ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ

NoTitle
1ကံခ်င္းတူမွေပါင္ေဖာ္ၾက ၂၈-၁-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
2ကံလမ္းႏွင့္ဥာဏ္လမ္း ၃၀-၁-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
3ကိုယ့္ကိုကိုယ္ၾကည္႕ နိဗၺာန္ထိ၂၆-၉-၂၀၀၈PlayDownload
4ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ တရားေတာ္  ၁၁-၁၀-၂၀၀၈ နံနက္ ၆ နာရီPlayDownload
5ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာပါေစနဲ႕၂၇-၉-၂၀၀၈PlayDownload
6ကုသိုလ္ေလးမ်ိဳး  ၁၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
7ကေလးလား၊လူႀကီးလား ၂၇-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
8ကံႏွင့္ဆိုင္ရာ ျမတ္ေဒသနာ ၁၆-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
9ေကာင္းမႈကိုယ္စီရွိၾကသည္  ၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
10ေက်းဇူးသိတတ္ ေက်းဇူးဆပ္  ၁၂-၁၀-၂၀၀၈  ညေန ၇၊၃၀ နာရီPlayDownload
11ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဤခႏၶာ ၁၁-၁၀-၂၀၀၈   နံနက္ ၇၊၃၀ နာရီPlayDownload
12ႀကဳံသာႀကဳံမဆုံသည္႕လမ္း ၃၁-၁၀-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
13ခ်မ္းသာတာသည္ နိဗၺာန္လား(၁) ၂၉-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
14ခ်မ္းသာတာသည္ နိဗၺာန္လား(၂) ၃၀-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
15ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္  ၃၁-၁၀-၂၀၀၈   နံနက္PlayDownload
16ခႏၶာဝန္ထုပ္ ငါမရႈပ္နဲ႕ ၄-၁၁-၂၀၀၈   နံနက္PlayDownload
17ခႏၶာအရွိဥာဏ္ျဖင့္ၾကည္႕၁၉-၉-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
18ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ေသာကေပ်ာက္  ၁၀-၈-၂၀၀၉PlayDownload
19ခႏၶာ့ေဘးရန္တရားေတာ္ ၁၀-၁၀-၂၀၀၈  နံနက္ ၇၊၃၀ နာရီPlayDownload
20ခႏၶာျဖစ္ပ်က္ ဥာဏ္ျဖင့္စက္  ၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
21ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္၊ က်င့္သုံးရန္  ၁၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
22ဇရာမရဏသုတၱန္  ၈-၈-၂၀၀၉PlayDownload
23စခန္းပိတ္PlayDownload
24စခန္ဖြင့္တရား  ၂၉-၁၀-၂၀၀၈ ညေနPlayDownload
25စခန္းဖြင့္ပြဲ   ၁၁-၅-၂၀၀၉ ေန႕လည္PlayDownload
26စိတ္(၂)မ်ိဳး၊ ကံ(၂)မ်ိဳး  ၁-၂-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
27စိတ္ကိုျပဳျပင္ နိဗၺာန္ဝင္  ၆-၁၁-၂၀၀၈ ေန႕လည္PlayDownload
28စိတ္ကိုျပဳျပင္ နိဗၺာန္ဝင္၂၇-၉-၂၀၀၈PlayDownload
29စိတ္ကိုျမင္မွ ခ်မ္းသာရ ၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
30စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ  ၁၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
31စံျပကုသိုလ္ရွင္ သူ႕လိုျဖစ္ေစျခင္၂၆-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
32ဌက္ေလးမ်ိဳးဥပမာ  ၂၉-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္PlayDownload
33ဉာဏ္ျဖင့္ခ်င္ခ်ိန္ ဝါးပင္တိုင္အိမ္  ၃-၁၁-၂၀၀၈  နံနက္PlayDownload
34တစ တစစြန္႕ရမွ  ၁၁-၁၀-၂၀၀၈ ေန႕လည္ ၂၊၃၀ နာရီPlayDownload
35တန္ဖိုးသိ၍တန္ဖိုးရွိပါေစ   ၆-၈-၂၀၀၉PlayDownload
36တရားကိန္းသူစိတ္မပူ၃၀-၉-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
37တရားခြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂-၁၁-၂၀၀၈   နံနက္PlayDownload
38ထိုင္တရား(ကင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး)PlayDownload
39ထိေတာ့ထိတယ္ မနာဘူး  ၇-၁၁-၂၀၀၈ ညေနPlayDownload
40ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ၂၄-၉-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
41ဒုကၡအဆုံးသို႕  ၁၂-၁၀-၂၀၀၈    နံနက္ ၆ နာရီPlayDownload
42ဒုကၡျမင္မွသုခလိုခ်င္PlayDownload
43ဒူမေထာက္လက္မေျမွာက္  ၆-၁၁-၂၀၀၈ နံနက္PlayDownload
44ဓမၼသတၱိကိန္းေအာင္းရွိ  ၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
45နိဗၺာန္ဓမၼကထာ  ၇-၁၁-၂၀၀၈  နံနက္PlayDownload
46နီးလ်က္နဲ႕ေဝး၂၆-၉-၂၀၀၈PlayDownload
47ေနမဝင္ခင္အလွဆင္ ၁၃-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
48ေနာင္တမရၾကပါနဲ႕၂၄-၉-၂၀၀၈PlayDownload
49ပန္းတိုင္သို႕ ညြတ္ကိုင္ႏိုင္ပါေစ ၁၅-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
50ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး ၃-၁၁-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
51ပုဂၢဳိလ္ခင္မွ တရားမင္  ၉-၁၀-၂၀၀၈ နံနက္ ၇၊၃၀ နာရီPlayDownload
52ပါဝင္ဆင္ႏႊဲအရိယာေရြးပြဲ၂၅-၉-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
53ျပင္ခ်ိန္သင့္က ျပင္ၾကရေအာင္  ၁၂-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
54ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္  ၁၂-၁၀-၂၀၀၈  ေန႕လည္ ၂၊၃၀ နာရီPlayDownload
55 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႕ ႀကိဳးစားစို႕ ၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
56ဗုဒၵဘာသာ(၃)မ်ိဳး၂၆-၁-၂၀၀၉  နံနက္PlayDownload
57ဘာေၾကာင့္တရား မရတာလဲ  ၃၀-၁-၂၀၀၉  နံနက္PlayDownload
58ေဘးရန္ကင္းဖို႕ က်င့္သုံးစို႕  ၈-၈-၂၀၀၉PlayDownload
59မက်န္းမာခ်ိန္ ဥာဏ္ျဖင့္ခ်ိန္ ၂၇-၁-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
60မဂ္တားဖိုလ္တား အႏ ၱရယ္မ်ား ၅-၁၁-၂၀၀၈ နံနက္PlayDownload
61မရဏလမ္းႏွင့္အမတလမ္း ၃-၁၀-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
62မဟာသတိပဌာနသုတ္   ၁၂-၅-၂၀၀၉   နံနက္PlayDownload
63မိစာၦလမ္းႏွင့္ သမၼာလမ္း ၄-၁၁-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
64မိုက္သူခံထိုက္သူစံ၂၄-၉-၂၀၀၈PlayDownload
65မေမ့ၾကနဲ႕၂၄-၉-၂၀၀၈PlayDownload
66မျပဳမျဖစ္ျပဳမွျဖစ္၂၆-၉-၂၀၀၈PlayDownload
67ျမတ္ေသာပန္းတိုင္  ၈-၁၁-၂၀၀၈  နံနက္PlayDownload
68ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးပါေစ ၉-၁၀-၂၀၀၈ နံနက္ ၆ နာရီPlayDownload
69ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဝိပႆနာရႈနည္း ၁-၁၁-၂၀၀၈   နံနက္PlayDownload
70ရွာမွီးျခင္း(၃)မ်ိဳး ၁၆-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
71ရႈကြက္၊ရႈခ်က္ ပိုင္ပါေစ၂၀-၉-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
72ရႈမွတ္ရာအိမ္တြင္းဝိပႆနာ၁-၁၀-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
73ေရစက္ခ်PlayDownload
74ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ ေနာက္ကမဂ္  ၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
75လမ္းေပၚလူလားလမ္းေခ်ာ္လူလား ၂-၁၀-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
76လူႀကီးလားလူငယ္လား  ၆-၁၁-၂၀၀၈ ညေနPlayDownload
77လျပည္႕ညလား၊လကြယ္ညလား  ၁-၂-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
78လႊမ္းမိုးႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ ၁၄-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
79ေလးပါးခ်မ္းသာPlayDownload
80ႏွလုံးသားျဖင့္ တရားနာပါ ၃၁-၁၀-၂၀၀၈  ေန႕လည္PlayDownload
81ဝိပႆနာဉာဏ္မွ ဖိုလ္ဝင္စားပုံ  ၁၇-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
82ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ မဂ္ဉာဏ္သို႕ ေက်းဇူးျပဳသည္ ၁၇-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
83ဝိပႆနာထိုက္ရန္ လမ္းမွန္PlayDownload
84ဝိပႆနာအက်ိဳး(၇)ပါးPlayDownload
85ဝိပႆနာအေျခခံ အေျဖမွန္၂၅-၉-၂၀၀၈PlayDownload
86ဝိပႆနာဥာဏ္(၂) ၁၄-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
87သစၥာတရားႏွင့္ သစၥာစကား  ၉-၁၀-၂၀၀၈ ေန႕လည္ ၂၊၃၀ နာရီPlayDownload
88သစၥာေလးပါးျမတ္တရား၂၅-၉-၂၀၀၈PlayDownload
89သည္းခံျခင္းစြမ္းအား  ၈-၈-၂၀၀၉PlayDownload
90သတိပဌာန္(ကာယ - ေဝဒနာ)  ၁၀-၁၀-၂၀၀၈ နံနက္ ၆ နာရီPlayDownload
91သမထႏွင့္ဝိပႆနာ  ၃၁-၁-၂၀၀၉  နံနက္PlayDownload
92သမထႏွင့္ဝိပႆနာ ၁၀-၁၀-၂၀၀၈ ေန႕လည္ ၂၊၃၀ နာရီPlayDownload
93သမီးအလိမၼာ  ၃၁-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
94သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ ခုႏွစ္ျဖာ၂၇-၉-၂၀၀၈PlayDownload
95သံေဝဂျမင္ဉာဏ္ျဖင့္ယွဥ္PlayDownload
96ေသမင္းတမန္စိန္ေခၚသံ ၂၈-၁-၂၀၀၉  ညေနPlayDownload
97ေသာကကင္းေပ်ာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ ၃၀-၁၀-၂၀၀၈  ေန႕လည္PlayDownload
98ေသျခင္းရႈပြား နဗၺာန္သြား ၅-၁၁-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
99အကာကိုျပစ္၍ အႏွစ္ကိုရွာ ၁-၁၁-၂၀၀၈  ေန႕လည္PlayDownload
100အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႕လစိုက္ ၂၈-၁-၂၀၀၉   နံနက္PlayDownload
101အခြင့္ေကာင္းကိုရယူပါPlayDownload
102အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘဝ၂၃-၉-၂၀၀၈PlayDownload
103အပၥဟာသုတၱန္  ၁၂-၈-၂၀၀၉PlayDownload
104အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္၂၆-၁-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
105အမွန္ရွိကိုအမွန္သိပါေစ၂၇-၁-၂၀၀၉   နံနက္PlayDownload
106အမွားသိလွ်င္ အမွန္ျပင္ ၁-၁၁-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
107အရိယာ(၅)မ်ိဳး  ၃၁-၁-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
108အရွိကိုအရွိအတိုင္း သိဖို႕ ၃၀-၁၀-၂၀၀၈  နံနက္PlayDownload
109အားကိုးရာမွန္၍ အားထားရာမွန္ပါေစ ၂-၁၁-၂၀၀၈  ညေနPlayDownload
110အိေႃႏၵျပည္႕ေၾကာင္း တရားေကာင္း ၁၅-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
111အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ၂၅-၉-၂၀၀၈PlayDownload
112အေဖၚေကာင္းရွိပါေစ  ၈-၁၁-၂၀၀၈ ညေနPlayDownload
113အေႂကြးေၾကေပ်ာက္ နိဗၺာန္ေရာက္PlayDownload
114အျမတ္ဆုံးက်င့္စဥ္  ၁၀-၈-၂၀၀၉PlayDownload
115အႏိႈင္းမဲ့ျမတ္ေသာ ဓမၼ  ၁၀-၈-၂၀၀၉PlayDownload
116အႏႈိင္းမဲ့ဗုဒၶ (ဝိပႆနာဥာဏ္-၁)  ၁၃-၅-၂၀၀၉  ေန႕လည္PlayDownload
117ဥာဏ္ျဖင့္ငါးပင္တိုင္အိမ္  ၂၉-၁-၂၀၀၉  နံနက္PlayDownload
118ဧည္႕သည္ကိုအိမ္ရွင္ မလုပ္နဲ႕  ၁-၂-၂၀၀၉PlayDownload
119၁၇-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
120၁၇-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
121၁၈-၁၂-၂၀၀၇PlayDownload
122၁၉-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
123၁၉-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
124၁၉-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
125၂၀-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
126၂၀-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
127၂၀-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
128၂၁-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
129၂၁-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
130၂၁-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
131၂၂-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
132၂၂-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
133၂၂-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
134၂၃-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
135၂၃-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
136၂၃-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
137၂၄-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
138၂၄-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
139၂၄-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
140၂၄-၉-၂၀၀၈ ထိုင္တရားPlayDownload
141၂၅-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
142၂၅-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
143၂၅-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
144၂၅-၉-၂၀၀၈ထိုင္တရားPlayDownload
145၂၅-၉-၂၀၀၈ထိုင္တရားPlayDownload
146၂၆-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
147၂၆-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
148၂၆-၉-၂၀၀၈ထိုင္တရားPlayDownload
149၂၆-၉-၂၀၀၈ထိုင္တရားPlayDownload
150၂၇-၁-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
151၂၇-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
152၂၇-၉-၂၀၀၈ထိုင္တရားPlayDownload
153၂၈-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
154၂၈-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
155၂၉-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
156၂၉-၁၂-၂၀၀၇ ေန႕လည္PlayDownload
157၃-၁၂-၂၀၀၇ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ (၁)PlayDownload
158၃၀-၁၂-၂၀၀၇ ညေနPlayDownload
159၃၁-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္PlayDownload
160၄-၁၂-၂၀၀၇ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ (၂)PlayDownload
161၄-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္ ပညတ္လည္းေပ်ာက္၊ ပရမတ္လည္းေရာက္PlayDownload
162၅-၁၂-၂၀၀၇ ညေန ပါဒယ႐ႈကြက္ (၁)PlayDownload
163၅-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးပါေစPlayDownload
164၆-၁၂-၂၀၀၇ ညေန PlayDownload
165၆-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္ ပါဒယ႐ႈကြက္ (၂)PlayDownload
166၇-၁၂-၂၀၀၇ ညေန ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္၊ ေသာကေပ်ာက္PlayDownload
167၇-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္ ဓါတ္ေလးပါးPlayDownload
168၈-၁၂-၂၀၀၇ ညေန သစၥာသိ၍ က်င့္သုံးရန္PlayDownload
169၈-၁၂-၂၀၀၇ နံနက္  ေဝဒနာႏုပႆနာPlayDownload