မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ အရွင္ဘဒၵႏၲ သုနႏၵ

NoTitle
1၁၀-၉-၂၀၀၄ အာ႐ုံၾကားမွ တရားရ တရားေတာ္PlayDownload
2၁၁-၉-၂၀၀၄ ဓိပတိေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ တရားေတ္PlayDownload
3၁၂-၉-၂၀၀၄ ဓမၼအစင္ လက္ငင္းဝင္ တရားေတာ္PlayDownload
4၁၃-၉-၂၀၀၄ ပပဥၥအလိုလိုက္ သိပ္မိုက္တဲ့သားတရားတာ္PlayDownload
5၁၄-၉-၂၀၀၄ ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
6၁၅-၉-၂၀၀၄  ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
7၁၆-၉-၂၀၀၄ ကံျဖတ္ဥာဏ္ဝင္ နိဗၺန္ျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
8၁၇-၉-၂၀၀၄ မိတ္ေကာင္းေတြ႕မွ နိဗၺန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
9၁၈-၉-၂၀၀၄ ပါရမီမွန္လွ်င္ နိဗၺန္ဝင္ တရားေတာ္PlayDownload
10၁၉-၉-၂၀၀၄  ကံျဖတ္ဥာဏ္စင္ ျပဳလုပ္သင္တရားေတာ္PlayDownload
11၂၁-၉-၂၀၀၄ ေလးေထြညီမွ် နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
12၂၂-၉-၂၀၀၄ ဣေႁႏၵ ညီမွ် နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
13၂၃-၉-၂၀၀၄ စ်ာနမဂၢင္နိဗၺာန္ဝင္ တရားေတာ္PlayDownload
14၂၆-၉-၂၀၀၄ ကုသိုလ္စစ္မွစိတ္ခ်ရ တရားေတာ္PlayDownload
15၂၇-၉-၂၀၀၄ ေလာကလြန္ေျမာက္နိဗၺန္ေရာက္ တရားေတာ္PlayDownload
16၂၈-၉-၂၀၀၄ လႈိင္းဂရက္ႏွင့္ေလွငယ္ရွင္ တရားေတာ္PlayDownload
17၂၉-၁၀-၂၀၀၄ နိဗၺန္ကိသြားဥာဏ္ရထား တရားေတာ္PlayDownload
18၈-၉-၂၀၄ ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ဒိ႒ိစင္ တရားေတာ္PlayDownload
19၉-၉-၂၀၀၄ ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ဒိ႒ိစင္ တရားေတာ္PlayDownload