PlayDownload
122စိတ္တရားေတာ္ (၃၅)PlayDownload
123စိတ္တရားေတာ္ (၃၆)PlayDownload
124စိတ္တရားေတာ္ (၃၇)PlayDownload
125စိတ္တရားေတာ္ (၃၈)PlayDownload
126စိတ္တရားေတာ္ (၃၉)PlayDownload
127စိတ္တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
128စိတ္တရားေတာ္ (၄၀)PlayDownload
129စိတ္တရားေတာ္ (၄၁)PlayDownload
130စိတ္တရားေတာ္ (၄၂)PlayDownload
131စိတ္တရားေတာ္ (၄၃)PlayDownload
132စိတ္တရားေတာ္ (၄၄)PlayDownload
133စိတ္တရားေတာ္ (၄၅)PlayDownload
134စိတ္တရားေတာ္ (၄၆)PlayDownload
135စိတ္တရားေတာ္ (၄၇)PlayDownload
136စိတ္တရားေတာ္ (၄၈)PlayDownload
137စိတ္တရားေတာ္ (၄၉)PlayDownload
138စိတ္တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
139စိတ္တရားေတာ္ (၅၀)PlayDownload
140စိတ္တရားေတာ္ (၅၁)PlayDownload
141စိတ္တရားေတာ္ (၅၂)PlayDownload
142စိတ္တရားေတာ္ (၅၃)PlayDownload
143စိတ္တရားေတာ္ (၅၄)PlayDownload
144စိတ္တရားေတာ္ (၅၅)PlayDownload
145စိတ္တရားေတာ္ (၅၆)PlayDownload
146စိတ္တရားေတာ္ (၅၇)PlayDownload
147စိတ္တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
148စိတ္တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
149စိတ္တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
150စိတ္တရားေတာ္ (၉)PlayDownload
151စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁)PlayDownload
152စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁)PlayDownload
153စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၀)PlayDownload
154စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၁)PlayDownload
155စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၂)PlayDownload
156စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၃)PlayDownload
157စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၄)PlayDownload
158စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၅)PlayDownload
159စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၆)PlayDownload
160စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၇)PlayDownload
161စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၈)PlayDownload
162စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၁၉)PlayDownload
163စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂)PlayDownload
164စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂)PlayDownload
165စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၀)PlayDownload
166စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၁)PlayDownload
167စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၂)PlayDownload
168စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၃)PlayDownload
169စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၄)PlayDownload
170စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၅)PlayDownload
171စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၂၆)PlayDownload
172စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၃)PlayDownload
173စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၄)PlayDownload
174စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၅)PlayDownload
175စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၆)PlayDownload
176စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၇)PlayDownload
177စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၈)PlayDownload
178စိတ္ထားျဖဴေဖြး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္(၉)PlayDownload
179စိတ္ယဥ္ေက်းက ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
180စိတ္ယဥ္ေက်းက ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္ ၁၄-၅-၁၉၉၇PlayDownload
181စိတ္ေကာင္းရွိမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
182စိတ္ေကာင္းရွိမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
183စိတ္ေကာင္းရွိမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
184စိတ္ေကာင္းရွိမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
185စိတ္ေအးၾကည္လင္ အက်ိဳးျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
186စုႏၵသုတ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
187စုႏၵသုတ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
188စုႏၵသုတ္ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
189ေစေတာခိလ(၅)ပါး တရားေတာ္PlayDownload
190ေစေတာခိလငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
191ေစေတာခိလငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
192ဏာဏ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တရားေတာ္PlayDownload
193တစပဥၥက ကမၼ႒ာန္း တရားေတာ္PlayDownload
194တစပဥၥကမၼ႒ာန္း တရားေတာ္PlayDownload
195တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
196တရာဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
197တရားအားထုတ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
198တရားအားထုတ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
199တေပါစ မဂၤလာ တရားေတာ္PlayDownload
200ဒါန တရားေတာ္PlayDownload
201ဒါန၊ သီလဓ ဘာဝနာ တရားေတာ္PlayDownload
202ဒါနတရားေတာ္PlayDownload
203ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
204ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
205ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
206ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
207ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
208ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္PlayDownload
209ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္PlayDownload
210ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
211ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
212ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၁၁)PlayDownload
213ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
214ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
215ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
216ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
217ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
218ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
219ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
220ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ (၉)PlayDownload
221ဓမၼဳေဒၶသေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
222နတ္တို႕ေပ်ာ္သံ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
223နတ္တို႕ေပ်ာ္သံ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
224ပညာသိကၡာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
225ပညာသိကၡာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
226ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သက္ေတာ္ ၈၀ျပည္႕ေဟာ) တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
227ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သက္ေတာ္ ၈၀ျပည္႕ေဟာ) တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
228ပဗၺဇၨမဂၤလာသာသနာျပဳ ကုသိုလ္ တရားေတာ္PlayDownload
229ပဟာန္ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
230ပုဂၢလသုတ္ ေဒသနာေတာ္ (၁)PlayDownload
231ပုဂၢလသုတ္ ေဒသနာေတာ္ (၂)PlayDownload
232ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
233ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္(၁)PlayDownload
234ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္(၂) ၁၈-၄-၁၉၉၉PlayDownload
235ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳး တရားေတာ္(၂)PlayDownload
236ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိး တရားေတာ္(၁) ၁၈-၄-၁၉၉၉PlayDownload
237ပုညႀကိယဝတၳဳဆယ္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
238ပူေဇာ္ထိုက္သူ တရားေတာ္PlayDownload
239ပူေဇာ္ထိုက္သူ တရားေတာ္ ၄-၈-၂၀၀၁PlayDownload
240ဗိုလ္ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
241ဗိုလ္ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
242ဗုဒၶ၏ အနတၱဝါဒ တရားေတာ္PlayDownload
243ဗုဒၶ၏ အနတၱဝါဒ တရားေတာ္PlayDownload
244ဗုဒၶနည္းက် ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
245ဗုဒၶေန႕ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
246ဗုဒၶေန႕ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
247ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
248ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
249ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
250ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
251ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
252ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
253ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
254ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
255ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
256ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
257ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရာ၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ (၉)PlayDownload
258ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
259ဘယသုတ္ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
260ဘယသုတ္ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
261ဘယသုတ္ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶနည္းက် ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္နည္းPlayDownload
262ဘယသုတ္ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶနည္းက်ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
263ဘဝတန္ဘိုး တရားေတာ္PlayDownload
264ဘာသာေရးစံသာသနာမွတ္ေက်ာက္ တရားေတာ္PlayDownload
265ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကသလဲ တရားေတာ္PlayDownload
266ဘိကၡဳႏွင့္ သမဏ တရားေတာ္PlayDownload
267ဘိကၡဳႏွင့္ သမဏ တရားေတာ္ ၁၁-၄-၂၀၀၇PlayDownload
268မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္ တရားနာရျခင္း အက်ိဳးငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
269မာရ္ငါးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
270မာရ္ငါးပါး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
271မာရ္ငါးပါး တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
272မီးေလာင္အိမ္မွ ဥစၥာရ တရားေတာ္PlayDownload
273မီးေလာင္အိမ္မွ ဥစၥာရ တရားေတာ္PlayDownload
274မုခ်ျပဳလုပ္ရမည္႕ ကုသိုလ္သုံးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
275မုခ်ျပဳလုပ္ရမည္႕ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အက်ယ္ ဆယ္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
276ေမတၱာ တရားေတာ္PlayDownload
277ေမတၱာ တရားေတာ္ ၃၀-၈-၂၀၀၄PlayDownload
278ေမတၱာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
279ေမတၱာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
280ေမတၱာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
281ေမတၱာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
282ေမာင္ရဲေက်ာ္သူ၏ ေမြေန႕အလႈ တရားေတာ္PlayDownload
283ျမတ္စြာဘုရား ပထမဆံုး ကပိလ၀တ္ျပည္ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူ တရားေတာ္ ၂၁-၃-၂၀၀၈PlayDownload
284ျမတ္စြာဘုရား ရာဟုလာအား မိန္႕ၾကားေသာ ၾသဝါဒ တရားေတာ္PlayDownload
285ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားေတာ္PlayDownload
286ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားေတာ္PlayDownload
287ျမတ္စြာဘုရားပထမဆုံး ကပိလဝတ္ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူ တရားေတာ္PlayDownload
288ယခုလုပ္ရမည္႔ အလုပ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
289ယခုလုပ္ရမည္႔ အလုပ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
290ယခုလုပ္ရမည္႕ အလုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
291ယခုလုပ္ရမည္႕အလုပ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
292ယခုလုပ္ရမည္႕အလုပ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
293ယုံၾကည္မႈရွိမွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
294ေယာဂီအရည္အေသြးငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
295ေယာနိေသာ မနသိကာရႏွင့္ အေယာသိက မနသိကာရ တရားေတာ္PlayDownload
296ရည္စူးလႈက ျမတ္ဒါန တရားေတာ္PlayDownload
297ရုပ္၊ နာမ္ သ္လွ်င္ ဒိ႒ိစင္ တရားေတာ္PlayDownload
298ရွင္ျပဳအလွဴ တရားေတာ္PlayDownload
299ရႈ၊ တည္၊ သိ၊ မၿငိ ဆင္းရဲၿငိမ္း တရားေတာ္PlayDownload
300ရႈမွတ္မႈၿမဲလွ်င္ ကိေလသာစင္ တရားေတာ္PlayDownload
301ရႈမွတ္မႈၿမဲလွ်င္ ကိေလသာစင္ တရားေတာ္PlayDownload
302လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာ ပညာရွိ ျခားနားခ်က္ တရားေတာ္PlayDownload
303၀ိပလႅာသ တရားေတာ္(၁) ၁၄-၄-၁၉၉၇PlayDownload
304ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
305ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရး တရာေးတာ္(၁)PlayDownload
306ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရး တရာေးတာ္(၂)PlayDownload
307ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
308ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
309ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
310ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
311ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
312ဝိပလႅာသ တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
313ဝိပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
314ဝိပႆနာတရားႏွင့္ ေယာဂီအဂၤါငါးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
315ဝိပႆနာတရားႏွင့္ ေယာဂီအဂၤါငါးပါး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
316ဝိပႆနာအေျခခံ တရားေတာ္PlayDownload
317ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
318ဝါဆိုသကၤန္းအလႈ တရာေးတာ္(၁)PlayDownload
319ဝါဆိုသကၤန္းအလႈ တရာေးတာ္(၂)PlayDownload
320ဝါရိတၱသီလႏွင့္ စာရိတၱသီလ တရားေတာ္PlayDownload
321ေဝဒနာႏုပႆနာ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
322ေဝဒနာႏုပႆနာ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
323ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္PlayDownload
324သကၠာယဒိဠိ တရားေတာ္PlayDownload
325သကၠာယဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
326သကၠာယဒိ႒ိ၊ အတၱဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
327သခၤါရႏွင့္ သခၤတ တရားေတာ္PlayDownload
328သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
329သတိတရားေတာ္PlayDownload
330သတိပ႒ာန္  တရားေတာ္PlayDownload
331သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္PlayDownload
332သတိပ႒ာန္ ဝိပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
333သတိပ႒ာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တရားေတာ္PlayDownload
334သတိပ႒ာန္ေလးပါႏွင့္ နတ္တို႕ေပ်ာ္ခ်ိန္သုံးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
335သပၸဳရိသ ဒါနႏွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ တရားေတာ္PlayDownload
336သပၸဳရိသဒါန တရားေတာ္PlayDownload
337သပၸဳရိသဒါန တရားေတာ္PlayDownload
338သဘာဝလကၡဏာႏွင့္ သာမညလကၡဏာ တရားေတာ္PlayDownload
339သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၁) ၄-၁၁-၂၀၀၈PlayDownload
340သမထ ကမၼ႒ာန္းေလးပါးႏွင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာ တရားေတာ္(၁) PlayDownload
341သမထ ကမၼ႒ာန္းေလးပါးႏွင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာ တရားေတာ္(၂) PlayDownload
342သမထ ကမၼ႒ာန္းေလးပါးႏွင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
343သမထ ကမၼ႒ာန္းေလးပါးႏွင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာ တရားေတာ္(၄)  PlayDownload
344သမထ ဘာဝနာႏွင့္ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ တရားေတာ္PlayDownload
345သမာဓိ သိကၡာ တရားေတာ္PlayDownload
346သမာဓိ သုံးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
347သမၸဇညေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
348သမၸဒါေလးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
349သမၸဒါေလးပါး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
350သရဏဂုဏ္တရားႏွင့္ အေသးစိတ္ရႈပုံPlayDownload
351သရဲမေျခာက္တဲ့ဂါထာ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
352သရဲမေျခာက္တဲ့ဂါထာ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
353သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
354သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
355သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
356သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
357သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၅)PlayDownload
358သလႅသုတ္ ေဒသနာေတာ္ တရားေတာ္(၆)PlayDownload
359သလႅသုတ္ေဒသနာ (ဆူး) တရားေတာ္ (၁) ၁၃-၄-၁၉၉၃PlayDownload
360သာသနာ့ အေမြခံ တရားေတာ္PlayDownload
361သာသနာ့ရဲေဘာ္ တရားေတာ္PlayDownload
362သာသနာေတာ္အရွည္တည္တံ့ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
363သားသမီးက်င့္ဝတ္ ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
364သိ၊ ပယ္၊ ဆိုက္၊ ပြား  တရားေတာ္PlayDownload
365သိ၊ ပယ္၊ ဆိုက္၊ ပြား တရားေတာ္PlayDownload
366သိ၊ ပယ္၊ ဆိုက္၊ ပြား တရားေတာ္PlayDownload
367သိကၡာသုံးပါး တရားေတာ္PlayDownload
368သိကၡာသုံးပါး ရွင္ျပဳအလႈ တရားေတာ္PlayDownload
369သိကၡာသုံးပါးျဖင့္ ကိေလသာသုံးပါး ပယ္သတ္ပုံ တရားေတာ္ ၁၄-၁၁-၁၉၉၈PlayDownload
370သိကၡာသုံးပါးျဖင့္ ကိေလသာသုံးပါးပယ္သတ္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
371သီလ သိကၡာ တရားေတာ္PlayDownload
372သီလဗၺတပရာမာသ တရားေတာ္PlayDownload
373သီလရနံ႕ အရပ္တိုင္းပ်ံ႕ တရားေတာ္PlayDownload
374သုံးပါးသာသနာ သုံးပါသိကၡာ တရားေတာ္PlayDownload
375သူေတာ္ေကာင္း လကၡဏာႏွင့္ သူယုတ္မာလကၡဏာ တရားေတာ္PlayDownload
376သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းပါ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
377သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းပါ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
378သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ၊ အႏ ၱရာဘဝဒိ႒ိ  တရားေတာ္PlayDownload
379သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
380သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
381သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိ၊ အႏၱရာဘဝဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
382ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ တရားေတာ္PlayDownload
383အခ်ိန္ေရြး ေႏွးမေနႏွင့္ တရားေတာ္PlayDownload
384အခ်ိန္ေရြးမေနႏွင့္ တရားေတာ္PlayDownload
385အတၱ (၆)မ်ိဳး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
386အတၱ (၆)မ်ိဳး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
387အတၱဒိ႒ိႏွင့္ သကၠယဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
388အတၱဒိ႒ိႏွင့္ သကၠာယဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
389အတၱေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
390အတၱေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
391အတၱေျခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္(၁) ၃၁-၈-၁၉၉၇PlayDownload
392အပဏၰက ပဋိပဒါ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
393အပဏၰက ပဋိပဒါ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
394အပဏၰကပဋိပဒါ တရားေတာ္PlayDownload
395အပဏၰကပဋိပဒါ တရားေတာ္PlayDownload
396အဘိဓမၼာ ေဒသနာႏွင့္ ပ၀ါရဏာပြဲအေၾကာင္း တရားေတာ္ ၂၈-၁၀-၂၀၀၄PlayDownload
397အဘိဓမၼာအေၾကာင္းႏွင့္ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္PlayDownload
398အဘိဓမၼာေဒသနာႏွင့္ ပဝါရဏာပြဲအေၾကာင္းPlayDownload
399အလွဴတတ္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္ တရားေတာ္PlayDownload
400အလႈတတ္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္ တရားေတာ္PlayDownload
401အသိျမင္မွန္မွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
402အားကိုးမွန္မွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္PlayDownload
403အာဇီဝဌမကသီလ တရားေတာ္PlayDownload
404အာဇီဝ႒မကသီလ တရားေတာ္ ၁၁-၈-၂၀၀၅PlayDownload
405အေကာင္းေလးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
406အေကာင္းေလးမ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
407အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
408အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
409အျဖစ္ႏွင့္ အပ်က္ တရားေတာ္PlayDownload
410အျဖစ္ႏွင့္ အပ်က္ တရားေတာ္ ၁၂-၁၂-၁၉၈၄PlayDownload
411အျမတ္ဆုံးပူဇာPlayDownload
412ဣေျႏၵငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
413ဣေျႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္း အဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
414ဣေႁႏၵငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
415ဣေႁႏၵငါးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
416ဣေႁႏၵငါးပါး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
417ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
418ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
419ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
420ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
421ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
422ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
423ဣေႁႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္းအဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
424ဥစၥာေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလႈPlayDownload
425ဥပါဒါန္ ေလးပါးႏွင့္ သကၠာယဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
426ဥပါဒြန္ေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
427ဥာဏ္တဆယ့္ေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
428(၁၃၇၀) ျပည္႕ႏွစ္ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ သဝစ္လႊာ တရားေတာ္PlayDownload
429(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္ အလႈPlayDownload
430(၅၂၈)သြယ္ ေမတၱာ တရားေတာ္PlayDownload
431၂၃-ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္အလွဴ တရားေတာ္PlayDownload