မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦး၀ိမလ

NoTitle
1 PlayDownload
2ကံ ေစတနာ ကမၼဝါဒီ သႆတဒိ႒ိပယ္ပံုPlayDownload
3ကထိန္ေရခ် တရားေတာ္ (ဒါနခန္း)PlayDownload
4ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိနွင့္ ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ ျခားနားပံုတရားေတာ္PlayDownload
5ကံသည္အရိပ္ကဲ့သို႕လုိက္ မလုိက္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
6ကံသည္အရိပ္ကဲ့သို႕လုိက္ မလုိက္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
7ကာမစၧႏၵနီဝရဏသေဘာနွင့္ ၄င္းမွထြက္ေျမာက္ပံုPlayDownload
8ကာမေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
9ကာယ၀ိဥာဏ္ကို၀ိပႆနာရႈနည္း အလုပ္ေပးPlayDownload
10ကာယမီမံအလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
11ကာလမရဏတုိ႔၏ စားဖတ္ဝါးဖတ္မျဖစ္ေစေရး တရားေတာ္PlayDownload
12ကာလိက၊ အကာလိက အဆက္တရားေတာ္PlayDownload
13ကာလိက၊ အကာလိက အဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
14ကိံသုေကာပမသုတ္ အုိ၊နာ၊ေသသံသရာလည္မႈတရားေတာ္(အစ)PlayDownload
15ကိံသုေကာပမသုတ္ အုိ၊နာ၊ေသသံသရာလည္မႈတရားေတာ္(အဆုံး)PlayDownload
16ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစန႔ဲ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
17ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစန႔ဲ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
18ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစန႔ဲ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
19ကိုယ့္အေသကိုယ္ရႈ႕ တရားေတာ္PlayDownload
20ကိေလသာအေစးမပယ္နိုင္ေသးလွ်င္ ခ်မ္းသာဟူ၍မ႐ိွနိုင္ပုံPlayDownload
21ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္နွင့္ဆံုးမနည္းPlayDownload
22ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သံုးသပ္နည္း တရားေတာ္ PlayDownload
23ကုိယ့္ခႏၶာကုိယ္ကုိ သံုးသပ္ပံု တရားေတာ္ PlayDownload
24ကုိယ္စိတ္ကုိယ္ဆုံးမရတာသည္ အခက္ဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
25ကုိယ္တုိင္ႀကည္႕လွ်င္ အကာလိေကာတရားေတာ္PlayDownload
26ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
27ကုိယ့္အေသ ကုိယ္႐ွဳနည္း တရားေတာ္PlayDownload
28ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္သိရမည္ ကိ ံသုေကာပမသုတ္ (၁) PlayDownload
29ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္သိရမည္ ကိ ံသုေကာပမသုတ္ (၂) PlayDownload
30ကံေပၚတြင္တဏွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနပံု တရားေတာ္PlayDownload
31ကံေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
32ကံျပတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
33ကံျပတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
34ကံျဖတ္၊ တဏွာျဖတ္၊ ဝဋ္ျဖတ္တရားေတာ္PlayDownload
35ေၾကာက္စရာ႔ ဒိ႒ိၾကီး တရားေတာ္PlayDownload
36ႀကက္ႏွင့္ခ်ည္တုိင္ ၊ ဆန္ပုံဥပမာျပPlayDownload
37ခိုကုိးရာ၊ အားထားရာ၊ မွီခိုရာအစစ္႐ွာထားသင့္ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
38ခုႏွစ္ႏွစ္သား သုခသာမေဏရဟႏၱာျဖစ္ပုံPlayDownload
39ခႏၶာ့ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရားေတာ္PlayDownload
40ခႏၶာကိုယ္ကိုၾကည္႕ၿပီး ရႈနည္းအလုပ္ေပးတရားPlayDownload
41ခႏၶာကုိယ္သံုးသပ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
42ခႏၶာကုိယ္ေခၚရာကုိ ဥာဏ္ကသြားရမည္တရားေတာ္ PlayDownload
43ခႏၶာကုိသစၥာမ်က္လံုးတပ္ၾကည့္ရမည္တရားေတာ္PlayDownload
44ခႏၶာစြန္႔ၿပီးေနာက္ ခႏၶာရျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးအျပစ္သင့္ပံု PlayDownload
45ခႏၶာထဲ၌ ႐ွိေကာင္းသည့္တရားနွင့္ မ႐ွိေကာင္းသည့္တရားေတာ္PlayDownload
46ခႏၶာဝန္ထမ္း ခရီးၾကမ္းသြားရပံု တရားေတာ္ PlayDownload
47ခႏၶာေတြျပန္ျပန္ရေနျခင္းအေၾကာင္း တရားေတာ္ PlayDownload
48ခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္ကုိ စက္ဝိုင္းေထာက္ျပ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပံုတရားေတာ္PlayDownload
49ခႏၶာ႔ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္နွင့္ လက္ေတ႔ဝြ ိပႆနာ ပဋိေလာမနည္းPlayDownload
50ဂိလာနရဟန္းအား ေဝဒနာျပ၍ ေဟာၾကားပံုPlayDownload
51ငက်ိဳး၊ ငကန္းနွင့္ ခရီးသြားေနရပံု တရားေတာ္ PlayDownload
52ငါသည္မုခ်ေသရမည္ တရားေတာ္PlayDownload
53ဆပၸါေကာပမသုတ္ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
54ဆားတလွ်က္နွင့္သံသရာေႂကြး အေက်ဆပ္နည္းPlayDownload
55ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ ဒုကၡသစၥာျမင္ေအာင္႐ွဳၾကရန္PlayDownload
56ဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏ တုိ႕ကုိထမ္းရြက္၍အႏွိပ္စက္ခံၿပီးတရားနာေနႀကပုံPlayDownload
57ေဇာ (၇) ႀကိမ္ (ကုသုိလ္ေခြး အကုသုိလ္ေခြး) တရားေတာ္PlayDownload
58စိတ္ (၁၄) မ်ိဳး၊ စိတၱာနုပႆနာ႐ွဳပြားနည္း တရားေတာ္PlayDownload
59စိတ္(၁၄)မ်ိဳးရႈပြားနည္း အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
60စိတ္ကုိပင့္ကူဥပမာျပ၍ ၀ိပႆနာရႈရန္တရားေတာ္PlayDownload
61စိတၲာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပတရား(၁)PlayDownload
62စိတၲာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပတရား(၂)PlayDownload
63စ႐ိုက္နွင့္ေလ်ာ္စြာ ကမၼ႒ါန္းေပးရပံု တရားေတာ္ (၁) PlayDownload
64စ႐ိုက္နွင့္ေလ်ာ္စြာ ကမၼ႒ါန္းေပးရပံု တရားေတာ္ (၂) PlayDownload
65ေစာင္းထဲမွာ အသံ႐ွာပံု၊ ဝီေဏာပမသုတ္ (၁) PlayDownload
66ေစာင္းဥပမာျပ အလုပ္ေပးတရား PlayDownload
67တဏွာ မာန ဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
68တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ကံျဖတ္တရားေတာ္PlayDownload
69တဏွာကသခင္၊ ခႏၶာကကၽြန္ တရားေတာ္ (႐ွင္ဆႏၵ ဥပမာျပ)PlayDownload
70တဏွာကုိပယ္ျခင္းသည္ ဘရား၏ဝါဒျဖစ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
71တဏွာမာနအရင္းခံ၍ မဂ္ဖုိလ္သုိ႔ တက္လွမ္းပံုတရားေတာ္PlayDownload
72တရားထိုင္နည္း အလုပ္ေပးPlayDownload
73တရားထုိင္နည္းတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
74တရားထုိင္နည္းတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
75တရားနည္းျပအလုပ္ေပးPlayDownload
76တရားနာနည္း နိႆရည္း တရားေတာ္ PlayDownload
77တရားရွာခႏၶာမွာေတ႔၊ြ ပုံေတာင္းလည္ေနပုံ တရားေတာ္PlayDownload
78တရားအားထုတ္မွ နိဗၺါန္ရပံု တရားေတာ္PlayDownload
79တရားအားထုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္လိပ္ကဲ့သို႔က်င့္ရမည္PlayDownload
80ေတာင္ႀကိတ္ပြဲႏွင့္မဂၢၿဗဟၼစရိယာက်င့္ရန္တရားေတာ္္PlayDownload
81ေတာင္ႀကီးေလးလံုး ႀကိတ္သည္ကုိခံေနၾကရပံုတရားေတာ္ PlayDownload
82ေတေဇာဓါတ္ေသမင္းႀကီးဖန္တီးေနပံုနွင့္ ၄င္းမွထြက္ရာလမ္းစဥ္ PlayDownload
83ထိနမိဒၶနီဝရဏနွင့္ ဥဒၵစၥကုကၠဳစၥနီဝရဏ တရားေတာ္PlayDownload
84ဒိ႒ိ အရင္ခြာရမည္ တရားေတာ္ PlayDownload
85ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာသတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
86ဒိ႒ိခြါနည္း တရားေတာ္ PlayDownload
87ဒိ႒ိပင္းခံေနလွ်င္ဘယ္ေတာ့မွနိဗၺာန္မေရာက္နုိင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
88ဒိ႒ိမကြာလွ်င္ နိဗၺာန္မျမင္နုိင္ပံု တရားေတာ္ PlayDownload
89ဒိ႒ိဝိစိကိစၧာ ျဖဳတ္နည္း တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
90ဒိ႒ိဝိစိကိစၧာ ျဖဳတ္နည္း တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
91ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးျဖဳတ္ပံုနွင့္ အပါယ္သြားမည့္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ျဖတ္ေပးပံုPlayDownload
92ဒိ႒ိျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ျမင္မည္တရားေတာ္PlayDownload
93ဒိ႒ိျပဳတ္ရန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နားလည္ရမည္တရားေတာ္ PlayDownload
94ဒိ႒ိျပဳတ္ေရး တရားေတာ္ (၁) PlayDownload
95ဒိ႒ိျပဳတ္ေရး တရားေတာ္ (၂) PlayDownload
96ဒုကၡထြက္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္တရားေတာ္ (ည)PlayDownload
97ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမ္းခြဲရွာရန္တရားေတာ္PlayDownload
98ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
99ဒုကၡြသစၥာရွင္းတရားေတာ္PlayDownload
100ဒုလႅဘတရားနွင့္ ၾကံဳခိုက္မွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါန႔ဲ တရားေတာ္ PlayDownload
101ဒါန သီလ သမထ ႐ွင္းျပပံု တရားေတာ္PlayDownload
102ဒြါရေျခာက္ေပါက္တစ္ေပါက္ကေန အမိဖမ္းရမည္တရားေတာ္PlayDownload
103ေဒါက္တာသာလွ၏အလွဴေရစက္ခ်တရားေတာ္PlayDownload
104ဓမၼစီမံသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနရပံုတရားေတာ္PlayDownload
105ဓမၼာနုဓမၼဋိပတၱိျဖစ္ရန္နွင့္ ျဖစ္ပ်က္နွင့္မဂ္ကုိက္ရန္တရားေတာ္ PlayDownload
106ဓမၼာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပးPlayDownload
107နားကတရားနာ၊ ဥာဏ္ကခႏၶာလွည့္ရန္တရားေတာ္ PlayDownload
108နိဗၺာန္နွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
109နိဗၺာန္လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္နွစ္လုပ္ဘဲလုပ္ပါ တရားေတာ္ PlayDownload
110နိဗၺာန္သည္မေဝး၊ အနီးေလးမွာ႐ွိပံု တရားေတာ္PlayDownload
111နိဗၺာန္အရွာတည္႕ရန္တရားေတာ္PlayDownload
112နိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းျပပံုတရားေတာ္ (ည)PlayDownload
113နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ဝိဇၨာနွင့္ စရဏျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္တရားေတာ္PlayDownload
114နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
115နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ PlayDownload
116နိဗၺာန္ႏွင့္အနီးဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
117နွလံုးသြင္းမွန္ရင္နိဗၺာန္ေရာက္တယ္တရားေတာ္PlayDownload
118ေနာင္တစ္ဖန္ျဖစ္ျခင္းသည္ဒုကၡ၊ေနာင္တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသည္သုခ (ကာယမိမံဂါထာရွင္း) PlayDownload
119ပကတိေႁမြႏွင့္ တိုက္ေႁမြ ဥပမာျပ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
120ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ (႐ွင္ဆႏၵ ဥပမာျပ) တရားေတာ္PlayDownload
121ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ တရားေတာ္ (နံနက္)PlayDownload
122ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ပံုစံျပတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
123ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ပုံစံျပတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
124ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ပံုစံျပတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
125ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ပံုစံျပတရားေတာ္တရားေတာ္PlayDownload
126ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ အနုေလာမ ပဋိေလာမနည္းျဖင့္သစၥာဆုိက္ပံုPlayDownload
127ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ျဖတ္ေရး တရားေတာ္ (ည)PlayDownload
128ပဋိစၥသမုပၸာဒ္စက္လည္ပံု တရားေတာ္PlayDownload
129ပဋိစၥသမုပၸာဒ္နွင့္လွဴနည္းသင္တရားေတာ္PlayDownload
130ပထမနိဗၺာန္ကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးျဖဳတ္ေပးပံုPlayDownload
131ပထမနိဗၺာန္ရခ်င္လွ်င္ ဒိ႒ိေ႐ွ႕ထားၿပီးျဖဳတ္ရမည္ တရားေတာ္PlayDownload
132ပပဥၥနွင့္ နိပၸပဥၥျဖစ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
133ပဥၥာနႏၲိယကံထက္ မိစၧာဒိ႒ိက ပုိေၾကာက္စရာေကာင္းပံု (၁)PlayDownload
134ပဥၥာနႏၲိယကံထက္ မိစၧာဒိ႒ိက ပုိေၾကာက္စရာေကာင္းပံု (၂)PlayDownload
135ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးခြဲျပျခင္း တရားေတာ္ PlayDownload
136ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ဝဖန္ေဟာၾကားျခင္း တရားေတာ္PlayDownload
137ပုထုဇဥ္ (၂) မ်ိဳး႐ဳွေနပံု တရားေတာ္ PlayDownload
138ပုထုဇဥ္ရဟန္းအေမး၊ ရဟႏၲာႀကီးေလးပါးေျဖပံုကိ ံသုေကာပမသုတ္ (၄) PlayDownload
139ပါကဋ၊ အပါဋက တရားေတာ္PlayDownload
140ေပၚေသာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္အေသ ကိုယ္ ၀ိပႆနာရႈနည္းPlayDownload
141ျပံဳးေသ မဲ့ေသ တရားေတာ္PlayDownload
142ျဖစ္ပ်က္တခုပုိင္လွ်င္အကုန္ပုိင္နုိင္ပံု တရားေတာ္PlayDownload
143ျဖစ္ပ်က္တစ္ခ်က္၏တန္ဘိုး၊ မုိုးေလးမ်ိဳးဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
144ျဖစ္ပ်က္ရႈနည္း သင္ေပးပုံ အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
145ဗ်ာပါဒနီဝရဏနွင့္ထိနမိဒၶနီဝရဏတုိ႔အေၾကာင္းPlayDownload
146ၿဗဟၼာတစ္ေသာင္းကြၽတ္တန္း၀င္ပုံ ၊ဗကၿဗဟၼာႀကီးတရားေတာ္PlayDownload
147ဘဝထူးၾကီးကုိအလြဲသံုးစားမလုပ္ရန္တရားေတာ္ PlayDownload
148ဘုရားအႀကိဳက္ဆုံး ပူေဖာ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
149မဂ္တု (၁ဝ) ပါးနွင့္ သေလႅခသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
150မဂ္မွတပါး ကယ္မည့္သူမ႐ွိနုိင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
151မဂ္ဥာဏ္လိုခ်င္လွ်င္ ဝိပႆနာအားထုတ္ပါ တရားေတာ္PlayDownload
152မဂၢင္႐ွစ္ပါးမွ နိဗၺာန္သုိ႔ပုိ႔နုိင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
153မဂၢျဗဟၼစရိယာအက်င့္ တရားေတာ္ PlayDownload
154မတင္းတိမ္ေကာင္းေသာ တရားငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
155မရဏေရေဘးကာကြယ္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
156မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ တရားေတာ္ (၁) PlayDownload
157မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ တရားေတာ္ (၂) PlayDownload
158မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ တရားေတာ္ (၃) PlayDownload
159မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ တရားေတာ္ (၄) PlayDownload
160မိစၧာဒိ႒ိသည္ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး တရားေတာ္ PlayDownload
161မိမိကုိယ္ကုိသံုးသပ္ရန္ တရားေတာ္ PlayDownload
162မေနာေပါက္ကုိ ဝိပႆနာ႐ွဳနည္း တရားေတာ္ PlayDownload
163မွားေသာအက်င့္နွင့္ မွန္ေသာအက်င့္တရားေတာ္PlayDownload
164ေမ်ာလမ္း၊ ျမဳပ္လမ္း၊ ဒိ႒ိႀကဳိးျပတ္ခန္း တရားေတာ္PlayDownload
165ျမွဳပ္လမ္း၊ ေမ်ာလမ္းမွထြက္ၾကရန္၊ ဝီေဏာပမသုတ္ (၂) PlayDownload
166ယမမင္းထံအစစ္ခံရပုံ ဆ၏တရားေတာ္PlayDownload
167ရခတဲ ့ဘဲ ဝကို အလြဲသုံးစားမလုပ္လိုက္ပါနဲ႔ တရားေတာ္PlayDownload
168ရန္သူနွစ္ေယာက္ကုိ အေသသတ္နည္း တရားေတာ္ PlayDownload
169ရုပ္နာမ္ႏွစ္ခုကို ဥာဏ္တစ္ခုနဲ႕ၾကည္႕ အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
170ရွင္ဘဒၶႏွင့္ရွင္အာနႏၵာအေမးအေျဖ၊ျမတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ျမတ္ေသာအက်င့္အဆုံး တရားေတာ္(၁)PlayDownload
171ရွင္ဘဒၶႏွင့္ရွင္အာနႏၵာအေမးအေျဖ၊ျမတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ျမတ္ေသာအက်င့္အဆုံး တရားေတာ္(၂)PlayDownload
172ရွင္ဘဒၶႏွင့္ရွင္အာနႏၵာအေမးအေျဖ၊ျမတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ျမတ္ေသာအက်င့္အဆုံး တရားေတာ္(၃)PlayDownload
173ရွင္မဟာေကာ႒ိကနွင့္ ရွင္သာရိပုတၱရာ အေမးအေျဖPlayDownload
174ရွင္အႏုရာဓသုတၲန္ (၁)PlayDownload
175ရွင္အႏုရာဓသုတၲန္ (၅)PlayDownload
176ရွင္အႏုရာဓသုတၲန္ (၆)PlayDownload
177ရွစ္ပါးသီလေပးPlayDownload
178ရွာမွီးျခင္းမလြဲႀကေစရန္တရားေတာ္PlayDownload
179႐ွင္နႏၵကမွဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပံုတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
180႐ွင္နႏၵကမွဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပံုတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
181႐ွင္နႏၵကမွဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပံုPlayDownload
182႐ွင္နႏၵကမွဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပံုPlayDownload
183႐ွင္အာနႏၵာ ေသာတာပန္တည္ပုံ တရားေတာ္ PlayDownload
184႐ွင္ေခမကနွင့္ ရဟန္းၾကီး (၆ဝ) ဥပမာျပ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
185႐ွင္ေခမကနွင့္ ရဟန္းၾကီး (၆ဝ) ဥပမာျပ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
186လက္သည္႐ွာပံု တရားေတာ္PlayDownload
187လုပ္ငန္းအစနွင့္ အဆံုးကုိ ျပသည့္ တရားေတာ္ PlayDownload
188လူမိုက္န႔ဲ လူလိမၼာခံျြခားပုံ တရားေတာ္ PlayDownload
189လူမိုက္န႔ဲ လူလိမၼာထူးျခားပုံ တရားေတာ္ PlayDownload
190လူ႔ဘဝရခုိက္မွာ ဝဋ္သံုးပါးမွလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားရန္PlayDownload
191လူ႔သံေယာဇဥ္ျဖတ္ၿပီးမွတရားအားထုတ္ၾကရန္တရားေတာ္PlayDownload
192လႈတုိင္းခ်မ္းသာရွာေပမယ္႕ ဆင္းရဲေတြ႕ပုံPlayDownload
193ေလာကသံုးပါးခြဲျခားရန္ တရားေတာ္PlayDownload
194ေလာကသုံးပါးလြတ္ရာ နိဗၺာန္တရားေတာ္PlayDownload
195ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးျငိမ္းရာနိဗၺာန္တရားေတာ္ (ည)PlayDownload
196ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
197ႏွလုံးသြင္းမွားမႈေႀကာင္.ဒိ႒ိျဖစ္ရပုံတရားေတာ္PlayDownload
198၀ိဇၨာႏွင့္စရဏ၊ရွင္ဥပ၀ါနႏွင့္ရွင္သာရိပုတၲရာအေမးအေျဖPlayDownload
199၀ိတက္သုံးမ်ဳိးသည္ေရွ.ေျပး၊ဒိ႒ိသည္ေနာက္လုိက္ျဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
200၀ိပႆနာရႈပြားနည္း (ေမ်ာက္ဥပမာျပ) အလုပ္ေပးPlayDownload
201၀ိပႆနာရႈဖို႕အႀကိမ္ႀကိမ္ မွာပုံ တရားေတာ္PlayDownload
202၀ိပႆနာအစမေတြ႕တဲ့စိတ္က စရပုံ အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
203၀ိပႆနာႏွစ္မ်ဳိးရွင္းတရားေတာ္PlayDownload
204ဝဋ္ကၽြတ္၊ ကံျဖတ္တရားေတာ္PlayDownload
205ဝဋ္သံုးပါးလည္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
206ဝိပလႅာသ (၁၂) ပါးအေၾကာင္း႐ွင္းျပပံုတရားေတာ္PlayDownload
207ဝိပလႅာသ တံတုိင္းအတြင္းအေမွာင္က်ေနပံုတရားေတာ္PlayDownload
208ဝိပႆနာတခါ႐ွဳလွ်င္ ေဇာ (၇) ႀကိမ္က်ပံုPlayDownload
209ဝိပႆနာမဂ္နွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္တရားေတာ္PlayDownload
210ဝိပႆနာမလုပ္လွ်င္ နိဗၺာန္မ႐ွိနုိင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
211ဝိပႆနာအလုပ္သည္ ေတာထဲမွက်ားသစ္၊ က်ားတို႔က့ဲသို႔ေစာင့္ဖမ္းရန္ တရားေတာ္PlayDownload
212ဝိပႆနာဥာဏ္မွ မဂ္ဥာဏ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းပုံတရားေတာ္ PlayDownload
213ဝိပႆနာ႐ွဳဖုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္မွာပံု ကိ ံသုေကာပမသုတ္ (၃) PlayDownload
214ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
215ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
216ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
217ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
218ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
219ဝိသာခါနွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
220ဝိေဝကသံုးပါးက်င့္ရမည့္တရားေတာ္PlayDownload
221ဝဲၾသဃ တရားေတာ္PlayDownload
222ေ၀ဒနာကုိသေဘာျမင္ေအာင္ႀကည္႕ရန္တရားေတာ္PlayDownload
223ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း (၀ါးႏွစ္လုံးပြတ္ ဥပမာျပ)PlayDownload
224ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး(၁)PlayDownload
225ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး(၂)PlayDownload
226ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး(၃)PlayDownload
227ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး(၄)PlayDownload
228ေဝဒနာခြါၿပီး အနိစၥေတြ႕ေအာင္႐ွဳ တရားေတာ္PlayDownload
229ေဝဒနာနုပႆနာ႐ွဳပြားနည္း တရားေတာ္ PlayDownload
230ေဝဒနာသုံးပါး ကိုယ့္အေသကိုၾကည့္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
231ေဝဒနာသုံးပါး စ႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
232ေဝဒနာသံုးပါး႐ွဳၾကရန္တရားေတာ္PlayDownload
233ေဝဒါနာေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
234သခင္၀တင္၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ (၁)PlayDownload
235သခင္၀တင္၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ (၂)PlayDownload
236သခၤတဒုကၡအဆံုးမွာ နိဗၺာန္႐ွိေနပံုPlayDownload
237သခၤါတရား အနိစၥေပၚေအာင္ၾကည့္ရန္တရားေတာ္PlayDownload
238သခၤါရတရားပ်က္တတ္သည၊္ အဲဒါမေမ႕နဲ႕တရားေတာ္PlayDownload
239သခၤါရတရားေတာ္PlayDownload
240သခၤါရတရားျဖစ္ေပၚပုံႏွင့္အနတၲလကၡြဏာPlayDownload
241သစၥာဆုိတာ ခႏၶာမွာရွိပံုတရားေတာ္PlayDownload
242သစၥာနွင့္ကံေလးပါး တရားေတာ္ (၁) (နံနက္)PlayDownload
243သစၥာနွင့္ကံေလးပါး တရားေတာ္ (၂) (နံနက္)PlayDownload
244သစၥာမသိတာသည္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
245သစၥာမ်က္လုံးသုိ.ေျပာင္းရန္တရားေတာ္၊ PlayDownload
246သစၥာသိဖုိ႔ အေရးႀကီးပံုတရားေတာ္ (နံနက္)PlayDownload
247သစၥာသိဖုိ႔အေရးႀကီးပံု တရားေတာ္ PlayDownload
248သစၥာသိဖုိ႔အေရးႀကီးပံုတရားေတာ္PlayDownload
249သစၥာသိမွ နိဗၺါန္ရပံုတရားေတာ္PlayDownload
250သစၥာေလးပါးတရားေတာ္PlayDownload
251သစၥာေလးပါးနွင့္ ဥာဏ္စဥ္သံုးပါး (၃) (ည)PlayDownload
252သစၥာေလးပါးအလုပ္ေပး တရားေတာ္ (နံနက္)PlayDownload
253သတိေပး(၄)ခ်က္တရားေတာ္PlayDownload
254သမထႏွင့္၀ိပႆနာၿပိဳင္ရႈနည္း အလုပ္ေပးPlayDownload
255သမုဒယသစၥာ၏ အာယုနေ႒ာသေဘာတရားေတာ္PlayDownload
256သမၼာဒိ႒ိနွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္း႐ွင္းျပပံုတရားေတာ္PlayDownload
257သံသရာခ်ဲ႕သည့္တရားနွင့္ သံသရာသတ္သည့္တရား တရားေတာ္PlayDownload
258သံသရာသစ္ငုတ္မျဖစ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
259သာသနာတြင္းတရားနွင့္ သာသနာပ တရားေတာ္PlayDownload
260သာသနာတြင္းတရားနွင့္ သာသနာပတရားကြာျခားပံုPlayDownload
261သာသနာတြင္းအစျဖစ္ပ်က္ျမင္ရာက နိႆတၲနိဇၨိ၀ႏွင့္ေ၀ဒနာရွင္းတရားေတာ္PlayDownload
262သာသနာနွင့္ဆရာေကာင္းေတ႔ခြ ိုက္ တရားေတာ္PlayDownload
263သိဂၤါရ၀သုတၲန္ (၁)PlayDownload
264သိဂၤါရ၀သုတၲန္ (၂)PlayDownload
265သိဂၤါရ၀သုတၲန္ (၄)PlayDownload
266သိဂၤါရ၀သုတၲန္ (၅)PlayDownload
267သိမ္ေမြ႕တဲ႕ရုပ္နာမ္ကို သူစိမ္းျပင္ျပင္ထားၿပီးရႈရမည္PlayDownload
268သုညတ တရားနာရမွ သုညတနိဗၺာန္ေရာက္မည္ PlayDownload
269သႆတ၊ ဥေစၧဒ ကင္းစင္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
270သႆတ၊ ဥေစၧဒ သိမွုနွင့္ျပဳတ္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
271သႆတ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း၊ ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးၿငိမ္းရန္ PlayDownload
272သႆတဒိ႒ိနွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိျပဳတ္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
273သႆတဒိ႒ိနွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ႐ွိသူတုိ႔၏ သေဘာအေလ့အက်င့္PlayDownload
274သႆတဒိ႒ိနွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ႐ွိေနပံုကုိအကဲခတ္နည္းPlayDownload
275သႏၵိ႒ိေကာ၊ အကာလိေကာတရားေတာ္ ၊မိလကၡြရဟန္းဥပမာPlayDownload
276သႏၵိ႒ိေကာတရားေတာ္PlayDownload
277ေသနည္းေကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
278ေသမင္းတမန္သတ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
279ေသာတာပန္၏ ထူျခားခ်က္ (၇) ခ်က္တရားေတာ္PlayDownload
280ေသာတာပန္တည္နည္း အလုပ္ေပး PlayDownload
281ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ျမင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
282အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာက တရားေတာ္PlayDownload
283အခ်ိန္ကာလ၏ စားဖတ္ဝါးဖတ္မျဖစ္ေစေရး တရားေတာ္PlayDownload
284အဂၢိ၀စၦသုတ္ ၊ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
285အငတ္နာေပ်ာက္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
286အတၱျပဳတ္ေအာင္႐ွဳနည္း တရားေတာ္ PlayDownload
287အတၲျပဳတ္ေအာင္ ရႈပြားနည္း အလုပ္ေပးPlayDownload
288အဓိပတိသံုးပါထား၍ တရားအားထုတ္တရားေတာ္PlayDownload
289အဓိပတိသံုးပါထား၍ တရားအားထုတ္ရန္နွင့္ ေဝဒနာနွင့္တဏွာၾကားတြင္ နိဗၺာန္႐ွာရန္ တရားေတာ္PlayDownload
290အဓိပတိသံုးပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရမည္တရားေတာ္ PlayDownload
291အဓိပတိသံုးပါထား၍ ပစၥဳပၸန္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကုိသာ ဝိပႆနာ႐ွဳရန္PlayDownload
292အနစၥာဝတ သခၤါရာ ႐ွင္းပံု၊ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေပးပံု PlayDownload
293အနာဂတ္ေဘးငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
294အနာဂတ္ေဘးနွင့္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ အနုေလာမနည္းျဖင့္ သစၥာဆုိက္ပံုPlayDownload
295အနာဂါတ္ေဘးငါးပါး (၁)PlayDownload
296အနာဂါာတ္ေဘးေလးပါး(၂)PlayDownload
297အနိစၥာတဝသခၤါရာ တရားေတာ္ (ဒီအလုပ္နဲ႔ေနရစ္ၾကပါ)PlayDownload
298အနိစၥာဝတ သခၤါရာ တရားေတာ္PlayDownload
299အနိစၥႏွင့္အနိစၥလကၡဏာ အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
300အနုေဗာဓဥာဏ္နွင့္ ပဋိေဝဒဥာဏ္တရားေတာ္PlayDownload
301အပါယ္လမ္းဖြင့္ၿပီး နိဗၺာန္လမ္းပိတ္ထားသည္နီ၀ရဏ(၅)ပါးတရားေတာ္PlayDownload
302အဖံုးငါးပါးဖြင့္လွစ္နည္း အလုပ္ေပး တရားေတာ္ PlayDownload
303အဖံုးနွစ္ခ်ပ္ဖြင့္ၾကည့္မွ နိဗၺာန္ျမင္ရပံု တရားေတာ္PlayDownload
304အမွတ္မွားေၾကာင့္က်န္အမွားေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
305အရိယာမ်က္လံုး အေရးႀကီးပံု၊ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ (၅) PlayDownload
306အရွင္ေကာ႑ညသစၥာသိၿပီး ေသာတာပန္တည္ပံု (နံနက္)PlayDownload
307အရွိကိုအသိႏွင့္ကိုက္ေအာင္ လုပ္နည္း အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
308အရွိမွန္ရမည္ႏွလုံးသြင္းမွန္ရမည္ အလုပ္ေပးPlayDownload
309အရႈခံစိတ္(၁၃)မ်ိဳးကို အရႈဥာဏ္ေမာဟစိတ္နဲ႕၀ိပႆနာရႈနည္းPlayDownload
310အလည္လမ္းသုိ႔ေရာက္ရန္နည္းလမ္း တရားေတာ္PlayDownload
311အလုပ္စဥ္ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ PlayDownload
312အဝိဇၨာနွင့္တဏွာ နွစ္ဖက္ကန္းေနပံုတရားေတာ္PlayDownload
313အဝိဇၨာမွ ဝိဇၨာျဖစ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
314အာစယဂါမိေနာဓမၼာနွင့္ အပစယဂါမိေနာဓမၼာ တရားေတာ္PlayDownload
315အားထုတ္နည္း သံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း တရားေတာ္ PlayDownload
316အာသဝဝင္ရုိးခ်ိဳးရန္တရားေတာ္ (နံနက္)PlayDownload
317အာသဝဝင္႐ုိးခ်ိဳးရန္ တရားေတာ္ (ရာဓသုတ္-၁)PlayDownload
318အာသေဝါတရားေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
319အိပ္ျခင္းမွႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ျပင္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
320အိုနာေသလြတ္ရာနိဗၺာန္ တရားေတာ္PlayDownload
321အိုေသေဘးမေစာင့္ဘဲ ၀ိပႆနာ လုပ္သင့္ေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
322အုိနာေသလြတ္ရန္မဂၢင္အလုပ္လုပ္ပါPlayDownload
323အုိေဘးမေစာင့္ဘဲ ဝိပႆနာလုပ္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းပံုတရားေတာ္ PlayDownload
324အေကာင္းဆုံးအားကိုးရာ တရားေတာ္PlayDownload
325အေကာငး္ဆုံးေသနည္းတရားေတာ္(အစ)PlayDownload
326အေပါင္းအသင္းမလြဲၾကရန္တရားေတာ္PlayDownload
327အေသဇာတ္သိမ္းေရး တရားေတာ္PlayDownload
328အေသရွိရာမွ အေသလြတ္ရန္ရွာသင့္ေႀကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
329အျခားအေရးထက္ ငရဲမ်ိဳးေစ့ျဖဳတ္ေရးက ပုိ၍အေရးႀကီးပံုတရားေတာ္PlayDownload
330အျမင္မွန္ရေရးတရားေတာ္ (မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္)PlayDownload
331အၾကားအမျမင္မ႐ွိေသာ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ေတြးလံုး တရားေတာ္PlayDownload
332ဣေႁႏၵၫွိနည္းအလုပ္ေပးတရား (၁)PlayDownload
333ဣေႁႏၵၫွိနည္းအလုပ္ေပးတရား (၂)PlayDownload
334ဥတၱရလုလင္ဥပမာျပ ဝိပႆနာအားထုတ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
335ဥဒၵစၥနွင့္ ဝိစိကိစၧာနီဝရဏဆုိးဝါးပံုနွင့္ မဂ္အျမတ္ထုတ္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
336ဥာဏ္ကမွနိဗၺာန္ပို႔နုိင္ပံုတရားေတာ္PlayDownload
337ဥာဏ္စဥ္သံုးပါး တရားေတာ္ (၁) (ည)PlayDownload
338ဥာဏ္စဥ္သံုးပါး တရားေတာ္ (၂) (ည)PlayDownload
339ဥာဏ္စဥ္သံုးပါးခြဲျခားျပပံု တရားေတာ္ PlayDownload
340ဥာဏ္ပညာကိုေခါင္းေဆာင္ထားပါ အလုပ္ေပးPlayDownload
341ဥာဏ္သုံးဆင့္တက္ပုံ အလုပ္ေပးPlayDownload
342ဥာဏ္ႏွစ္ဥာဏ္ႏွင့္ မဂ္ဥာဏ္ကူးပုံ အလုပ္ေပးPlayDownload
343ဦးသန္းေမာင္+ေဒၚေကာက္တို႔၏ ေက်ာင္းဇရပ္ ေရစက္ခ်တရားေတာ္PlayDownload
344ဥေစၦဒဒိ႒ိယူထားေသာ ယမကရဟန္း၀ထၴဳ (၁)PlayDownload
345ဧဟိပႆိေကာတရားေတာ္PlayDownload
346ဧဟိပႆိေကာေခၚရာကို သႏိၵ႒ိေကာနွင့္လိုက္ရန္PlayDownload
347- -၁၉၅၆    ဓမၼႏွင့္ အႏုဓမၼရွင္း တရားေတာ္PlayDownload
348၁-၁-၁၉၅၈    ၀ကၠလိရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
349၁-၁-၁၉၆၀  အသိလိုက္ရန္တရားေတာ္PlayDownload
350၁-၁-၁၉၆၁  ၀ဋ္ေၾကြးကိုခႏၶာႏွင့္မဆပ္ပဲ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ဆပ္ၾကရန္PlayDownload
351၁-၁၀-၁၉၆၁  အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၃)PlayDownload
352၁-၁၁-၁၉၅၅ေသာတာပန္အဂၤါ (၇) ပါး တရားေတာ္PlayDownload
353၁-၁၂-၁၉၅၉  တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာၿပ (၂)PlayDownload
354၁-၁၂-၁၉၆၀  သမၼသနသုတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
355၁-၁၂-၁၉၆၁ နိစၥသညာေႀကာင့္ပပဥၥတရားေပၚလာပုံတရားေတာ္PlayDownload
356၁-၂-၁၉၅၈ ဆႏၵသုတ္(၂)PlayDownload
357၁-၂-၁၉၆၀  အနိစၥ႐ႈ၊အနိစၥမွတ္၊အနိစၥသိ က်င့္စဥ္PlayDownload
358၁-၂-၁၉၆၁  ပပဥၥတရားသုံးပါးခ်ဳပ္ရန္ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္းPlayDownload
359၁-၃-၁၉၅၉  သိမ္ေမြ႕တဲ့ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကိုသူစိမ္းျပင္ျပင္၊ျမင္ေအာင္ေစာင္ေစာင္ၾကည္႕ရန္PlayDownload
360၁-၃-၁၉၆၀ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရား(၃)PlayDownload
361၁-၅-၁၉၆၁ ?ေတ၀ိဇၨသုတ္၊ သႏၵိ႒ိေကာ ကိုယ္တိုင္ျမင္ရန္PlayDownload
362၁-၅-၁၉၆၂  ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌စီစစ္သုံးသပ္ရန္PlayDownload
363၁-၆-၁၉၆၁   ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၃)PlayDownload
364၁-၆-၁၉၆၂    ဓမၼစီမံသည္႕အတိုင္းျဖစ္ေနၾကပုံPlayDownload
365၁-၇-၁၉၆၂  ေကာသမၺိယသုတ္မဟာပစၥေ၀ကၡဏာ(၇)ခ်က္PlayDownload
366၁-၈-၁၉၆၁   ကိုယ့္ခႏၶာသုံးသပ္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
367၁-၉-၁၉၅၈    သီလလံုျခဳံရုံႏွင့္ မတင္းတိမ္ပါနဲ႕ (သလႅႏွင့္အဘယေဟာ - သစ္တုံးဥပမာ)PlayDownload
368၁-၉-၁၉၆၁   ဥာဏ္သုံးပါးခြဲျပပုံPlayDownload
369၁-၉-၁၉၆၂   ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာသတ္တရားေတာ္PlayDownload
370၁၀-၁-၁၉၆၀ မဂ္ဥာဏ္လိုခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါPlayDownload
371၁၀-၁-၁၉၆၁ ႏွလုံးသြင္းမွန္ရန္အေရးႀကီးပုံတရားေတာ္PlayDownload
372၁၀-၁၀-၁၉၅၇       မီးရထားဘူတာစဥ္ ဥပမာျပ အဘိဏွသုတ္PlayDownload
373၁၀-၁၀-၁၉၆၁  စိတ္အျပင္မထြက္မိေအာင္သတိထားၾကရန္ဇနပဒကလ်ာဏီသုတ္PlayDownload
374၁၀-၁၁-၁၉၆၀ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္PlayDownload
375၁၀-၁၁-၁၉၆၁  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ထြက္လမ္းတရားေတာ္PlayDownload
376၁၀-၁၂-၁၉၅၇သမုဒယ သစၥာအနက္မွ အာယုဟနေဌာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
377၁၀-၁၂-၁၉၅၈သမုဒၶရာေျခာက္စင္းကုိဒုကၡြသစၥာအျဖစ္ဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
378၁၀-၁၂-၁၉၅၉ ဥတၲရလုလင္ဥပမာျပ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္နည္းPlayDownload
379၁၀-၁၂-၁၉၆၀ တဏွာမာနခ်ဳပ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
380၁၀-၁၂-၁၉၆၁နိဗၺာန္သည္မေ၀း အနီးေလးမွာရွိေနပုံPlayDownload
381၁၀-၁၂-၁၉၆၁အလယ္လမး္သို႔ေရာက္ရန္ နည္းလမ္းPlayDownload
382၁၀-၂-၁၉၆၁ ရွင္အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရာေတာ္ (၂)PlayDownload
383၁၀-၃-၁၉၆၀  ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကိုအသိႏွင့္ပထမပါယ္နည္းရွင္အႏုရာဓ (၂)PlayDownload
384၁၀-၄-၁၉၆၀  လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာထူးၿခားပုံPlayDownload
385၁၀-၅-၁၉၆၁ မေသရာအမတနိဗၺာန္PlayDownload
386၁၀-၆-၁၉၆၂ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
387၁၀-၇-၁၉၅၆ သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
388၁၀-၇-၁၉၅၈  ေဇာ(၇)ႀကိမ္ တရားေတာ္PlayDownload
389၁၀-၇-၁၉၅၈ ပဋိစသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဝိပႆနာတရားေတာ္PlayDownload
390၁၀-၇-၁၉၆၂  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္သစၥာမသိေသးလွ်င္ံနိဗၺာန္မရွိေသး (နံနက္) PlayDownload
391၁၀-၇-၁၉၆၂  သစၥာသိဖို႕အေရးႀကီးပုံPlayDownload
392၁၀-၈-၁၉၅၈ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ၊ ပဋိေလာမ နည္းၿဖင့္ဒုကၡသစၥာဆိုက္ပုံHPlayDownload
393၁၀-၈-၁၉၆၁ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
394၁၀-၈-၁၉၆၁ အျခားအေရးထက္ငရဲမ်ဳိးေစ့ျဖဳတ္ေရးကပို၍အေရးၾကီးပုံPlayDownload
395၁၀-၈-၁၉၆၂ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို႔ႏွစ္ခ်က္ (ေ၀ဒနာႏုပႆနာဥာဏ္စဥ္ႏွင့္ ရွင္းျပထားသည္)PlayDownload
396၁၀-၉-၁၉၆၀ ႀသပနယ်ိေကာတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
397၁၀-၉-၁၉၆၁  မာဂ႑ီ၀ထၴဳအရိယာမ်က္လုံးအေရးၾကီးပုံPlayDownload
398၁၀-၉-၁၉၆၂  ေသာတာပန္ျဖစ္ေႀကာင္းႏွစ္ပါးတရားေတာ္PlayDownload
399၁၁-၁-၁၉၆၁ပုထုဇဥ္ရဟန္းႏွင့္ံ ရဟႏၦာႀကီးေလးပါး အေမး၊အေျဖPlayDownload
400၁၁-၁၀-၁၉၅၆   ေဇာတိက ဥပမာၿပPlayDownload
401၁၁-၁၀-၁၉၅၇        ၀ိပႆနာေယာဂီေလးမ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
402၁၁-၁၀-၁၉၆၁၀ိပႆနာဥာဏ္ႏွင့္ မဂ္ဥာဏ္ခြဲျခားသိရွိၾကရန္PlayDownload
403၁၁-၁၁-၁၉၆၀  ဦးသံဒုိင္သုိ.အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
404၁၁-၁၂-၁၉၅၇သမုဒယ သစၥာအနက္မွ နိဒါနေဌာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
405၁၁-၁၂-၁၉၆၀ ပ႑ိတာနဥၥေသ၀နာ မဂၤလာတရားေတာ္PlayDownload
406၁၁-၁၂-၁၉၆၁လက္သည္ရွာပုံPlayDownload
407၁၁-၂-၁၉၅၅ အေသခ်င္းဆက္ေနတာ သံသရာ တရားေတာ္PlayDownload
408၁၁-၂-၁၉၆၁ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ခႏၶာအစဥ္သိ- ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးPlayDownload
409၁၁-၃-၁၉၆၀  ရွင္အႏုရာဓသစ္ပင္ဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
410၁၁-၃-၁၉၆၁ေတေဇာဓတ္ေသမင္းႀကီးဖန္တီးေနပုံတရားေတာ္ PlayDownload
411၁၁-၄-၁၉၆၀ စိတ္ကုိလုံျခဳံေအာင္ထားႏုိင္လွ်င္နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
412၁၁-၅-၁၉၆၁  ခႏၶာငါးပါးမွ ေ၀ဒနာကိုခြဲ၍ေဟာပုံံPlayDownload
413၁၁-၅-၁၉၆၂  အႏုရုဒၶါသုတ္မဂ္ဖိုလ္တားသည္႕တရားသုံးခုPlayDownload
414၁၁-၆-၁၉၆၂ ဗာလပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
415၁၁-၆-၁၉၆၂တရားသိမွဘုရားသိသည္တရားေတာ္PlayDownload
416၁၁-၇-၁၉၅၆ သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
417၁၁-၇-၁၉၅၇နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၁)PlayDownload
418၁၁-၇-၁၉၅၈ သခၤတအဆုံးမွာ နိဗၺာန္ရွိႏုိင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
419၁၁-၇-၁၉၆၂ နိဗၺာန္အေၾကာင္းရွင္းၿပပုံPlayDownload
420၁၁-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍ ပစၥဳပၸာန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသာ၀ိပႆနာရႈရန္တရားေတာ္PlayDownload
421၁၁-၈-၁၉၆၁ ၀ဋ္သုံးပါးလည္ပုံPlayDownload
422၁၁-၈-၁၉၆၂မဂၢင္ေဖာင္ျပင္ႀကရန္တရားေတာ္(၁)PlayDownload
423၁၁-၉-၁၉၆၀ ႀသပနယ်ိေကာတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
424၁၁-၉-၁၉၆၁  သုညတ တရားနာရမွ သုညတနိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံPlayDownload
425၁၁-၉-၁၉၆၂ ယမကရဟန္း၀ထၴဳတရားေတာ္္္ (၁)PlayDownload
426၁၂-၁-၁၉၆၁၀ီေဏာပမသုတ္၊ ေစာင္းထဲမွာ အသံရွာပုံ PlayDownload
427၁၂-၁၀-၁၉၆၁မဟာတဏွာသဃၤယသုတ္ ဒိ႒ိသုံးပါးကြာေရး တရားေတာ္PlayDownload
428၁၂-၁၀-၁၉၆၂  ဦးခ်စ္လွ + ေဒၚေသာင္းတုိ႕၏သားရွင္ျပဳ အလွဴေရစက္ခ်PlayDownload
429၁၂-၁၁-၁၉၅၆၀ိပႆနာရႈေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၏မွတ္တိုင္တရားPlayDownload
430၁၂-၁၂-၁၉၅၇သမုဒယ သစၥာအနက္မွ သံေယာဂေဌာ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
431၁၂-၁၂-၁၉၆၀ ေဘးႀကီးေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
432၁၂-၁၂-၁၉၆၁၀ိသာခႏွင့္ဓမၼဒိႏၵာ ေမးေျဖ အမွတ္ (၂)PlayDownload
433၁၂-၁၂-၁၉၆၁ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဖုိ႔အေရးႀကီးဆုံးတရားေတာPlayDownload
434၁၂-၂-၁၉၅၅၀ိပရိဏာမ ဒုကၡသိ၍ အ၀ိပရိဏာမနိေရာဓကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းPlayDownload
435၁၂-၂-၁၉၆၀   မဟာပုဏၰမသုတ္တရားေတာ္(၂)PlayDownload
436၁၂-၂-၁၉၆၁ရွင္အႏုရာဓ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာကြာျပီး ရဟႏၲာျဖစ္ပုံPlayDownload
437၁၂-၃-၁၉၆၀  ရွင္အႏုရာဓအားဘုရားကဒိ႒ိ၀ိစိကိစာၦခြာေပးပုံတရားေတာ္PlayDownload
438၁၂-၃-၁၉၆၁  ဘ၀ထူးႀကီးကိုအလြဲသံုးစားမလုပ္ၾကရန္PlayDownload
439၁၂-၃-၁၉၆၁  အနိစၥ၊ဒုကၡြ၊အနတၲ ျမင္လွ်င္ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟကင္းစင္ေႀကာင္းသုတိမရဟႏၦာတည္ပုံ PlayDownload
440၁၂-၄-၁၉၆၀ သာသနာတြင္းသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ သာသနာပ သမၼာဒိ႒ိPlayDownload
441၁၂-၅-၁၉၆၁ ခႏၶာငါးပါးမွ စိတ္ကိုခြဲ၍ေဟာပုံံPlayDownload
442၁၂-၅-၁၉၆၂ေလာကသုံးပါးကိုခြဲျခားသိရန္ တရားေတာ္PlayDownload
443၁၂-၆-၁၉၆၂ ဗာလပ႑ိတသုတ္ (၂)PlayDownload
444၁၂-၇-၁၉၅၇  နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၂)PlayDownload
445၁၂-၇-၁၉၆၂  သစၥာႏွင့္ကံေလးပါး တရား(၂) (နံနက္)PlayDownload
446၁၂-၈-၁၉၅၈ အနာဂတ္ေဘးငါးေဘးႏွင့္ပဋိစသမုပၸါဒ္အႏုေလာမနည္းရွင္းပုံPlayDownload
447၁၂-၈-၁၉၅၈ အဝိဇၨာလက္ေအာက္ခံ သခၤါရသုံးမ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
448၁၂-၈-၁၉၆၁ သစၥာသိမွနိဗၺာန္ရပုံPlayDownload
449၁၂-၈-၁၉၆၂ မဂၢင္ေဖာင္ျပင္ႀကရန္တရားေတာ္(၂)PlayDownload
450၁၂-၉-၁၉၅၈နီဝရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
451၁၂-၉-၁၉၆၁   ဒီခႏၶာစြန္႔ျပီးေနာက္ခႏၶာရျခင္းသည္အေရးၾကီးဆုံးအျပစ္သင့္ပုံPlayDownload
452၁၂-၉-၁၉၆၂  ယမကရဟန္း၀ထၴဳတရားေတာ္္္(၂)PlayDownload
453၁၂-၉-၁၉၆၂ ကုသုိလ္စစ္ကုိရေအာင္ရွာပါPlayDownload
454၁၃-၁-၁၉၆၁ သားေကာင္ေျခာက္ေကာင္ ဥပမာ(၁)PlayDownload
455၁၃-၁၀-၁၉၅၆သီလ သမာဓိ ပညာ အေရးႀကီးပုံ မဟာမိတၲရဟန္းPlayDownload
456၁၃-၁၀-၁၉၆၁  ဇာတိ၊ဇရာ၊ဗ်ာတိ၊မရဏတုိ.၏ႏွိပ္စက္ခံရေသာခႏၶာတရားPlayDownload
457၁၃-၁၀-၁၉၆၁ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာရွိေနတတ္သည္႕ ဒိ႒ိကိုျဖဳတ္နည္းPlayDownload
458၁၃-၁၀-၁၉၆၂သပိတ္သြတ္လြတ္တရားေတာ္PlayDownload
459၁၃-၁၁-၁၉၆၀ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
460၁၃-၁၂-၁၉၅၇သမုဒယ သစၥာအနက္မွ ဗလိေဗာဓေဌာ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
461၁၃-၁၂-၁၉၅၈ခႏၶာ ပဋိစသမုပၸါဒ္ ရဟတ္လည္ေနပုံတရားေတာ္PlayDownload
462၁၃-၁၂-၁၉၆၀  နိ၀ရဏပယ္နည္း (၁) သံသရာတြင္းေနထိုင္ရပုံPlayDownload
463၁၃-၁၂-၁၉၆၁   ၀ိသာခႏွင့္ဓမၼဒိႏၵာေမးေျဖ အမွတ္ (၃)PlayDownload
464၁၃-၂-၁၉၅၅ဥာဏ္သုံးဥာဏ္နွင့္နိဗၺာန္ေရာက္ပုံPlayDownload
465၁၃-၂-၁၉၆၀ ဒိ႒ိၿဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရႈပါ တရားေတာ္PlayDownload
466၁၃-၂-၁၉၆၁   ၀ိပႆနာမလုပ္ခင္ဒိ႒ိအရင္ျဖဳတ္ရမည္PlayDownload
467၁၃-၃-၁၉၆၀  ႏွလုံးသြင္းမွန္၍ အားထုတ္ကနိဗၺာန္ေရာက္္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
468၁၃-၃-၁၉၆၁ဘ၀ထူးႀကီးကိုအလြဲသံုးစားမလုပ္ပဲ၊ဒိ႒ိခြာၿပီးနိဗၺန္၀င္ရန္PlayDownload
469၁၃-၄-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္PlayDownload
470၁၃-၅-၁၉၆၁သစၥာသိမွနိဗၺာန္ရပုံ တရားေတာ္PlayDownload
471၁၃-၅-၁၉၆၂  တဏွာမာန အရင္းခံ၍မဂ္ဖိုလ္သို႔တက္လွမ္းပုံPlayDownload
472၁၃-၆-၁၉၆၁ ဘုရားအႀကိဳက္ဆုံးပူေဇာ္နည္း(၁)PlayDownload
473၁၃-၆-၁၉၆၂ ခႏၶာရွိေနလွ်င္အိုနာေသေဘးတို႔မွ မလြတ္ႏုိင္ပုံ (ည)အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
474၁၃-၆-၁၉၆၂ ေသာတာပန္တည္တဲ့တရားေတာ္PlayDownload
475၁၃-၇-၁၉၆၀ ပုဂိုလ္သုံးမ်ဳိး ေရာဂါသည္ သုံးေယာက္ တရားေတာ္PlayDownload
476၁၃-၇-၁၉၆၂   အာသ၀၀င္ရုိးခ်ိဳးရန္ တရားေတာ္PlayDownload
477၁၃-၈-၁၉၅၈ ခႏၶာကိုယ္ ေစခိုင္း၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
478၁၃-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍အားထုတ္ရန္ႏွင့္ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကားနိဗၺာန္ရွာပုံPlayDownload
479၁၃-၈-၁၉၆၁ ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမး္ခြဲရွာရန္ တရားေတာ္PlayDownload
480၁၃-၉-၁၉၅၈နီဝရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
481၁၃-၉-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္ကုိယ္.ကုိကုိယ္ စုံစမ္းပါတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
482၁၃-၉-၁၉၆၁   ကိေလသာဖယ္နည္းနိသွ်ည္းPlayDownload
483၁၃-၉-၁၉၆၂  ကံအမိကံအဖမွ ဥာဏ္အမိဥာဏ္အဖသုိ႕ေျပာင္းရန္PlayDownload
484၁၃-၉-၁၉၆၂  ယမကရဟန္း၀ထၴဳတရားေတာ္္္(၃)PlayDownload
485၁၄-၁-၁၉၅၈  သာေရာပမသုတ္တရားေတာ္(၁)PlayDownload
486၁၄-၁-၁၉၅၉ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈအေရးႀကီးပုံPlayDownload
487၁၄-၁-၁၉၆၁ ဦးခ်မ္း + ေဒၚခန္႔တို႔၏ ဘုရားျပဳျပင္အလွဴေရစက္ခ်PlayDownload
488၁၄-၁၀-၁၉၅၆ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလုပ္ရမည္. တရားေတာ္PlayDownload
489၁၄-၁၀-၁၉၆၁  ပ႒ာန္း၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊သစၥာနည္းတို႔ျဖင့္ဒုကၡသစၥာကိုထင္ေအာင္ေဟာပုံPlayDownload
490၁၄-၁၀-၁၉၆၂အပါယ္ေရေသာက္ျမစ္ျဖတ္နည္းတရားေတာ္PlayDownload
491၁၄-၁၁-၁၉၆၀  ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ပယ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
492၁၄-၁၁-၁၉၆၀  နိ၀ရဏပယ္နည္း (၂)PlayDownload
493၁၄-၁၁-၁၉၆၀ ဣသႏွင့္မစၦရိယရွင္းပုံသကၠပဥာသုတ္အမွတ္(၃)PlayDownload
494၁၄-၁၁-၁၉၆၁  သႏၵိ႒ိေကာတရားေတာ္(၁)PlayDownload
495၁၄-၁၂-၁၉၅၇နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ နိႆရဏေဌာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
496၁၄-၁၂-၁၉၅၈ဒုကၡြသစၥာကုိပုိင္ႏုိင္စြာမသိေသးလွ်င္သံသရာထဲလည္ဦးမည္တရားေတာ္PlayDownload
497၁၄-၁၂-၁၉၆၁  ၀ိသာခႏွင့္ဓမၼဒိႏၵာေမးေျဖ အမွတ္ (၄)PlayDownload
498၁၄-၁၂-၁၉၆၁ဒိ႒ိအပ်င္းခံေနလွ်င္ဘယ္ေတာ့မွနိဗၺာန္မေရာက္ႏိုင္ပုံPlayDownload
499၁၄-၂-၁၉၆၀ ေသနာေပၚ၍ေသသည္တရားေတာ္ ၀ိမုတၱာယတနသုတ္PlayDownload
500၁၄-၂-၁၉၆၀ ကမၼ၀ါဒီသႆတဒိ႒ိတရားေတာ္PlayDownload
501၁၄-၂-၁၉၆၁ ဒိ႒ိခံေနလွ်င္မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္ေၾကာင္းPlayDownload
502၁၄-၂-၁၉၆၂  ေလာင္စာႏွင့္မီးတြဲေနပုံတရားေတာ္PlayDownload
503၁၄-၃-၁၉၆၀ ႏွစ္ေၾကာင္းေသာတရားျဖင္႔ နိဗၺာန္သို႕ေရာက္ႏိုင္ပုံPlayDownload
504၁၄-၅-၁၉၆၁ ႏွလုံးသြင္းမွန္မွနိဗၺာန္ရပုံ တရားေတာ္PlayDownload
505၁၄-၅-၁၉၆၂  ျပဳံးေသႏွင့္မဲ့ေသ တရားေတာ္PlayDownload
506၁၄-၆-၁၉၆၂ပရမ္းပတာေဘးမွကင္းလြတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
507၁၄-၇-၁၉၆၁ ယမကရဟနး္၀ထၴဳ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
508၁၄-၈-၁၉၅၈ ခႏၶာ ပဋိစသမုပၸါဒ္ လက္ေတြ. ၀ိပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
509၁၄-၈-၁၉၆၁ ကံျပတ္ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
510၁၄-၉-၁၉၅၈  နီဝရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၃)၊အဇာတသတ္ေဟာPlayDownload
511၁၄-၉-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္ကုိယ္.ကုိကုိယ္ စုံစမ္းပါတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
512၁၄-၉-၁၉၆၁ ေလာင္စာသိမ္း၍မီးျငိမ္းရန္ ၀ိပႆနာရႈနည္းPlayDownload
513၁၄-၉-၁၉၆၂  ပပဥၥခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေႀကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
514၁၄-၉-၁၉၆၂  ယမကရဟန္း၀ထၴဳတရားေတာ္(၄)PlayDownload
515၁၅-၁-၁၉၆၀ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ ၿမင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
516၁၅-၁၀-၁၉၅၆ဒုကၡြကုိပုိင္းျခားသိရွိၾကရန္PlayDownload
517၁၅-၁၀-၁၉၆၁   ၀ိဥာဏ္ေပၚ၌သႆတဒိ႒ိကို ျဖဳတ္ရန္ သာတိ၀ထၴဳPlayDownload
518၁၅-၁၁-၁၉၆၀ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆက္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
519၁၅-၁၁-၁၉၆၀ သကၠပဥာွသုတ္(၄) ၀ိတက္ရႈနည္း နိသွ်ည္းPlayDownload
520၁၅-၁၁-၁၉၆၁  ကိုယ့္အေသကိုယ္ရႈနည္းPlayDownload
521၁၅-၁၁-၁၉၆၁  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆက္ပုံPlayDownload
522၁၅-၁၁-၁၉၆၁သႏၵိ႒ိေကာနားလည္က အၿပဳံးအမဲ့မွ ကင္းပုံPlayDownload
523၁၅-၁၂-၁၉၅၇နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ ၀ိေ၀ကေဌာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
524၁၅-၁၂-၁၉၆၀နိ၀ရဏပယ္နည္း (၃) PlayDownload
525၁၅-၁၂-၁၉၆၁ဒုကၡြသိမ္းရာ မဂၢင္တရားေတာ္PlayDownload
526၁၅-၁၂-၁၉၆၁နိဗၺာန္ဆုိတာနီးသလား၊ ေ၀းသလား တရားေတာ္PlayDownload
527၁၅-၁၂-၁၉၆၁မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ အျမင္မွန္ရေရး တရားေတာ္PlayDownload
528၁၅-၁၂-၁၉၆၁အလွဴလွဴတယ္ဆုိတာကုိယ္ရတာ (ဦးေက်ာ္သိန္း +ေဒၚတင္လွေက်ာင္းေရစက္ခ်)PlayDownload
529၁၅-၂-၁၉၅၅ ၀ႆကာရပုဏၰားႏွင့့္ ရွင္အာနႏၵာ အေမး၊အေျဖPlayDownload
530၁၅-၂-၁၉၆၀ ၿဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာၾကားမခိုပါေစႏွင့္ တရားPlayDownload
531၁၅-၃-၁၉၆၀  ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ႀကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္PlayDownload
532၁၅-၃-၁၉၆၁နားကတရားနာ ဥာဏ္ကခႏၶာလွည္႔ရန္PlayDownload
533၁၅-၄-၁၉၆၀  မဂၢင္ေဖာင္ဖြဲ.ထားႀကရန္တရားေတာ္ ရွင္ဆႏၵ (၁)PlayDownload
534၁၅-၅-၁၉၆၂သံသရာခ်႕ဲသည္႕တရားႏႇင့္ သံသရာစခန္းသတ္သည္႕တရားPlayDownload
535၁၅-၆-၁၉၆၂ အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံနိဗၺာနံသုခံ တရားေတာ္ PlayDownload
536၁၅-၆-၁၉၆၂သစၥာဆိုတာခႏၶာမွာရွိပုံPlayDownload
537၁၅-၇-၁၉၆၁ ယမကရဟန္း၀ထၴဳ (၂)PlayDownload
538၁၅-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍ အားထုတ္ၾကပုံ တရားေတာ္PlayDownload
539၁၅-၈-၁၉၆၁ ကံျပတ္ (၂) တရားေတာ္PlayDownload
540၁၅-၈-၁၉၆၂သုဓုတန္းကမေနပဲ ဥာဏ္တန္းကေနပါႏွင့္ယမမင္းစစ္ခန္းတရားေတာ္PlayDownload
541၁၅-၉-၁၉၆၁   လူမိုက္ႏွင့္လူလိမၼာ၊မဂၢၿဗဟၼစရိယအက်င့္ေႀကာင္.ကြာျခားပုံတရားေတာ္PlayDownload
542၁၅-၉-၁၉၆၁ သုခႏွင့္ဒုကၡ ပုရိဗုဇ္အေမး ရွင္သာရိပုတၲရာအေျဖPlayDownload
543၁၅-၉-၁၉၆၂  လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာအလာျခင္းတူ၍အသြားျခင္းမတူပုံတရားေတာ္PlayDownload
544၁၅-၉-၁၉၆၂  ေတာင္ႀကိတ္ခံရသည္မွလြတ္ေရး ကႊၽတ္ေရးPlayDownload
545၁၆-၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိၿပဳတ္မွ နိဗၺာန္ၿမင္မည္PlayDownload
546၁၆-၁-၁၉၆၁  အာသ၀၀င္ရုိးခ်ိဳးရန္PlayDownload
547၁၆-၁၀-၁၉၆၁သာတိ၀ထၴဳအဆက္ သႆတဒိ႒ိ အျပစ္ၾကီးပုံPlayDownload
548၁၆-၁၁-၁၉၆၀ ဒုလႅဘတရားငါးပါးPlayDownload
549၁၆-၁၁-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦသုတ္PlayDownload
550၁၆-၁၁-၁၉၆၁   သတိပညာႏွင့္ရႉရန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္PlayDownload
551၁၆-၁၁-၁၉၆၁  ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၲိႏွင့္ကတင္ညဳတ ကတေဒ၀ီတရားေတာ္PlayDownload
552၁၆-၁၁-၁၉၆၁  အဖံုးႏွစ္ခ်ပ္ဖြင့္မွနိဗၺာန္ၿမင္မည္PlayDownload
553၁၆-၁၂-၁၉၅၇ယမကရဟန္း ဥပမာၿပPlayDownload
554၁၆-၁၂-၁၉၆၀အိမ္တြင္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္PlayDownload
555၁၆-၁၂-၁၉၆၁၀ိသာခႏွင့္ဓမၼဒိႏၵာ ေမးေျဖ အမွတ္ (၅)PlayDownload
556၁၆-၁၂-၁၉၆၁ခႏၶာထဲ ရွိေကာင္းသည္႕တရားႏွင့္ မရွိေကာင္းသည္႕တရားPlayDownload
557၁၆-၂-၁၉၅၅ဒုကၡခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းၿပပုံ တရားPlayDownload
558၁၆-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵဥပမာၿပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္အသက္ရွင္ေနပုံPlayDownload
559၁၆-၂-၁၉၆၁  ၄၁၆-၂-၁၉၆၁ ဒိ႒ိခြာမႈေရ့ွထားျပီး၀ိပႆနာရႈမႈကိုေနာက္ထားရပုံPlayDownload
560၁၆-၃-၁၉၆၀  အာသေ၀ါတရားေလးပါးျပဳတ္ေသာဥာဏ္ (၁)PlayDownload
561၁၆-၃-၁၉၆၀ သုဘဒ္ရဟန္းဥပမာျပ၊ သခၤါရတရားေတာ္ေခ်ာင္(၁၆)ေခ်ာင္ခိုတတ္ပုံPlayDownload
562၁၆-၃-၁၉၆၁  ဒိ႒ိအရင္ခြာရမည္PlayDownload
563၁၆-၄-၁၉၆၀ မဂၢင္ေဖာင္ဖြဲ.ထားႀကရန္တရားေတာ္ ရွင္ဆႏၵ (၂)PlayDownload
564၁၆-၄-၁၉၆၂အႏွစ္ထမ္းၾကေအာင္ႀကဳိးစားရန္ စူဠသာေရာပမသုတ္PlayDownload
565၁၆-၅-၁၉၆၂နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္၀ိဇၨာႏွင့္စရဏျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္PlayDownload
566၁၆-၆-၁၉၆၂ ၀ိပႆနာမဂ္ႏွင့္ ေလာကုတၲရာမဂ္PlayDownload
567၁၆-၆-၁၉၆၂ ရွင္နာဂသိန္က မိလိႏၵမင္းႀကီးအားေဟာႀကားေသာတရားေတာ္PlayDownload
568၁၆-၈-၁၉၆၁ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ ျခားနားပုံPlayDownload
569၁၆-၉-၁၉၆၁ သုတ၀ါအရိယာ သာ၀ကအျဖစ္မွ ဒိ႒ိျပဳတ္ေၾကာင္းPlayDownload
570၁၆-၉-၁၉၆၂  သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒဒိ႒ိခြာပုံPlayDownload
571၁၆-၉-၁၉၆၂  အနတၲထင္ေအာင္ရႈနည္းတရားေတာ္PlayDownload
572၁၇-၁-၁၉၆၁စူဠေသာတာပန္ ေသနည္းPlayDownload
573၁၇-၁၀-၁၉၆၁  ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္ကြဲမွ နိဗၺာန္ကို သေဘာက်ပုံ ယမက၀ထၴဳPlayDownload
574၁၇-၁၁-၁၉၆၁  ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖစ္စဥ္PlayDownload
575၁၇-၁၁-၁၉၆၁လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲၿခားရန္တရားေတာ္PlayDownload
576၁၇-၁၁-၁၉၆၁ဧဟိပႆိေကာ ေခၚရာေနာက္ကို သႏၵိ႒ိေကာႏွင့္ လိုက္ရန္PlayDownload
577၁၇-၁၂-၁၉၅၇နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ အသခၤတေဌာ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
578၁၇-၁၂-၁၉၅၈ဒုကၡြေပၚဒုကၡြဆင္႔ေနပုံတရားေတာ္PlayDownload
579၁၇-၁၂-၁၉၆၀ေလာဘကာမ စၦႏၵနိ၀ရဏရွိေနလွ်င္ေၾကြးတင္ေနေသာသူႏွင့္တူပုံPlayDownload
580၁၇-၁၂-၁၉၆၁၀ိသာခႏွင့္ဓမၼဒိႏၵာ ေမးေျဖ အမွတ္ (၆)PlayDownload
581၁၇-၁၂-၁၉၆၁ခႏၵာျဖစ္စဥ္ကို စက္၀ိုင္းေထာက္ျပ၍ေဟာၾကားေတာ္မူပုံPlayDownload
582၁၇-၂-၁၉၅၉  ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၂)တရားေတာ္PlayDownload
583၁၇-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၁)PlayDownload
584၁၇-၂-၁၉၆၁   ကာယ၀ိဥာဏ္ကို ၀ိပႆနာရႈနည္းPlayDownload
585၁၇-၂-၁၉၆၁  မွန္ေထာင္တရားေတာ္PlayDownload
586၁၇-၃-၁၉၆၀  ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္မဂၢသစၥာ(ႀကက္မႀကီးဥပမာ)PlayDownload
587၁၇-၃-၁၉၆၀ ၀ိပႆနာရႈေနရမည္႕ ဘာေ၀တဗၺအလုပ္ေပးတရားPlayDownload
588၁၇-၃-၁၉၆၁ပုထုဇဥ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိေနပုံPlayDownload
589၁၇-၄-၁၉၆၀  ကံအမိကံအဖမွ ညဏ္အမိညဏ္အဖသုိ႕ကူးေျပာင္းရန္တရားေတာ္PlayDownload
590၁၇-၄-၁၉၆၂ ခႏၶာႀကီး၏သြားေနၾကလမ္းစဥ္PlayDownload
591၁၇-၆-၁၉၆၁၀ိပၸလႅာသ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
592၁၇-၆-၁၉၆၂ ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္PlayDownload
593၁၇-၆-၁၉၆၂ ခႏၶာကိုယ္ သစၥာမ်က္လုံးတပ္ၾကည္႕ရမည္PlayDownload
594၁၇-၆-၁၉၆၂ စိတ္(၁၄)မ်ဳိး စိတၲႏုပႆနာရႈပြားနည္းPlayDownload
595၁၇-၈-၁၉၆၁လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔ျပီးမွ တရားအားထုတ္ၾကရန္PlayDownload
596၁၇-၉-၁၉၆၁  သုဂတိမွနိဗၺာန္သြားတဲ့နည္းတရားေတာ္ PlayDownload
597၁၇-၉-၁၉၆၂တစ္မဂ္ တစ္ဖုိလ္ရပုံတရားေတာ္PlayDownload
598၁၈-၁-၁၉၆၁ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္PlayDownload
599၁၈-၁၀-၁၉၆၁  အေသရွိရာက အေသလြတ္ရာကို ရွာပုံPlayDownload
600၁၈-၁၀-၁၉၆၁ဒြါရေျခာက္ေပါက္ သားေကာင္ေျခာက္ေကာင္ ဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
601၁၈-၁၁-၁၉၅၆၀ိတက္္ ၀ိစာရ ရႈနည္း ဆီခြက္မဖိတ္တရားေတာ္PlayDownload
602၁၈-၁၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိိေတြအေမး အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖPlayDownload
603၁၈-၁၁-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ၊သခၤါရတရားေတာ္PlayDownload
604၁၈-၁၁-၁၉၆၁       ကံေပၚတြင္တဏွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနပုံPlayDownload
605၁၈-၁၁-၁၉၆၁  ကာမစၦႏၵနိ၀ရဏသေဘာႏွင့္ ၄င္းမွထြက္ေျမာက္ပုံPlayDownload
606၁၈-၁၁-၁၉၆၁  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပုံစံျပ (၁)PlayDownload
607၁၈-၁၂-၁၉၅၇အဂၢိ၀စၦ ပုဏၰား ဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
608၁၈-၁၂-၁၉၆၀ ဗ်ာပါဒနိ၀ရဏတရားရွိေနလွ်င္ ေရာဂါရေနသူႏွင့္တူပုံPlayDownload
609၁၈-၁၂-၁၉၆၀သခၤါရတရားကံကျပဳျပင္ထားပုံတရားေတာ္PlayDownload
610၁၈-၁၂-၁၉၆၀အဓိပတိသုံးပါးထား၍တရားအားထုတ္ပါတရားေတာ္PlayDownload
611၁၈-၁၂-၁၉၆၁        ရွင္အာနႏၵာကဘိကၡဳနီမ ငါးရာအားတရားေပးပုံ (၁)PlayDownload
612၁၈-၂-၁၉၅၉  ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၃)တရားေတာ္PlayDownload
613၁၈-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၂)PlayDownload
614၁၈-၃-၁၉၆၁ငက်ဳိး ငကန္းႏွင့္ခရီးသြားပုံPlayDownload
615၁၈-၄-၁၉၆၂  ဥာဏ္အၿမင္အနတၲေတြ႕ပါမွအတၲဒိ႒ိၿပဳတ္မည္ (၁)PlayDownload
616၁၈-၅-၁၉၅၄ ေရႊျမင္းဦးထြန္းလႈိင္+ေဒၚသိန္းတုိ.၏သားရွင္ၿပဳအလွဴမဂၤလာPlayDownload
617၁၈-၅-၁၉၆၂  ရွင္ဆႏၵဥပမာျပတဏွာကသခင္ ခႏၶာကကြၽန္ တရားေတာ္ PlayDownload
618၁၈-၆-၁၉၆၁၀ိပၸလႅာသ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
619၁၈-၆-၁၉၆၂ အဖံုးႏွစ္ခ်ပ္ဖြင့္မွ နိဗၺာန္ၿမင္ရပုံPlayDownload
620၁၈-၈-၁၉၆၁ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားPlayDownload
621၁၈-၉-၁၉၆၁ ပၪၥနႏၲရိယကံမွလြဲလွ်င္ ၀ိပႆနာကုသိုလ္ကကယ္တင္ႏိုင္ပုံPlayDownload
622၁၈-၉-၁၉၆၂  မဂၢၿဗဟၼစရိယအက်င့္ႏွင့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖတ္မွသာ သာသနာတြင္းသားေရာက္PlayDownload
623၁၈-၉-၁၉၆၂သံသရာခရီးစဥ္၏ ထြက္လမ္းတရားေတာ္PlayDownload
624၁၉-၁-၁၉၅၉  တရားေျခာက္မ်ဳိးရွင္းမိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင႔္အရွင္နာဂသိန္အေမးအေျဖPlayDownload
625၁၉-၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတာပန္တည္သည္PlayDownload
626၁၉-၁-၁၉၆၁ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္PlayDownload
627၁၉-၁၀-၁၉၆၁ ပုထုဇဥ္ရဟန္းႏွင့္ ရဟႏၱာႀကီးေလးပါးအေမး၊အေျဖ(အာစိႏၵကံႏွင္.အာသဏၰကံရွင္းတရားေတာ္)PlayDownload
628၁၉-၁၀-၁၉၆၁နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားသည္ ၀ိပႆနာျဖစ္ပုံPlayDownload
629၁၉-၁၁-၁၉၆၀ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ေသတတ္ေအာင္ေသနည္းPlayDownload
630၁၉-၁၁-၁၉၆၀ ေတ၀ိဇၨသုတ္တရားေတာ္္PlayDownload
631၁၉-၁၁-၁၉၆၁  ဗ်ာပါဒနိ၀ရဏႏွင့္ထိနမိဒၶနိ၀ရဏ တို႔အေၾကာင္းPlayDownload
632၁၉-၁၂-၁၉၅၇နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ အမတေဌာ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
633၁၉-၁၂-၁၉၅၈ဒုကၡြသစၥာကုိရႈေသာပဂၢိဳလ္တို႕၏ဉာဏ္၌ထင္ျမင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
634၁၉-၁၂-၁၉၆၀ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥ နိ၀ရဏရွိေနလွ်င္ကြၽန္ဘ၀ေရာက္ေနသူႏွင့္တူပုံPlayDownload
635၁၉-၁၂-၁၉၆၁ကာမဂုဏ္တုိ႕၏အျပစ္ကုိသမုဒၶရာေျခာက္စင္းဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
636၁၉-၁၂-၁၉၆၁ရာဓရဟန္ဥပမာျပ ခႏၶာငါးပါးလူသတ္ေယာက်ာၤးPlayDownload
637၁၉-၁၂-၁၉၆၁ရွင္အာနႏၵာက ဘိကၡဳနီမ ငါးရာအားတရားေပးပုံ (၂)PlayDownload
638၁၉-၂-၁၉၅၉  ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၄)တရားေတာ္PlayDownload
639၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီး ရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
640၁၉-၂-၁၉၆၁  ဒိ႒ိမကြာလွ်င္ နိဗၺာန္မျမင္ႏိုင္ပုံPlayDownload
641၁၉-၂-၁၉၆၁  သစၥာသိဖို႔အေရးၾကီးပုံPlayDownload
642၁၉-၃-၁၉၆၀ အနတၲလကၡဏဥာဏ္PlayDownload
643၁၉-၄-၁၉၆၀  ကာလ၏စားဖတ္၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရးတရားေတာ္PlayDownload
644၁၉-၄-၁၉၆၂ ဥာဏ္အၿမင္အနတၲေတြ႕ပါမွအတၲဒိ႒ိၿပဳတ္မည္ (၂)PlayDownload
645၁၉-၅-၁၉၆၂  ပထမနိဗၺာန္ကိုကန္႔ကြက္သည္႕ဒိ႒ိသုံးမ်ဳိးျဖဳတ္ေပးပုံPlayDownload
646၁၉-၆-၁၉၆၂ မဂ္တု(၁၀)ပါးႏွင့္ သေလႅခသုတ္ တရာေတာ္PlayDownload
647၁၉-၈-၁၉၅၈ ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးျငိမ္းရန္တရားေတာ္PlayDownload
648၁၉-၉-၁၉၆၂  အာသ၀ခ်ဳပ္ေႀကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
649၂-၁-၁၉၅၈    ၀ကၠလိရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
650၂-၁-၁၉၅၉    ပဋိေဝဓအသိေရာက္မွွကိစၥၿပီးႏႈိင္ပုံPlayDownload
651၂-၁-၁၉၆၀ဒီခႏၶာပစ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေနာက္ခႏၶာမရတာအေကာင္းဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
652၂-၁-၁၉၆၁ ဒီခႏၶာပစ္ျပီးေနာက္ခႏၶာမရတာသည္အေကာင္းဆုံးရွင္ဆႏၵ၀ထၴဳ(၁)PlayDownload
653၂-၁၀-၁၉၆၁  ခႏၶာမွာတရားရွာပါဘုရားပရိနိဗၺာန္မစံေသးပုံPlayDownload
654၂-၁၀-၁၉၆၂ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ခ်ဳပ္ေႀကာင္းတရားေတာ္ PlayDownload
655၂-၁၂-၁၉၅၉ ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမ ငါးရာအား မီးအလင္းၿဖင့္ဥပမာၿပပုံPlayDownload
656၂-၁၂-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
657၂-၁၂-၁၉၆၁၀ိပၸလႅာသတံတုိင္းႀကီးၿဖဳိဖ်က္ရန္တရားေတာ္PlayDownload
658၂-၁၂-၁၉၆၁တရားအားထုတ္မွ နိဗၺာန္ရပုံ PlayDownload
659၂-၂-၁၉၅၈   ဆႏၵသုတ္(၃)PlayDownload
660၂-၂-၁၉၆၀ ခဏေကာင္းကို မလြန္မိပါေစႏွင့္ တရားPlayDownload
661၂-၂-၁၉၆၁    မဂၢင္ေဖာင္ျပင္ရန္၊ မရဏေရေဘး၊ ကာကြယ္ေရးPlayDownload
662၂-၃-၁၉၆၀  သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရား(၄)PlayDownload
663၂-၃-၁၉၆၁   ၀ိပႆနာဥာဏ္မွ မဂ္ဥာဏ္သို႔ကူးေၿပာင္းပုံPlayDownload
664၂-၅-၁၉၆၁ ပင္ကိုယ္သေဘာစြန္႔တာသည္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ပုံPlayDownload
665၂-၅-၁၉၆၂  ႏွလုံးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရမည္PlayDownload
666၂-၆-၁၉၆၂   ရွင္မဟာေကာဋိကႏွင့္ရွင္သာရိပုတၲရာအေမးအေျဖ PlayDownload
667၂-၈-၁၉၆၁    ၀ိပၸလႅာသတံတိုင္းအတြင္းေမွာင္က်ေနပုံPlayDownload
668၂-၉-၁၉၅၈    အဂၤါေလးပါးျပည္႔စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာကိစၥၿပီးပုံတရားေတာ္ (ေသာတာ ႏုဂတသုတ္)PlayDownload
669၂-၉-၁၉၆၁  လုပ္ငန္းအစႏွင့္အဆုံးကိုျပသည္႕ တရားေတာ္PlayDownload
670၂-၉-၁၉၆၂ သစၥာသိမွသံသရာျပတ္ပုံတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
671၂၀-၁-၁၉၅၈  မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
672၂၀-၁-၁၉၅၉ ကုကၠဳစၥက လွည္.စားတတ္ပုံPlayDownload
673၂၀-၁-၁၉၅၉ ေသနည္းသင္ေပးပုံတရားေတာ္PlayDownload
674၂၀-၁-၁၉၆၀ မဟာပုဏၰမသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
675၂၀-၁-၁၉၆၀ ကံသည္အနတၱသေဘာၿဖစ္ပုံPlayDownload
676၂၀-၁၀-၁၉၆၁ သီတင္းကြၽတ္ႏွစ္မ်ဳိး ၾကက္မၾကီး ဥပမာျပ၍အလုပ္သုံးလုပ္ လုပ္ၾကရန္PlayDownload
677၂၀-၁၁-၁၉၆၀ ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကရန္PlayDownload
678၂၀-၁၁-၁၉၆၁  ထိနမိဒၶနိ၀ရဏႏွင့္ဥဒၶစၥ ကုဣစၥနိ၀ရဏPlayDownload
679၂၀-၁၂-၁၉၅၇မဂၢသစၥာအနက္မွ နိယ်ာနေဌာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
680၂၀-၁၂-၁၉၅၈ဒုကၡြသစၥာ၏ ဆုိးဝါးမႈကုိရွငး္ျပပုံတရားေတာ္PlayDownload
681၂၀-၁၂-၁၉၆၀အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္းတရားအားထုတ္ေသာရဟန္းႀကီးဥပမာျပPlayDownload
682၂၀-၁၂-၁၉၆၁ရာဓသုတ္ အာသ၀၀င္ရုိးခ်ိဳးရန္PlayDownload
683၂၀-၂-၁၉၅၉  ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၅)တရားေတာ္PlayDownload
684၂၀-၂-၁၉၆၀  ခႏၶာကေျပာတာ ေစာင့္ၾကည္႔ပါ (ေမ်ာက္ဥပမာျပ)PlayDownload
685၂၀-၂-၁၉၆၀ ေနခ်ိန္မွာေသခ်ိန္မႏႈတ္နဲ႔ မဂၢျဗဟၼစရိယ က်င့္ရန္တိုက္တြန္းတရားေတာ္PlayDownload
686၂၀-၂-၁၉၆၁လူမိုက္ႏွင့္လူလိမၼာထူးျခားပုံPlayDownload
687၂၀-၃-၁၉၅၉ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တရားနာပုဂၢိဳလ္တို႔လိုက္နာရမည္႔ က်င့္စဥ္တရားေတာ္ (အသံမေကာင္း)PlayDownload
688၂၀-၃-၁၉၆၀  ခႏၶာငါးပါးကို ေမ်ာက္ျဖင့္ဥပမာျပပုံPlayDownload
689၂၀-၃-၁၉၆၁  ကိသုေကာပမသုတ္(၁) ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္္သိရမည္PlayDownload
690၂၀-၄-၁၉၆၀  သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
691၂၀-၅-၁၉၆၂  ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ အေစလကႆဖ၀ထၴဳPlayDownload
692၂၀-၆-၁၉၆၀  အ၀ိဇၨာဥခြံခြာေပးပုံ (၁)PlayDownload
693၂၀-၆-၁၉၆၁ ကံေပၚကို ၀ိပၸလႅာသ(၁၂)ပါးအုပ္ခ်ဳပ္ပုံPlayDownload
694၂၀-၆-၁၉၆၂ သာသနာတြင္းတရားႏွင့္ သာသနာပတရား ကြာၿခားပုံPlayDownload
695၂၀-၈-၁၉၅၈ေဝပုလႅေတာင္ေထာက္ျပ၍ အေသဇာတ္သိမ္းရန္အ၀ိဇၨာဖုံးပံုႏွင့္ စုတိသုံးမ်ိဳး PlayDownload
696၂၀-၈-၁၉၆၁ ဒိ႒ိခြာနည္း တရားေတာ္PlayDownload
697၂၀-၉-၁၉၆၂  ဒိ႒ိခြာၿပီးမွ ၀ိပႆနာရႈရန္တရားေတာ္PlayDownload
698၂၁-၁-၁၉၅၈  မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
699၂၁-၁-၁၉၆၀   လူမုိက္ႏွင့္ လူမိုက္ထက္ ပိုမိုက္ေသာသူတရားPlayDownload
700၂၁-၁၀-၁၉၆၁  ဒုကၡ၏ လက္သည္ၾကီးမွာ အာသ၀ျဖစ္ပုံPlayDownload
701၂၁-၁၀-၁၉၆၁  ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းၿဖင့္ဥပမာၿပပုံPlayDownload
702၂၁-၁၁-၁၉၆၀ ရွင္ယမကဥပမာျပ (၁) ဒုကၡေပ်ာက္ေဆး မဂ္ေရေအးPlayDownload
703၂၁-၁၁-၁၉၆၀ အနာထပိ႑ိေကာ၀ါဒသုတ္PlayDownload
704၂၁-၁၁-၁၉၆၁  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ လႈနည္းPlayDownload
705၂၁-၁၁-၁၉၆၁  ဥဒၶစၥကုဣစၥနိ၀ရဏအာသႏၷ ကံေျပာင္းနည္း တရားေတာ္PlayDownload
706၂၁-၁၂-၁၉၆၀ ပထမ မဂ္ကိုတားေသာအ၀ိဇၨာ၀ိစိကိစၦာနိ၀ရဏျဖစ္ေပၚျခင္း၏လက္သည္PlayDownload
707၂၁-၁၂-၁၉၆၁ဦးေအာင္ဇံေ၀ဦးသံဒုိင္တုိ.အားေဟာႀကားသည္.တရားေတာ္PlayDownload
708၂၁-၂-၁၉၆၁ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္PlayDownload
709၂၁-၃-၁၉၆၀ ကုသိုလ္ေခြး အကုသိုလ္ေခြး တရားေတာ္PlayDownload
710၂၁-၃-၁၉၆၁  အနိစၥ၀တသခၤါရာတရားေတာ္(ကံိသုေကာပမသုတ္-၃)PlayDownload
711၂၁-၃-၁၉၆၁ကိသုေကာပမသုတ္ (၂) ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္္သိရမည္PlayDownload
712၂၁-၄-၁၉၆၀ သမုဒၶရာေျခာက္စင္းကုိခန္းေျခာက္ေအာင္႐ႈနည္းတရားေတာ္PlayDownload
713၂၁-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာဥခြံခြာေပးပုံ (၂)PlayDownload
714၂၁-၆-၁၉၆၁ ေလွဥပမာျပ၊ ၀ိပၸလႅာသ တရားေတာ္PlayDownload
715၂၁-၆-၁၉၆၂ အႏုေမာဓဥာဏ္ႏွင့္ ပဋိေ၀ဓဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
716၂၁-၇-၁၉၆၁ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ကံျဖတ္PlayDownload
717၂၁-၈-၁၉၅၈  အုိနာေသလြတ္ရာ နိဗၺာန္ တရားေတာ္၊နာဂရသုတ္PlayDownload
718၂၁-၈-၁၉၆၁ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားPlayDownload
719၂၁-၉-၁၉၆၁ သာသနာေတာ္၏ အႏွစ္သာရရွာပုံPlayDownload
720၂၂-၁-၁၉၆၀  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးတရားနာေနၾကပုံPlayDownload
721၂၂-၁၀-၁၉၆၁    ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမငါးရာအားသစ္ပင္ၿဖင့္ဥပမာၿပပုံPlayDownload
722၂၂-၁၀-၁၉၆၁  အပယ္သြားမည္႕ဒိ႒ိျဖဳတ္ျပစ္ပုံ သုညတ တရားေတာ္PlayDownload
723၂၂-၁၁-၁၉၆၀ ရွင္ယမကဥပမာျပ (၂) ေရွ႕ေနာက္ခြဲၾကရန္PlayDownload
724၂၂-၁၁-၁၉၆၀ သေဗၺသခၤါရာအနိစၥာPlayDownload
725၂၂-၁၁-၁၉၆၁  ကထိန္ေရစက္ခ် တရားေတာ္PlayDownload
726၂၂-၁၁-၁၉၆၁  ဦးသိန္းေမာင္ + ေဒၚေကာက္တို႔၏ ေက်ာငး္ဇရပ္အလႈေရစက္ခ်PlayDownload
727၂၂-၁၂-၁၉၅၇မဂၢသစၥာအနက္မွ ေဟတြတ္္ေဌာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
728၂၂-၁၂-၁၉၆၀      ရွင္အႏုရာဓရဟန္းအားဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာခြာေပးပုံPlayDownload
729၂၂-၂-၁၉၅၉  ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၇)တရားေတာ္PlayDownload
730၂၂-၂-၁၉၆၁လူမုိက္ႏွင့္ပညာရွိ ထူျခားပုံPlayDownload
731၂၂-၃-၁၉၆၀ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏုိင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
732၂၂-၃-၁၉၆၁ ကိသုေကာပမသုတ္၊ ၀ိပႆနာရႈဖို႔အၾကိမ္ၾကိမ္မွာျခင္းPlayDownload
733၂၂-၄-၁၉၆၂ကံေလးမ်ဳိးတရားေတာ္ ေသနိယႏွင့္ပုဏၰခႊၽတ္ခန္း (၁)PlayDownload
734၂၂-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာဥခြံခြာေပးပုံ (၃)PlayDownload
735၂၂-၆-၁၉၆၂ အေပါင္းအသင္းမလြဲၾကေစရန္ တရာေတာ္PlayDownload
736၂၂-၆-၁၉၆၂ရုပ္နာမ္သည္အၿမဲမရွိ ဆင္းရဲရွိ၏နိဗၺာန္သည္ဆင္းရဲမရွိ အၿမဲရွိ၏PlayDownload
737၂၂-၈-၁၉၅၈  သမၼသနသုတ္အငတ္နာေဘးတရားေတာ္PlayDownload
738၂၂-၈-၁၉၆၁ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
739၂၂-၉-၁၉၆၁ ခႏၶာငါးပါးသည္ကမ္နားသစ္ပင္ႏွင့္တူပုံPlayDownload
740၂၃-၁-၁၉၅၈  ေဒြးဓါ၀ိတကၠသုတ္ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
741၂၃-၁-၁၉၆၀ မဂၢၿဗဟၼစရိယအက်င့္ လူမိုက္လမ္းၿဖတ္ရန္PlayDownload
742၂၃-၁၀-၁၉၆၁  တိထၴိေတြကအေမး၊အနာထပိဏ္ သူေ႒းအေျဖ၊ ဒိ႒ိကြာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ PlayDownload
743၂၃-၁၀-၁၉၆၁ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမငါးရာအားႏြား၊ဓါးႏွင့္အသားျဖင့္ဥပမာျပပုံPlayDownload
744၂၃-၁၁-၁၉၆၀ အေစလကကႆဖဥပမာျပ (၁) ဆရာ့တာ၀န္ႏွင့္ ဒကာ့တာ၀န္PlayDownload
745၂၃-၁၁-၁၉၆၀ ေစတနာ ကံသခၤါရတရားေတာ္PlayDownload
746၂၃-၁၁-၁၉၆၁   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပုံစံျပ၍ ေဟာၾကားပုံPlayDownload
747၂၃-၁၁-၁၉၆၁   ဥဒၶစၥ ကုဣစၥနိ၀ရဏ ဆိုး၀ါးပုံႏွင့္ မဂ္အျမတ္ထုတ္ပုံPlayDownload
748၂၃-၁၂-၁၉၅၇မဂၢသစၥာအနက္မွ ဒႆနေဌာ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
749၂၃-၁၂-၁၉၆၀     ရွင္ဆႏၵရဟန္းဥပမာျပ ဒိ႒ိခြာနည္းနွင့္၀ိပႆနာအလုပ္စဥ္PlayDownload
750၂၃-၂-၁၉၅၉  ရွင္သာရိပုတၲရာက ယမကရဟန္းအားတရားစစ္ပုံ (၈)PlayDownload
751၂၃-၃-၁၉၅၉  သညာေႀကာင္.မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
752၂၃-၃-၁၉၅၉ ၀ိပႆနာလမ္းမွနိဗၺာန္သြားႏုိင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
753၂၃-၃-၁၉၆၀ ၿပဳံးေသႏွင့္မဲ့ေသPlayDownload
754၂၃-၃-၁၉၆၁တရားနာျခင္းသည္ဆင္းရဲတြင္းမွကယ္တင္ျခင္းအလုပ္တရားေတာ္PlayDownload
755၂၃-၃-၁၉၆၁ပုထုဇဥ္ရဟန္းအေမး ရဟႏၦာႀကီးေလးပါး အေျဖPlayDownload
756၂၃-၄-၁၉၆၀ သံသရာ့သစ္ငုတ္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးPlayDownload
757၂၃-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာဥခြံခြာေပးပုံ (၄) မိလိႏၵႏွင့္ ရွင္နာဂသိန္PlayDownload
758၂၃-၆-၁၉၆၁ ကာလ၊မရဏတို႔၏စားဖတ္၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရးPlayDownload
759၂၃-၆-၁၉၆၂ အ၀ိဇၨာက ၀ိဇၨာျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္းPlayDownload
760၂၃-၆-၁၉၆၂သမၼာဒိ႒ိႏွစ္မ်ဳိးအေႀကာင္းPlayDownload
761၂၃-၈-၁၉၆၁ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
762၂၃-၈-၁၉၆၂  ဒုကၡြေပးေလသမွ် ခႏၶာကျဖစ္ရပုံတရားေတာ္ PlayDownload
763၂၃-၈-၁၉၆၂စင္ႀကယ္တဲ့မေနာနဲ႕မွ နိဗၺာန္ျမင္္မည္တရားေတာ္PlayDownload
764၂၃-၈-၁၉၆၂့ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ရင္အေသဆုိးမေသေတာ့ပါ တရားေတာ္PlayDownload
765၂၃-၉-၁၉၆၁သူမ်ားပါးစပ္လမ္းဆုံးမႈဇာတ္သိမ္းပုံPlayDownload
766၂၃-၉-၁၉၆၂  အႀကားအျမင္ရွိသူႏွင့္ မရွိသူေ၀ဒနာသုံးသပ္ႀကပုံ  PlayDownload
767၂၄-၁-၁၉၅၅ ေသာတာပန္တည္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
768၂၄-၁-၁၉၅၈  တဏွာသခၤယသုတ္PlayDownload
769၂၄-၁-၁၉၆၀  လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲၿခားပုံPlayDownload
770၂၄-၁၀-၁၉၆၁   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္ပုံကို သိေသာေၾကာင့္ဘုရားျဖစ္လာပုံPlayDownload
771၂၄-၁၀-၁၉၆၁ နိဗၺာန္ခရီးမေ၀းအနီးေလးတရားေတာ္PlayDownload
772၂၄-၁၁-၁၉၆၀  အေစလကကႆဖဥပမာျပ (၂) ဒုကၡလာပုံ အေမး၊အေျဖPlayDownload
773၂၄-၁၁-၁၉၆၀ သုတ၀ါႏွင့္ အသုတ၀ါ ကြာျခားပုံPlayDownload
774၂၄-၁၁-၁၉၆၁   အေစလကႆဖဥပမာျပပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
775၂၄-၁၁-၁၉၆၁  အဓိပတိသုံးပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရပုံPlayDownload
776၂၄-၁၂-၁၉၅၇မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ် တရားေတာ္(၄)PlayDownload
777၂၄-၁၂-၁၉၆၀ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာသတ္နည္းတရားေတာ္PlayDownload
778၂၄-၂-၁၉၅၉  မာဂ႑ီသုတ္္(၁)PlayDownload
779၂၄-၂-၁၉၆၀  လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာ တရားေတာ္PlayDownload
780၂၄-၂-၁၉၆၁ စရိုက္ႏွင့္ေလွ်င္စြာ ကမၼ႒ာန္းေပးရပုံ(၂)PlayDownload
781၂၄-၃-၁၉၅၈  သမထမလုိဝိပႆနာနဲ. နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမဝထၴဳ (၁)PlayDownload
782၂၄-၃-၁၉၆၀ ကံေလးမ်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းျပပုံPlayDownload
783၂၄-၃-၁၉၆၁  ၀ီေဏာပမသုတ္၊ ေစာင္းထဲမွာ အသံရွာပုံPlayDownload
784၂၄-၄-၁၉၆၂  နိဗၺာန္အေၾကာင္းအဂၢိ၀စၥသုတ္ (ညအလုပ္ေပး) တရားေတာ္PlayDownload
785၂၄-၆-၁၉၆၀   ဒုကၡကိုပိုင္ႏိုင္စြာသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္နိဗၺာန္ေရာက္မည္(ရွင္ဆႏၵ-၃)PlayDownload
786၂၄-၆-၁၉၆၁ ပထမနိဗၺာန္ရခ်င္လွ်င္ ဒိ႒ိေရ့ွထားျဖဳတ္ရမည္PlayDownload
787၂၄-၆-၁၉၆၂ ၀ိပႆနာအလုပ္ကိုမလုပ္လွ်င္ နိဗၺာန္မရွိႏိုင္ပုံPlayDownload
788၂၄-၈-၁၉၅၈  ကာလ၏စားဖတ္ ဝါးဖတ္မျဖစ္ေစေရးတရားေတာ္PlayDownload
789၂၄-၈-၁၉၆၁ အနိစၥာ၀တသခၤါရာရွင္းပုံ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
790၂၄-၉-၁၉၆၁ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္မွ သံသရာတိုမည္႕အေၾကာင္းPlayDownload
791၂၄-၉-၁၉၆၁ဆင္ေသႏွင္.က်ီးမုိက္ဥပမာျပတရားေတာ္(အရိနႏၵမ၀ထၴဳ)(၂)PlayDownload
792၂၄-၉-၁၉၆၁ဆင္ေသႏွင့္က်ီးမုိက္ဥပမာျပတရားေတာ္(အရိနႏၵမ၀ထၴဳ)(၁)PlayDownload
793၂၄-၉-၁၉၆၂  ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈနည္းတရားေတာ္PlayDownload
794၂၅-၁-၁၉၅၅သတိႏွင့္ဆား ဥပမာၿပPlayDownload
795၂၅-၁-၁၉၅၈ အနာထပိ႑ိကသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
796၂၅-၁-၁၉၅၈သခၤတႏွင္႔အခၤတရွင္းတရားေတာPlayDownload
797၂၅-၁-၁၉၆၀ အရွင္ေခမကဥပမာၿပ၊ ငါဟူေသာသကၠာယဒိ႒ိၿဖဳတ္ရန္PlayDownload
798၂၅-၁၀-၁၉၆၁၀ဋ္သုံးပါးဆက္စပ္ျပီး လည္ေနပုံ တရားေတာ္PlayDownload
799၂၅-၁၀-၁၉၆၁ဓမၼာဒါသသုတၲန္တရား ၊သတၲ၀ါဘယ္ကစပါလိမ္ PlayDownload
800၂၅-၁၁-၁၉၅၉ ကံ၊ေစတနာကမၼ၀ါဒီသႆတ ဒိ႒ိပယ္ပုံPlayDownload
801၂၅-၁၁-၁၉၆၀ ကုိယ္.အေသကုိယ္ ႀကည္.တာ၀ိပႆနာျဖစ္ပုံ(သုသိမ၀ထၴဳ)PlayDownload
802၂၅-၁၁-၁၉၆၁  ရွင္ဆႏၵဥပမာျပ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္PlayDownload
803၂၅-၁၂-၁၉၅၇မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ် တရားေတာ္(၅)PlayDownload
804၂၅-၁၂-၁၉၆၀မာဂ႑ီပုရိဗုဇ္၀ထၲဳ သုဒၵရာေျခာက္စင္းဥပမာျပPlayDownload
805၂၅-၂-၁၉၆၀  ဗာလပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
806၂၅-၂-၁၉၆၁ အိုေဘးမေစာင့္ပဲ၀ိပႆနာလုပ္သင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းပံုPlayDownload
807၂၅-၃-၁၉၅၈  သမထမလုိဝိပႆနာနဲ.နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမဝထၴဳ (၂)PlayDownload
808၂၅-၃-၁၉၆၀ ဘုရားေျပာေသာစကားႏွစ္ခြန္း တရားေတာ္PlayDownload
809၂၅-၃-၁၉၆၁ ျမဳပ္လမ္း ေမ်ာလမ္းမွထြက္ၾကရန္PlayDownload
810၂၅-၄-၁၉၆၂  တဏွာမာနခ်ဳပ္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ဘယ္သြားသတုန္းPlayDownload
811၂၅-၅-၁၉၆၂ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာျဖဳတ္နည္း (၂)PlayDownload
812၂၅-၆-၁၉၆၁ ဒိ႒ိသုံးမ်ဳိးျဖဳတ္ပုံႏွင့္ အပယ္သြားမည္႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖတ္ေပးပုံPlayDownload
813၂၅-၆-၁၉၆၂ သစၥာသိဖို႕အေရးႀကီးပုံPlayDownload
814၂၅-၈-၁၉၆၁ နိဗၺာန္လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္ႏွစ္လုပ္ပဲလုပ္ပါPlayDownload
815၂၅-၉-၁၉၆၁ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၲိကင္း၍မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္မရႏိုင္ေၾကာင္းPlayDownload
816၂၆-၁-၁၉၅၈  ေရာဟိတႆသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
817၂၆-၁-၁၉၆၀ အရွင္ေခမကဥပမာၿပ(၂)၊ အနိစၥႏွင့္အနိစၥလကၡဏာPlayDownload
818၂၆-၁၁-၁၉၅၉ မာလုက်ပုတၱဥပမာျပစုတိပဋိသေႏၶတရားေတာ္PlayDownload
819၂၆-၁၁-၁၉၆၀ သကၠာယဒိ႒ိခြာေရးPlayDownload
820၂၆-၁၁-၁၉၆၁   ဒြါရေျခာက္ေပါက္တစ္ေပါက္ကေန အမိဖမ္းရမည္PlayDownload
821၂၆-၁၂-၁၉၅၇ငါစြဲသူစြဲ အစြဲ ႏွစ္ပါးျဖဳတ္ေပးပုံ တရားေတာ္၊မွန္ႀကည္႕သူႏွင့္ အရိပ္ပမာPlayDownload
822၂၆-၁၂-၁၉၆၀မာဂ႑ီပုဏားႀကီးအား တရားေပးပုံPlayDownload
823၂၆-၂-၁၉၅၉  ဒိဌိေရာဂါသည္ႀကီး မာဂဏၰီအားဘုရားေဟာၾကားပုံတရားေတာ္PlayDownload
824၂၆-၂-၁၉၆၀ သူေတာင္းစားေၿခာက္ေယာက္ ဥပမာၿပ တရားေတာ္PlayDownload
825၂၆-၃-၁၉၅၉  ဒုမၼိေတၲာေႀကာင့္ မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
826၂၆-၃-၁၉၅၉ ပရိေတာေဂါေသာေႀကာင့္ မိစၦာဒိ႒ိိျဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
827၂၆-၃-၁၉၆၀  စိတၲႏုပႆနာသတိပဌာန္PlayDownload
828၂၆-၄-၁၉၆၂ ကံကိုအတၲစြဲလမ္းထားၾကပုံ တရားေတာ္PlayDownload
829၂၆-၅-၁၉၆၂ ၀ိညာဥ္ေျပာင္းဟုယူလွ်င္ မိစၦာဒိ႒ိတရားေတာ္(၃)PlayDownload
830၂၆-၅-၁၉၆၂ အာစယဂါမိေနာဓမၼာႏွင့္ အပစယဂါမိေနာဓေမၼာPlayDownload
831၂၆-၆-၁၉၆၁ နိဗၺာန္သည္ ကံႏွင့္ဆက္သြယ္အားထုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၏ပစၥည္းPlayDownload
832၂၆-၆-၁၉၆၂ ဒိ႒ိႏွင့္တဏွာတြင္ ဒိ႒ိကပို၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံPlayDownload
833၂၆-၆-၁၉၆၂ နိဗၺာန္ရခ်င္ရင္ခႏၶာငါးပါးေပၚမွာဒုကၡြသစၥာသိေအာင္လုပ္ပါတရားေတာ္္PlayDownload
834၂၆-၆-၁၉၆၂ သစၥာမသိတာသည္ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပုံPlayDownload
835၂၆-၈-၁၉၅၈ PlayDownload
836၂၆-၈-၁၉၆၁ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ကိုအေသသတ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
837၂၆-၉-၁၉၆၁   အနာဂတ္ေဘးငါးပါးPlayDownload
838၂၇-၁-၁၉၅၈  သၢျဗဟၼသုတၲန္္တရားေတာ္(၁)PlayDownload
839၂၇-၁-၁၉၆၀ အိပ္ၿခင္းမွႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ကိုၿပင္ဆင္ၾကရန္PlayDownload
840၂၇-၁၀-၁၉၆၁  တရားရွာခႏၶာေတြ႔ပေဒါင္းလည္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
841၂၇-၁၀-၁၉၆၁တရားနာတာသည္ပညာမ်က္လုံးကုိလာယူတာPlayDownload
842၂၇-၁၁-၁၉၅၉ စုတိပဋိေႏၶနိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
843၂၇-၁၁-၁၉၆၀ ေသရမွာေၾကာက္သူႏွင့္ မေၾကာက္သူ တရားေတာ္PlayDownload
844၂၇-၂-၁၉၅၉  အလုပ္ကင္းလွ်င္ အရူးက်န္တယ္ တရားေတာ္PlayDownload
845၂၇-၂-၁၉၆၀  ဒိ႒ိကိေလသာသတ္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
846၂၇-၂-၁၉၆၂  အားကုိးမွား၍ပရိေဒ၀မခ်ဴပ္တည္းႏူိင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
847၂၇-၃-၁၉၆၀  ၾသဃေလးပါးနစ္ျမဳပ္ေနပုံႏွင့္ ယင္းမွထြက္ပုံPlayDownload
848၂၇-၃-၁၉၆၁ ျဖစ္ပ်က္တစ္ခုပိုင္လွ်င္ အကုန္ပိုင္ႏုိင္ပုံ၀ီေဏာပမသုတ္PlayDownload
849၂၇-၄-၁၉၆၂  ငရဲမီးၿငိမ္းသတ္နည္းPlayDownload
850၂၇-၄-၁၉၆၂ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္သံုးမ်ဳိးၿဖစ္ခဲ့လွ်င္တရားထူးမရႏိုင္ပံုPlayDownload
851၂၇-၄-၁၉၆၂ခႏၶာစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ တဏွာမာနဒိ႒ိၿဖစ္ရပုံPlayDownload
852၂၇-၅-၁၉၆၂ ပၪၥနႏၲရိယကံထက္မိစၦာဒိ႒ိကံကပို၍ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံ (၁)PlayDownload
853၂၇-၆-၁၉၆၂  သစၥာအေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
854၂၇-၆-၁၉၆၂ ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးၿဖင့္ေ၀ဖန္ေဟာၾကားၿခင္းတရားေတာ္PlayDownload
855၂၇-၇-၁၉၆၁ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက်ာၤးPlayDownload
856၂၇-၈-၁၉၆၁ခႏၶာေတြျပန္ရေနျခင္းအေၾကာင္း PlayDownload
857၂၇-၉-၁၉၆၁ သံသရာစခန္းသတ္ခ်င္ မဂ္အလုပ္လုပ္ၾကရန္PlayDownload
858၂၈-၁-၁၉၅၈ သၢျဗဟၼသုတၲန္္တရားေတာ္(၂)PlayDownload
859၂၈-၁-၁၉၅၈ေရွ.ေနာက္မလြဲၾကပါေစႏွင့္သမာဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
860၂၈-၁-၁၉၆၀  ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သို႕သြားႏုိင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
861၂၈-၁၀-၁၉၆၁ထိနမိဒၶေဖ်ာက္နည္းႏွင့္ တဏွာအျမန္သတ္နည္းPlayDownload
862၂၈-၁၁-၁၉၅၉ ဂီလာနရဟန္းအား ေ၀ဒနာျပ၍ ေဟာၾကားပုံ တရားေတာ္PlayDownload
863၂၈-၁၁-၁၉၆၀  မိတ္ေဆြေကာင္းတေယာက္ကေျပာသည္ဟုသေဘာထားက်င့္ရန္PlayDownload
864၂၈-၁၁-၁၉၆၁  အ၀ိဇၨာမွ၀ိဇၨာျဖစ္နည္းPlayDownload
865၂၈-၁၁-၁၉၆၁ ကံႏွင္႔တဏွာတြင္ တဏွာကပုိအေရးၾကီးပုံPlayDownload
866၂၈-၁၁-၁၉၆၁ နိဗၺာန္ႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
867၂၈-၁၂-၁၉၅၉ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲၿခားပုံPlayDownload
868၂၈-၁၂-၁၉၆၀မာဂ႑ီပုဏားႀကီးအား အရိယာမ်က္လုံးတပ္ေပးပုံ(၂)PlayDownload
869၂၈-၂-၁၉၅၉ရုပ္နာမ္ကုိပညာနဲ.အကဲခတ္ပါတရားေတာ္PlayDownload
870၂၈-၂-၁၉၆၀  သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရား(၁)PlayDownload
871၂၈-၃-၁၉၆၀ အေခၚရွိႏွင့္တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္PlayDownload
872၂၈-၃-၁၉၆၁ မတင္းတိမ္ေကာင္းေသာတရားငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
873၂၈-၄-၁၉၆၂  ဒိ႒ိမေသရင္သံသရာလည္မည္တရားေတာ္PlayDownload
874၂၈-၅-၁၉၆၂ပၪၥနႏၲရိယကံထက္မိစၦာဒိ႒ိကံကပို၍ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံ(၂)PlayDownload
875၂၈-၆-၁၉၆၂ကိစၥဥာဏ္ ပိဠနေ႒ာသေဘာPlayDownload
876၂၈-၆-၁၉၆၂ယေန႔အေရးႀကီးဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
877၂၈-၈-၁၉၅၈PlayDownload
878၂၈-၉-၁၉၆၁ခႏၶာကေျပာတာကို ဥာဏ္ကရႈၾကရန္PlayDownload
879၂၈-၉-၁၉၆၂  နိဗၺာန္ကုိခႏၶာဖုံးေနပုံPlayDownload
880၂၉-၁-၁၉၅၅ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၵာ ေမး၊ေၿဖPlayDownload
881၂၉-၁-၁၉၅၈ ေဒ၀ဒူတသုတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
882၂၉-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ တရားခိုးခန္း (၁)PlayDownload
883၂၉-၁၀-၁၉၆၁  ရွင္မဟာေကာဋိကႏွင့္ရွင္သာရိပုတၲရာအေမးအေျဖ (၁)PlayDownload
884၂၉-၁၀-၁၉၆၁  အေမွာင္ထဲခလုပ္တိုက္ပုံႏွင့္ ပညာရွိ ပညာမဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေရြးပုံPlayDownload
885၂၉-၁၁-၁၉၅၉ အ၀ိဇၨာ၊တဏွာ ႏွစ္ဘက္တန္းေနပုံ တရားPlayDownload
886၂၉-၁၁-၁၉၆၀ အျမင္မွန္ေပးပုံPlayDownload
887၂၉-၁၁-၁၉၆၁ ႏွလုံးသြင္းမွား၍၀ိပၸလႅာသသုံးပါးျဖစ္လာပုံတရားေတာ္PlayDownload
888၂၉-၁၁-၁၉၆၁အုိနာေသ ဇာတိတုိ႔မွလြတ္ေျမာက္ရာနိဗၺာန္တရားေတာ္PlayDownload
889၂၉-၁၂-၁၉၅၇ကံေလးမ်ဳိးတရားေတာ္ (ေသနိယႏွင္႔ဏၰ)PlayDownload
890၂၉-၁၂-၁၉၆၀ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပုံPlayDownload
891၂၉-၂-၁၉၆၀ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရား(၂)PlayDownload
892၂၉-၃-၁၉၅၄ ေမ့ေလ်ာ႔ျခင္းေဘးအႀကီးဆံုးတရားPlayDownload
893၂၉-၃-၁၉၆၀ ကာလိကႏိွ္ပ္စက္တတ္ပုံႏွင့္ သႏၵိ႒ိေကာေက်းဇးူျပဳပုံPlayDownload
894၂၉-၃-၁၉၆၁ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္နားမလည္ရင္ဒိ႒ိ၊၀ိစိကိစၦာမျပဳတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
895၂၉-၃-၁၉၆၁ ဆပၸါဏေကာပမာသုတ္ (၁)PlayDownload
896၂၉-၄-၁၉၆၂  ေမြးကတည္းကခႏၶာႀကီးမွာအိုနာေသေဘးခရီးသို႔ေၿပးေနပံုPlayDownload
897၂၉-၅-၁၉၆၁ မဟာနာမသုတ္၊ေသခါနီးေဇာ(၅)တန္တရားေတာ္PlayDownload
898၂၉-၅-၁၉၆၁ ေသခါနီးေပၚတတ္ေသာ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္စိတ္တရားေတာ္္ PlayDownload
899၂၉-၅-၁၉၆၂ ကိေလသာအေစး မပယ္ႏုိင္ေသးလွ်င္ ခ်မ္းသာမရွိႏုိင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
900၂၉-၆-၁၉၆၂သစၥဥာဏ္ သခၤတေဌာသေဘာ PlayDownload
901၂၉-၇-၁၉၆၁၀ဋ္ကြ်တ္ ကံျဖတ္ တရားေတာ္PlayDownload
902၂၉-၈-၁၉၆၂  ဒိ႒ိခြာမႈေရွ႕ထားႀကရန္PlayDownload
903၂၉-၉-၁၉၆၁ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၁)PlayDownload
904၃-၁-၁၉၅၈   ရွင္ဒႆဇိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
905၃-၁-၁၉၅၉  သစၥညဏ္မရခဲ.၍ သံသရာရွည္ခဲ.ပုံတရားေတာ္PlayDownload
906၃-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာအနိစၥတရားေတာ္PlayDownload
907၃-၁-၁၉၆၁   တြင္းေအာင္းေသာၾကက္ပမာ၊ ပုဂိၢဳလ္ေလးမ်ိဳးရွင္းပုံ၊ရွင္ဆႏၵ၀ထၴဳ(၂)PlayDownload
908၃-၁၀-၁၉၆၁အျမဲေနအိမ္ႏွင့္ ယာယီေနအိမ္PlayDownload
909၃-၁၁-၁၉၆၁ ဘုရားေနာက္ဆုံးေဟာျကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္PlayDownload
910၃-၁၂-၁၉၅၇  နကုလမာတာနကုလပီတာ ဥပမာျပ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
911၃-၁၂-၁၉၅၉  ရွင္နႏၵကဘိကၡဳနီမ ငါးရာအားသစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပုံPlayDownload
912၃-၁၂-၁၉၆၀ ေကာသလမင္းႀကီးအား ေသျခင္းတရားျပပုံPlayDownload
913၃-၂-၁၉၅၈    နေႏၵေကာဝါဒသုတ္PlayDownload
914၃-၂-၁၉၅၉   PlayDownload
915၃-၂-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား နိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းၿပပုံ တရားPlayDownload
916၃-၂-၁၉၆၁  အခ်ိန္ကာလ၏စားဖတ္၊၀ါးဖတ္ျဖစ္ေနပုံတရားPlayDownload
917၃-၃-၁၉၅၉    ဥဒယဗၺယဥာဏ္ေရာက္လွ်င္အက်ိဳးႀကီးလွပုံPlayDownload
918၃-၃-၁၉၆၀ နိဗၺာန္သည္ဆုေတာင္း၍မရႏူိင္ပုံPlayDownload
919၃-၃-၁၉၆၁  (၃၁)ဘုံမွာမေသရာရွာေပမယ့္မေတြ.ႏုိင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
920၃-၃-၁၉၆၁ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္သုံးသပ္ပုံPlayDownload
921၃-၅-၁၉၆၁   သစၥာမသိတာသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံ(မိလကၡရဟန္းဥပမာျပ)PlayDownload
922၃-၅-၁၉၆၂  အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးေနာက္ဆုံးနာႀကားရေသာ တရားေတာ္(အစ)PlayDownload
923၃-၅-၁၉၆၂  အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးေနာက္ဆုံးနာႀကားရေသာ တရားေတာ္(အဆုံး)PlayDownload
924၃-၆-၁၉၆၂   ၀ိဇၨာႏွင့္စရဏတရားေတာ္PlayDownload
925၃-၈-၁၉၆၁    ၀ိပၸလႅာသ(၁၂)ပါးအေၾကာင္းPlayDownload
926၃-၉-၁၉၅၈    ဒုလႅဘတရား၅-ပါး ဘုရားေဟာ ၅-ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္႔စံုလွ်င္အမွန္ပင္မဂ္ဆိုက္ႏိုင္ပုံ (ရွင္ဆႏၵ ဒါးလွီး ဝတၳဳ)PlayDownload
927၃-၉-၁၉၆၁  ကိုယ့္ကိုကိုယ္သုံးသပ္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
928၃-၉-၁၉၆၂  သစၥာသိမွသံသရာျပတ္ပုံတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
929၃၀-၁-၁၉၅၈ ေဒဝဒူတသုတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
930၃၀-၁-၁၉၆၀  အသက္တုိျခင္း၊ေရာဂါမ်ားျခင္းအေႀကာင္းတရား၊သကၠပသဥၥသုတ္(၁)PlayDownload
931၃၀-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ တရားခိုးခန္း (၂)PlayDownload
932၃၀-၁-၁၉၆၁မေသရာရွာနည္းတရားေတာ္PlayDownload
933၃၀-၁၀-၁၉၆၁  ေမ်ာလမ္း၊ျမဳပ္လမ္း၊ ဒိ႒ိၾကိဳး ျပဳတ္ခန္းPlayDownload
934၃၀-၁၀-၁၉၆၁ရွင္မဟာေကာဋိကႏွင့္ရွင္သာရိပုတၲရာအေမးအေျဖ (၂)PlayDownload
935၃၀-၁၁-၁၉၅၉ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာၿပ (၁)PlayDownload
936၃၀-၁၁-၁၉၆၀ ေလာင္စာႏွင့္မီး ခြဲျခားျပပုံPlayDownload
937၃၀-၁၁-၁၉၆၁ခ်ည္တိုင္က်ဳိး၍လည္ပတ္ျပတ္ တရားေတာ္PlayDownload
938၃၀-၁၁-၁၉၆၁ဒိ႒၀ိပၸလႅာသအရူး(၁၂)ပါးတရားေတာ္PlayDownload
939၃၀-၁၂-၁၉၅၇ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္PlayDownload
940၃၀-၁၂-၁၉၆၀ ဣေၿႏၵလုံၿခဳံေစနည္္း ဣၿနိၵယဘာ၀နာသုတ္PlayDownload
941၃၀-၃-၁၉၆၀ အေစလကႆဖႏွင့္ ဘုရားအေမးအေျဖPlayDownload
942၃၀-၃-၁၉၆၁ သားေကာင္ေျခာက္ေကာင္ ဥပမာ(၂)PlayDownload
943၃၀-၃-၁၉၆၁ ျပဳံးေသ၊မဲ.ေသတရားေတာ္PlayDownload
944၃၀-၄-၁၉၆၂  လူမိုက္ႏွင့္လူလိ္မၼာထူၿခားပုံPlayDownload
945၃၀-၅-၁၉၆၁ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၁)PlayDownload
946၃၀-၅-၁၉၆၂သစၥာေလးပါးျပတရားေတာ္PlayDownload
947၃၀-၆-၁၉၆၂  ကိစၥဥာဏ္သႏၲပ႒သေဘာPlayDownload
948၃၀-၇-၁၉၆၁  ?ကံျဖတ္၊တဏွာျဖတ္၊ ၀ဋ္ျဖတ္PlayDownload
949၃၀-၇-၁၉၆၁ ကံကုိဥာဏ္ႏွင့္ဆက္မွလြတ္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
950၃၀-၈-၁၉၆၁    အလုပ္စဥ္၀ိပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
951၃၀-၉-၁၉၆၁အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၂)PlayDownload
952၃၁-၁-၁၉၅၈ ဆႏၵသုတ္(၁)PlayDownload
953၃၁-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ ရဟႏၲာၿဖစ္ပုံPlayDownload
954၃၁-၁-၁၉၆၁သစၥာသိေအာင္လုပ္ပါတရားေတာ္ PlayDownload
955၃၁-၁၀-၁၉၆၁   သက္ဆိုးရွည္ဇာတ္သိမ္းေရးPlayDownload
956၃၁-၁၂-၁၉၅၇ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းႀကီး(၆၀) ဥပမာျပတရားေတာ္PlayDownload
957၃၁-၁၂-၁၉၅၈ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို ့ႏွစ္ခ်က္တရားေတာ္PlayDownload
958၃၁-၁၂-၁၉၅၉ ေသာတာပန္တည္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
959၃၁-၁၂-၁၉၆၀ဦးေက်ာ္သိန္း+ေဒၚတင္လွတို႔၏မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ေရစက္ခ်PlayDownload
960၃၁-၃-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကားသဗၺညဳတဥာဏ္ရ၍ ဘုရားျဖစ္လာပုံPlayDownload
961၃၁-၅-၁၉၆၁ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၂)PlayDownload
962၃၁-၅-၁၉၆၂  ပပၪၥႏွင့္ နိပၸပၪၥျဖစ္ပုံျပPlayDownload
963၃၁-၆-၁၉၆၁ သစၥာသိဖို႔အေရးႀကီးဆုံး (ကိစၥဥာဏ္)PlayDownload
964၃၁-၈-၁၉၆၂  ေလာင္စာႏွင့္မီး တရားေတာ္PlayDownload
965၄-၁-၁၉၅၉ ကိစၥဥာဏ္တရားေတာ္ သုျဗဟၼနတ္သားတရားေတာ္PlayDownload
966၄-၁-၁၉၆၁   ရွင္ဆႏၵ၀ထၴဳ(၃)၊အေလးဂရုျပဳ၍ေနစရာPlayDownload
967၄-၁၀-၁၉၆၁  ေ၀ဒနာႏွင့္တရားနာေနပုံတရားေတာ္PlayDownload
968၄-၁၂-၁၉၅၇  နကုလမာတာနကုလပီတာ ဥပမာျပ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
969၄-၁၂-၁၉၅၇  ပသာဒစကၡဳဥာဏစကၡဳ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
970၄-၁၂-၁၉၅၉ အာသေ၀ါတရားေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
971၄-၁၂-၁၉၆၀  အဓိပတိ၃ပါးႏွင့္အားထုတ္ပါ၊ နံနက္အားထုတ္လွ်င္ညေနရႏုင္ပုံPlayDownload
972၄-၁၂-၁၉၆၁  ၀ိပၸလႅာသျပဳတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
973၄-၂-၁၉၅၉ ညဏ္စဥ္သုံးပါးတရားေတာ္PlayDownload
974၄-၂-၁၉၆၀  ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ႀကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ တရားေတာ္PlayDownload
975၄-၂-၁၉၆၁  ကံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအေဟာသိကံျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္းတရားေတာ္PlayDownload
976၄-၃-၁၉၅၆    ၀ိရိယအကူအညီျဖင့္ သမာဓိပညာမဂၢင္ဆိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ (မဟာမိတၲရဟန္း၀တၲဳ)PlayDownload
977၄-၃-၁၉၅၉    ဥဒယဗၺယဥာဏ္ေရာက္လွ်င္အက်ိဳးႀကီးလွပုံ (၃-၃-၅၉ႏွင့္တူေန)PlayDownload
978၄-၃-၁၉၆၀ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ခႏၶာႀကီးကေသရြာသို႔သြားေနပုံPlayDownload
979၄-၃-၁၉၆၁  ေတာင္ႀကီးေလးလံုးႀကိတ္သည္ကို ခံေနၾကရပုံPlayDownload
980၄-၆-၁၉၆၂  လူ႕ဘ၀ရခိုက္မွာ၀ဋ္သုံုးပါးမွလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္PlayDownload
981၄-၇-၁၉၆၀  သာသနာတြင္းႏွင့္ သာသနာပံု ခြဲျခားပုံ (သမၼသနသုတ္)PlayDownload
982၄-၈-၁၉၆၁   နိဗၺာန္သုိ.သြားရာ သခၤါရေလာကႏွင့္သတၲေလာကရွင္းတရားေတာ္PlayDownload
983၄-၈-၁၉၆၁   မဂ္မွတပါး ကယ္မည္႕သူမရွိႏိုင္ပုံPlayDownload
984၄-၉-၁၉၅၈    ေသာတာပန္တည္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
985၄-၉-၁၉၆၁  ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိးခြဲျခားျပျခင္းPlayDownload
986၄-၉-၁၉၆၂   အႀကားအျမင္မရွိေသာပုထုဇဥ္ႏွင့္အႀကားအျမင္ရွိေသာပုထုဇဥ္တရားPlayDownload
987၅-၁-၁၉၆၁  မဟာနာမ္မင္းႀကီးအား ေထာပတ္အိုးကြဲဥပမာျပရွင္ဆႏၵ၀ထၴဳ(၄)PlayDownload
988၅-၁၀-၁၉၆၁  အျဖဴအမဲစေသာတရားေလးမ်ဳိးတရားေတာ္PlayDownload
989၅-၁၀-၁၉၆၁တဏွာမူလကုိးခ်က္PlayDownload
990၅-၁၂-၁၉၅၇  ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္PlayDownload
991၅-၁၂-၁၉၅၉ ၀ဲၾသဃတရားေတာ္PlayDownload
992၅-၁၂-၁၉၆၀ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏုိင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
993၅-၁၂-၁၉၆၁ ကုိယ္သာနာ၍စိတ္မနာေစႏွင့္ (၂)PlayDownload
994၅-၂-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား မီးႏွင့္ဥပမာၿပပုံPlayDownload
995၅-၂-၁၉၆၁  သခၤတဒုကၡမွ အသခၤတနိဗၺာန္ေပၚလာပုံPlayDownload
996၅-၃-၁၉၆၀ အုိသံႀကားသည္ႏွင္.ထိတ္လန္.ပုံတရားေတာ္၊(ခဒိယ ၀နိယေရ၀တမေထရ္)PlayDownload
997၅-၃-၁၉၆၁ခႏၶာေခၚရာကို ဥာဏ္ကသြားရမည္PlayDownload
998၅-၃-၁၉၆၂   ေသမင္းတံပို႕သည္႔ ဇရာလက္ထဲမွာ ေပ်ာ္လွ်က္ရွိၾကပုံတရားေတာ္PlayDownload
999၅-၅-၁၉၆၁   အေမွာင္ငါးစငး္ အလင္းငါးခ်က္ (၂)PlayDownload
1000၅-၅-၁၉၆၂    ဆေႏၵာ၀ါဒသုတ္ (၁)PlayDownload
1001၅-၆-၁၉၆၂   ကံရႈံးတာထက္ဥာဏ္ရႈံးတာ အနာဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
1002၅-၆-၁၉၆၂   ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဒုကၡသစၥာၿမင္ေအာင္ရႈႀကရန္PlayDownload
1003၅-၇-၁၉၆၀  ခႏၶာကိုယ္အဆိပ္ပင္ႀကီးကို မဂ္ဒါးသုံးစင္းႏွင့္ျဖတ္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
1004၅-၈-၁၉၆၁   သႆတ ဥေစၦဒ ကင္းစင္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
1005၆-၁၀-၁၉၆၁  အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖစ္စဥ္PlayDownload
1006၆-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ပိဠနေဌာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
1007၆-၁၂-၁၉၅၉ ကံေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
1008၆-၁၂-၁၉၆၀သဒၶါတရားျဖင့္ၾသဃမွလြန္ေျမာက္ႏိုင္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
1009၆-၁၂-၁၉၆၁ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒျပဳတ္ေရးPlayDownload
1010၆-၂-၁၉၆၀  သစၥာႏွစ္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
1011၆-၂-၁၉၆၁  နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ျဖတ္ရန္PlayDownload
1012၆-၃-၁၉၆၀    ခင္ရာမင္ရာမွ တဏွာလာပုံတရားေတာ္PlayDownload
1013၆-၅-၁၉၆၁   အေမွာင္ငါးစငး္ အလင္းငါးခ်က္ (၃)PlayDownload
1014၆-၅-၁၉၆၂  ဆေႏၵာ၀ါဒသုတ္ (၂)PlayDownload
1015၆-၆-၁၉၆၂   စိတၱာႏုပႆနာတရားေတာ္ေလာင္စာသိမ္း၍မီးျငိမ္းရန္တရားေတာ္PlayDownload
1016၆-၆-၁၉၆၂တဏွာကိုပါယ္ၿခင္းသည္ ဘုရား၏၀ါဒၿဖစ္ပုံPlayDownload
1017၆-၈-၁၉၆၁ သႆတ ဥေစၦဒ သိမႈႏွင့္ျပဳတ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
1018၆-၉-၁၉၆၁  မာဂ႑ီပရပုဇ္၀ထၴဳ (၂)PlayDownload
1019၆-၉-၁၉၆၂   ၀ိပႆနာရႈႀကရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္မွာပုံPlayDownload
1020၇-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာသုံးပါး(၁) စရုိက္ေရြးခ်ယ္ပုံPlayDownload
1021၇-၁-၁၉၆၁  သာေရာပမသုတ္PlayDownload
1022၇-၁၀-၁၉၆၁တဏွာသခၤယသုတ္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ အမွတ္ (၁)PlayDownload
1023၇-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သခၤတေဌာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
1024၇-၁၂-၁၉၅၉ ဒုကၡေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
1025၇-၁၂-၁၉၆၀  ေသမင္းတမန္သတ္နည္းPlayDownload
1026၇-၁၂-၁၉၆၁ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္တရားေတာ္(၄)PlayDownload
1027၇-၁၂-၁၉၆၁ ဆားတစ္လွ်က္ႏွင့္သံသရာေႂကြးအေၾကဆပ္နည္းPlayDownload
1028၇-၂-၁၉၆၀ အားကိုးထိုက္ေသာမဂၢင္ေဖာင္ကိုဖြဲ႕ထားရန္ တရားPlayDownload
1029၇-၂-၁၉၆၁  အရွိႏွင့္အသိကိုက္ေအာင္လုပ္နည္း၊စိတၲႏုပႆနာအလုပ္ေပးPlayDownload
1030၇-၃-၁၉၅၉   အနတၲကအနတၲကို အားကိုး ရွာေနပုံ တရားေတာ္PlayDownload
1031၇-၃-၁၉၆၀  သစၥာေလးပါးတရားေတာ္PlayDownload
1032၇-၃-၁၉၆၀  အဆိပ္ေရာသည္႔ေရမေသာက္မိေစရန္ တရားေတာ္PlayDownload
1033၇-၄-၁၉၅၈   PlayDownload
1034၇-၄-၁၉၅၉  အရြယ္သုံးပါးတစ္ပါးပါးတြင္ တရားအားထုတ္ပါတရားေတာ္PlayDownload
1035၇-၅-၁၉၆၁   အေမွာင္ငါးစငး္ အလင္းငါးခ်က္ (၄)PlayDownload
1036၇-၅-၁၉၆၂  ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၁)PlayDownload
1037၇-၆-၁၉၆၂ ဥာဏ္ကမွနိဗၺာန္ပို႔ႏိုင္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
1038၇-၇-၁၉၅၇    ဆင္ေသႏွင့္က်ီးမုိက္ တရားေတာ္ (အရိႏၲမႏွင့္ ေသာနက၀ထၴဳ)PlayDownload
1039၇-၇-၁၉၆၂  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္စိတၲာႏုပႆနာPlayDownload
1040၇-၈-၁၉၅၈   ေဝဒနာခြာျပီးမွအနိစၥေတြ႕ေအာင္ရႈ၊ေသခါနီးေဝဒနာခြာပုံPlayDownload
1041၇-၈-၁၉၆၁ အမွတ္မွားေၾကာင့္က်န္အမွားေတြဆက္တိုက္ျဖစ္ပုံPlayDownload
1042၇-၉-၁၉၆၁  မာဂ႑ီပရပုဇ္၀ထၴဳ (၃)PlayDownload
1043၇-၉-၁၉၆၂  စိတၱာႏုပႆနာရႈႀကရန္အႀကိမ္ႀကိမ္မွာပုံPlayDownload
1044၈-၁-၁၉၅၈  ကိံသုေကာပမသုတ္PlayDownload
1045၈-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာသုံးပါး(၂) ကိုယ့္အေသကိုယ္ၾကည္႕ရန္PlayDownload
1046၈-၁-၁၉၆၁   ရွင္သာရိပုတၲရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအားၿဖစ္ပ်က္ရႈနည္းသင္ေပးပုံPlayDownload
1047၈-၁၀-၁၉၅၆ တရားအားထုတ္ေသာပုဂၢဳိလ္တို႕သည္လိပ္ကဲ့သို႕က်င့္ရမည္PlayDownload
1048၈-၁၀-၁၉၆၁  တဏွာသခၤယသုတ္ေ၀ဒနာႏုပႆနာ အမွတ္ (၂)PlayDownload
1049၈-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သႏၲာပေဌာ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
1050၈-၁၂-၁၉၅၉ ကာမေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္PlayDownload
1051၈-၁၂-၁၉၆၀  ကာလိကႏွင့္အကာလိကPlayDownload
1052၈-၁၂-၁၉၆၁ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိရွိေနပုံကို အကဲခတ္နည္းPlayDownload
1053၈-၁၂-၁၉၆၁ေရွ႔ေနာက္ခြဲျခားျပေသာ တရားေတာ္PlayDownload
1054၈-၂-၁၉၅၅ ပုထုဇဥ္ႏွင့္အရိယာတုိ႔ရွာမွီးျခင္းမတူညီၾကပုံ(ပရိေယသနသုတ္)PlayDownload
1055၈-၂-၁၉၆၀ ရွင္သာရိပုတၲရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအားၿဖစ္ပ်က္ရႈနည္းသင္ေပးပုံPlayDownload
1056၈-၂-၁၉၆၁  စိတၲႏုပႆနာအလုပ္ေပးတရာေတာ္PlayDownload
1057၈-၃-၁၉၆၀  နိဗၺာန္သြားလမ္းျပေျမပုံ တရားေတာ္PlayDownload
1058၈-၃-၁၉၆၁  အဓိပတိ၃ပါးထား၍တရားအားထုတ္ရမည္PlayDownload
1059၈-၄-၁၉၆၀ သစၥာဆုိက္ေအာင္ပညာနဲ.ပြားပါPlayDownload
1060၈-၅-၁၉၆၁   အေမွာင္ငါးစငး္အလင္းငါးခ်က္ (၅)PlayDownload
1061၈-၅-၁၉၆၂   ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၂)PlayDownload
1062၈-၆-၁၉၆၂   သာသနာႏွင့္ဆရာေကာင္းေတြ႔ခိုက္မွာလုံ႔လစိုက္ႀကရန္PlayDownload
1063၈-၆-၁၉၆၂ လွဴပုံုံလွဴနည္းသင္ေပးပုံ ကုသုိလ္ေခြးအကုသုိလ္ေခြး တရားေတာ္ PlayDownload
1064၈-၇-၁၉၆၂  သစၥဥာဏ္ ကစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္ သုံးပါး (၁)PlayDownload
1065၈-၈-၁၉၆၁   ခိုကိုးရာ အားထားရာ မွီခိုရာအစစ္ရွာသင့္ေၾကာင္းPlayDownload
1066၈-၈-၁၉၆၂ စက္ဆုပ္စရာ အသုံးမက်တာအမွန္တရားေတာ္PlayDownload
1067၈-၉-၁၉၅၅    ေ၀ဒနာ(၃)ပါးကုိ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ ဥပမာၿပတရားေတာ္PlayDownload
1068၈-၉-၁၉၆၀  ေနာင္တဖန္ျဖစ္ျခင္းသည္ဒုကၡြမျဖစ္ျခင္းသည္သုခတရားေတာ္PlayDownload
1069၈-၉-၁၉၆၁မာဂ႑ီပရပုဇ္ ၀ထၴဳ (၄)PlayDownload
1070၈-၉-၁၉၆၂    ဒိ႒ိစင္မွ နိဗၺာန္ျမင္ႏုိင္မည္တရားေတာ္PlayDownload
1071၉-၁-၁၉၅၈   ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ.ရွာမွီးျခင္းမတူညီၾကပုံPlayDownload
1072၉-၁-၁၉၆၀ သခၤါရတရား၊အနိစၥေပၚေအာင္ၾကည့္ရန္PlayDownload
1073၉-၁-၁၉၆၁   မာလုက် ဥပမာျပPlayDownload
1074၉-၁-၁၉၆၁   သခၤါရတရား အနိစၥ ေပၚေအာင္ႀကည့္ရန္တရားေတာ္PlayDownload
1075၉-၁၀-၁၉၆၁  ယမမင္းထံအစစ္ခံရပုံႏွင္.ငရဲဒုကၡြမ်ားအေႀကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
1076၉-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ၀ိပရိနာမေဌာ တရားေတာ္(၄)PlayDownload
1077၉-၁၂-၁၉၅၉  ေ၀ဒနာေၿခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
1078၉-၁၂-၁၉၅၉ ဥာဏ္သုံးဆင့္တက္ပုံႏွင့္ အလုပ္စဥ္ၿပတရားPlayDownload
1079၉-၁၂-၁၉၆၀ သႆတ၊ဥေစၦဒရွိမရွိသိရန္ကိုယ္တြင္းစုံစမ္းေရးPlayDownload
1080၉-၁၂-၁၉၆၁ ရွင္သာရိပုတၲရာႏွင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးေမး၊ေျဖPlayDownload
1081၉-၁၂-၁၉၆၁ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိရွိေနသူတို႔၏ သေဘာ အေလ့အက်င့္PlayDownload
1082၉-၂-၁၉၆၁ ရွင္အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရာေတာ္ (၁)PlayDownload
1083၉-၃-၁၉၆၀   စိတ္(၁၁)မ်ဳိး ရႈပြားနည္း တရားေတာ္ (ရွင္အႏုရာဓ)PlayDownload
1084၉-၅-၁၉၆၁   သာတိရဟန္း၀ထၴဳ ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာPlayDownload
1085၉-၅-၁၉၆၂  အေစလကႆဖဥပမာျပ သႆတ ဥေစၥဒျဖဳတ္ေရးPlayDownload
1086၉-၆-၁၉၆၂   မဂၢင္ရွစ္ပါးမွ နိဗၺာန္သို႕ပို႔ႏိုင္ပုံPlayDownload
1087၉-၆-၁၉၆၂   မဂၢၿဗဟၼစရိယက်င့္ရန္တရားေတာ္ ဗာလပ႑ိတသုတ္PlayDownload
1088၉-၇-၁၉၅၆   သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
1089၉-၇-၁၉၅၈   အျမင္မွားေဘး မသူေတာ္ေဘး မသင့္ေစႏွင့္တရားေတာ္PlayDownload
1090၉-၇-၁၉၆၂  သစၥဥာဏ္ကစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္ သုံးပါး (၂)PlayDownload
1091၉-၇-၁၉၆၂  အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္တည္ပုံ (နံနက္)PlayDownload
1092၉-၈-၁၉၅၈ မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
1093၉-၈-၁၉၆၁   သာသနာတြင္းတရားႏွင့္သာသနာပတရားPlayDownload
1094၉-၉-၁၉၆၀   တရားအားမထုတ္လွ်င္ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိးေစာင္.ေနတာနဲ.တူပုံPlayDownload
1095၉-၉-၁၉၆၁  ရွင္အာနႏၵာေသာတာပန္တည္ပုံPlayDownload
1096၉-၉-၁၉၆၂   ကံကုိအတၲလုပ္ၿပီးအားမကုိးသင့္ပုံPlayDownload