မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးေသာဘန မဟာသာရ

NoTitle
15)Practical Vippassana Meditation Exercise (Koera)PlayDownload
26)Practical Vippassana Meditation Exercise (German)PlayDownload
37)Practical Vippassana Meditation Exercise (Japan)PlayDownload
48)Practical Vippassana Meditation Exercise (France)PlayDownload
59)Practical Vippassana Meditation Exercise (English)PlayDownload
6MP3Disc 01PlayDownload
7စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္PlayDownload
8စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၈)PlayDownload
9ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
10ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၃)PlayDownload
11ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ (၁)PlayDownload
12၀က္မေလး၀တၳဳ၊ အညတရပူရသသုတ္PlayDownload
13၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
14၀ိသာခါ၀တၳဳ၊ သမၼဟုသိလာဒိ ဘိကၡဳ၀တၳဳPlayDownload
15အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၁)PlayDownload
16အနာဂတဘယသုတ္ (၂)PlayDownload
17အမၺဋသုတ္၊ ရာဟုလာသံယုတ္PlayDownload
18အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၆)PlayDownload
19အာဒိတၲသုတ္ (၅)PlayDownload
20အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၂)PlayDownload