ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္္ အရွင္ေဇယ်ပါ႑ိတ

NoTitle
1ကိေလသာသံေယာဇဥ္ ၁၀ပါးPlayDownload
2ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ အေၾကာင္းPlayDownload
3ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္ဘဝအက်ဳိးေပးမ်ားPlayDownload
4ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္PlayDownload
5ကံႏွင့္ ကံအက်ဳိးေပးPlayDownload
6ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းPlayDownload
7ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းPlayDownload
8ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းPlayDownload
9ခႏၶာ ၅ပါး သိရန္ အေရးႀကီးပုံPlayDownload
10ခႏၶာငါးပါး နိဗၺာန္အျမင္PlayDownload
11ခႏၶာငါးပါး၏ ပရိယာယ္ႏွင့္ရႈမွတ္ပုံ နည္းပညာPlayDownload
12ခႏၶာငါးပါးသိရန္အေရးႀကီးပုံPlayDownload
13ခႏၶာတည္ေဆာက္ေသာလက္သမားအေၾကာင္းPlayDownload
14ဆုံးျဖတ္ခ်က္ -စိတ္ေစတသိက္ႏွင့္ အေရးႀကီးပုံPlayDownload
15စ်ာန္ႏွင့္ မဂ္PlayDownload
16တဏွာ အစပ္အဆက္ျဖစ္ပုံPlayDownload
17တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိႏွင့္အက်ဳိးေပးျဖတ္ပုံPlayDownload
18တရားပိုင္ရွင္ဗုဒၶအေၾကာင္းPlayDownload
19တရားသိမ္းပြဲလို႕ အမည္ရပါတယ္PlayDownload
20တရားေတာ္ အမွတ္ (၁)PlayDownload
21တရားေတာ္ အမွတ္ (၁)PlayDownload
22တရားေတာ္ အမွတ္ (၁)PlayDownload
23တရားေတာ္ အမွတ္ (၁)PlayDownload
24တရားေတာ္ အမွတ္ (၁)PlayDownload
25တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၀)PlayDownload
26တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၀)PlayDownload
27တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၀)PlayDownload
28တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၀)PlayDownload
29တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၁)PlayDownload
30တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၁)PlayDownload
31တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၁)PlayDownload
32တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၁)PlayDownload
33တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၂)PlayDownload
34တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၂)PlayDownload
35တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၂)PlayDownload
36တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၂)PlayDownload
37တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၃)PlayDownload
38တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၃)PlayDownload
39တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၃)PlayDownload
40တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၃)PlayDownload
41တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၄)PlayDownload
42တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၄)PlayDownload
43တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၄)PlayDownload
44တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၄)PlayDownload
45တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၅)PlayDownload
46တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၅)PlayDownload
47တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၅)PlayDownload
48တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၆)PlayDownload
49တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၆)PlayDownload
50တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၆)PlayDownload
51တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၇)PlayDownload
52တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၇)PlayDownload
53တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၈)PlayDownload
54တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၈)PlayDownload
55တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၉)PlayDownload
56တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၉)PlayDownload
57တရားေတာ္ အမွတ္ (၂)PlayDownload
58တရားေတာ္ အမွတ္ (၂)PlayDownload
59တရားေတာ္ အမွတ္ (၂)PlayDownload
60တရားေတာ္ အမွတ္ (၂)PlayDownload
61တရားေတာ္ အမွတ္ (၂)PlayDownload
62တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၀)PlayDownload
63တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၀)PlayDownload
64တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၁)PlayDownload
65တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၁)PlayDownload
66တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၂)PlayDownload
67တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၃)PlayDownload
68တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၄)PlayDownload
69တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၅)PlayDownload
70တရားေတာ္ အမွတ္ (၂၆)PlayDownload
71တရားေတာ္ အမွတ္ (၃)PlayDownload
72တရားေတာ္ အမွတ္ (၃)PlayDownload
73တရားေတာ္ အမွတ္ (၃)PlayDownload
74တရားေတာ္ အမွတ္ (၃)PlayDownload
75တရားေတာ္ အမွတ္ (၃)PlayDownload
76တရားေတာ္ အမွတ္ (၄)PlayDownload
77တရားေတာ္ အမွတ္ (၄)PlayDownload
78တရားေတာ္ အမွတ္ (၄)PlayDownload
79တရားေတာ္ အမွတ္ (၄)PlayDownload
80တရားေတာ္ အမွတ္ (၄)PlayDownload
81တရားေတာ္ အမွတ္ (၅)PlayDownload
82တရားေတာ္ အမွတ္ (၅)PlayDownload
83တရားေတာ္ အမွတ္ (၅)PlayDownload
84တရားေတာ္ အမွတ္ (၅)PlayDownload
85တရားေတာ္ အမွတ္ (၅)PlayDownload
86တရားေတာ္ အမွတ္ (၆)PlayDownload
87တရားေတာ္ အမွတ္ (၆)PlayDownload
88တရားေတာ္ အမွတ္ (၆)PlayDownload
89တရားေတာ္ အမွတ္ (၆)PlayDownload
90တရားေတာ္ အမွတ္ (၆)PlayDownload
91တရားေတာ္ အမွတ္ (၇)PlayDownload
92တရားေတာ္ အမွတ္ (၇)PlayDownload
93တရားေတာ္ အမွတ္ (၇)PlayDownload
94တရားေတာ္ အမွတ္ (၇)PlayDownload
95တရားေတာ္ အမွတ္ (၇)PlayDownload
96တရားေတာ္ အမွတ္ (၈)PlayDownload
97တရားေတာ္ အမွတ္ (၈)PlayDownload
98တရားေတာ္ အမွတ္ (၈)PlayDownload
99တရားေတာ္ အမွတ္ (၈)PlayDownload
100တရားေတာ္ အမွတ္ (၈)PlayDownload
101တရားေတာ္ အမွတ္ (၉)PlayDownload
102တရားေတာ္ အမွတ္ (၉)PlayDownload
103တရားေတာ္ အမွတ္ (၉)PlayDownload
104တရားေတာ္ အမွတ္ (၉)PlayDownload
105တူေလးမ်ဳိးPlayDownload
106ဒြါရ(၆)ပါး၌ပါေသာ ခႏၶာအစဥ္တန္းပုံ ျဖစ္ပုံPlayDownload
107နီဝါရဏPlayDownload
108ပညာရေၾကာင္းPlayDownload
109ပဋိသေႏၶႏွင့္ သံသရာမွာထြက္ပုံPlayDownload
110ေဗာဓိပကၡယ ၃၇-ပါး သတိပ႒ာန္PlayDownload
111ေဗါဓိပကၡိယ ၃၇ပါးPlayDownload
112ဘဝဆိုသည္႕ ခႏၶာငါးပါးအႏွစ္မရွိပါPlayDownload
113မဂ္၊ ဖိုလ္ႏွင့္ ဉာဏ္PlayDownload
114မဂ္အေၾကာင္းPlayDownload
115မဂၤအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာPlayDownload
116ေမာဟပညာကိန္းပုံPlayDownload
117ျမတ္စြာဘုရားျပဳခဲ့ေသာက်င့္ႏိုင္ခဲေသာအရာPlayDownload
118ဝဋ္သုံးပါးPlayDownload
119ဝဋ္သုံးပါး က်င္လည္ပုံPlayDownload
120ဝိပႆနညအေျခခံPlayDownload
121ဝိပႆနာအစ သံေဝဂPlayDownload
122သကၠယဒိ႒ိအေၾကာင္းPlayDownload
123သစၥာေလးခ်က္ တၿပိဳင္နက္ၿပီးပုံPlayDownload
124သစၥာေလးခ်က္တစ္ၿပိဳင္နက္ၿပီးပုံPlayDownload
125သစၥာေလးခ်က္တစ္ၿပိဳင္နက္ၿပီးပုံPlayDownload
126သံသရာ ဆက္ပုံ၊ ျပတ္ပုံ (၁)PlayDownload
127သံသရာ ဆက္ပုံ၊ ျပတ္ပုံ (၂)PlayDownload
128သံေဝဂတရားPlayDownload
129အက်ဳိးနဲ႕အေၾကာင္း၊အက်ဳိးမလာေအာင္ အေၾကာင္းသတ္နည္းPlayDownload
130အခ်ိန္တိုင္းေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေနသည္PlayDownload
131အခ်ိန္ပိုင္းလူမိုက္၊အခ်ိန္ပိုင္း ပညာရွိPlayDownload
132အခ်ိန္ျပည္႕ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
133အဆင္မေျပဘူးဆိုတာPlayDownload
134အပါယ္ဇာတိမလာေရးႏွင့္ ကုသိုလ္အကုသိုလ္PlayDownload
135အရႈခံ ခႏၶာအေၾကာင္းPlayDownload
136အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
137အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာျဖစ္ေပၚပုံPlayDownload
138အဝိဇၨာႏွင့္ ဝိဇၨာ အေၾကာင္း၊အသိမွန္မွ အက်င့္မွန္သည္PlayDownload
139အာရုံဒြါရ၌ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပုံႏွင့္ ရႈမွတ္ပုံPlayDownload
140အာရုံဒြါရကေမြးေသာ ခႏဓာငါးပါးအထူးသိရန္ အေရးႀကီးပုံPlayDownload
141၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ေဟာစဥ္တရားမ်ား PlayDownload
142၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ ေဟာစဥ္တရားမ်ား PlayDownload