အရွင္ပုညာနႏၷ

NoTitle
1ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ တရားေတာ္ ၁၄-၉-၂၀၀၅ညေနPlayDownload
2ကံေပၚမွာ ဥာဏ္ဆင့္စို႕ တရားေတာ္ ၄-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
3ကံေပၚမွာ ဥာဏ္ဆင့္စို႕ ပဌာန္း တရားေတာ္၂-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
4ကံေပၚမွာ ဥာဏ္ဆင့္စို႕ ပဌာန္း တရားေတာ္၃-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
5ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ယုံမွားဆင္ေၾကာင္းက်ိဳးဥာဏ္ရွင္း ဒိဠိကင္း ပဌာန္း တရားေတာ္ ၁၃-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
6ေၾကာင္းက်ိဳးဥာဏ္ရွင္း ဒိဠိကင္း ပဌာန္းတရားေတာ္ ၁၂-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
7  ခႏီ ၱဒုကၡ ျမင္ေအာင္ၾကည္႕ၾက တရားေတာ္၁၁-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
8ခ်ည္တိုင္ႀကီး လွည္႕ေျပး ခဲ့ရသည္ တရားေတာ္၉-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
9ခႏၶာ့သေဘာသိမွ နိဗၺာန္ရ ပဌာန္း တရားေတာ္၁၁-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
10ခႏၶာ့သေဘာသိမွ နိဗၺာန္ရ ပဌာန္း တရားေတာ္၁၂-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
11ခႏၶာအေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းသိခြင့္ရေစ ပဌာန္းတရားေတာ္ ၂၆-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
12ဆႏၵ မဂၢ နိဗၺာန္ျမတ္သို႕ ပဌာန္း တရားေတာ္၇-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
13ဆႏၵ မဂၢင္ နိဗၺာန္ဝင္ ပဌာန္း တရားေတာ္၁၀-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
14ေဆးစာဖတ္ရုံနဲ႕ ေရာဂါမေပ်ာက္ပါ ပဌာန္းတရားေတာ္ ၁၆-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
15ဇာတိတရားကိုသိေအာငိလုပ္ပါ တရားေတာ္ ၁၂-၉-၂၀၀၅ညေနPlayDownload
16ေညႇာင္းစူးတဲ့ဒုကၡမ်ိဳးေလး ျမင္ေအာင္ၾကည္႕ပါတရာေးတာ္ ၃၀-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
17တစိမ္းေတြပါလား တရားေတာ္  ၂၂-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
18တန္းဖိုးမရွိလိုက္တဲ့ ခႏၶာ တရားေတာ္ ၂-၉-၂၀၀၅ညေနPlayDownload
19တရားေတာ္ ၁၃-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
20ဒုကၡလက္သည္ ပဌာန္း တရားေတာ္ ၃၁-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
21ဒုကၡသိရန္ အေရးႀကီးသည္ ၇-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
22ဓမၼအစဥ္ ဥာဏ္မဂ္ဝင္ ပဌာန္း တရားေတာ္၂၁-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
23ဓမၼအစဥ္ ဥာဏ္မဂ္ဝင္ ပဌာန္း တရားေတာ္၂၂-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
24ဓမၼအစဥ္ ဥာဏ္သက္ဝင္ ပဌာန္း တရားေတာ္၂၀-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
25နိဗၺာန္ခရီး ေလွစီးထြက္စို႕ တရားေတာ္၁၀-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
26နိဗၺာန္ရမွ အရူးေပ်ာက္မယ္ တရားေတာ္ ၁၈-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
27နိဗၺာန္ရမွ အရူးေပ်ာက္မယ္ တရားေတာ္ ၁၉-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
28နီးစပ္ရာပါတတ္တယ္ တရားေတာ္ ၁၃-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
29ပ-ပၪၥတရား အလိုလိုက္ ေနၾကရတာသည္ ပဌာန္းတရားေတာ္ ၂၃-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
30ပ-ပၪၥအလိုမလိုက္ၾကနဲ႕ေတာ႔  တရားေတာ္၂၄-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
31ပဌာန္း တရား ၁၀-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
32ဘာေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ရတာလဲ ၄-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
33မယုံျခင္လို႕ မရေတာ့ပ္လား ပဌာန္း တရားေတာ္၂၈-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
34မရွိမွ ေက်းဇူးျပဳပုံကို နားလည္ ပါေစတရားေတာ္ ၁၄-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
35မိုက္လွတဲ့ဥယ်ဥ္မႈး ပဌာန္း တရားေတာ္၂၅-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
36ယုတ္မာလွတဲ့ ဒုကၡ တရားေတာ္  ၂၅-၈-၀၀၅ ညေနPlayDownload
37ရာဂၿငိမ္းဖို႕ဆိုတာ တရားေတာ္ ၂၉-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
38ရုပ္နာမ္ခႏၶာ ေပနင္းပါ တရားေတာ္ ၆-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
39ေရာဂါရွိက နိဗၺာန္ မရ တရားေတာ္ ၁၂-၁-၂၀၀၅နံနက္PlayDownload
40လကၡဏာျမင္မွ အရူးေပ်ာက္မယ္ တရားေတာ္၂၁-၈-၂၀၀၅ညေနPlayDownload
41လူျဖစ္ၾကၿပီလား  ၁၁-၁-၂၀၀၅ နံနက္PlayDownload
42ဝိပႆနာ ၈-၁-၂၀၀၅PlayDownload
43ေဝဒနာကုန္တယ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ တရားေတာ္၁၃-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
44ေဝဒနာႏုပႆနာ(၁) ၅-၁-၂၀၀၅PlayDownload
45ေဝဒနာႏုပႆနာ(၂) ၅-၁-၂၀၀၅PlayDownload
46  သက္ဆိုးရွည္ဆိုတာတရားေတာ္ ၈-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
47သဒၵါတရားရွိဖို႕ အေရးႀကီးသည္ တရားေတာ္၂၇-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
48သုခမဟုတ္တဲ့ ဒုကၡ တရားေတာ္ ၂၃-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
49သုံးတတ္ရင္ေဆး ပဌာန္း တရားေတာ္ ၁၇-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
50သုံးတတ္ရင္ေဆး မသုံးတတ္ရင္ေဘး ပဌာန္း တရားေတာ္၁၆-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
51သူငါမေနာ ခႏၶာ့သေဘာ တရားေတာ္ ၁၁-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
52သူသတ္သမားေတြ ဝိုင္းလို႕ပါလား တရားေတာ္၅-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
53သံေယာဇဥ္ ကင္းဖို႕ ကုန္ဖို႕ အားထုတ္ၾကတာပါပဌာန္း တရားေတာ္ ၁၅-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
54အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ေနေတာ့မယ္ ပဌာန္း တရားေတာ္၂၉-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
55အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ေနေတာ့မယ္ ပဌာန္း တရားေတာ္၃၀-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
56အနာေရာဂါမကင္းတဲ့ ခႏၶာ တရားေတာ္ ၂၈-၈-၂၀၀၇ညေနPlayDownload
57အနီးကပ္ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့တရားကို သိၾကစမ္းပါ ၂၇-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
58အရူးေပ်ာက္ဖို႕ဆိုတာ ဘာဝနာ(၄၀) တရားေတာ္၂၀-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
59အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
60အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
61အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
62အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
63အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
64အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
65အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
66အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
67အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
68အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
69အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
70အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
71အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
72အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
73အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
74အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
75အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
76အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
77အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
78အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
79အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
80အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
81အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
82အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
83အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
84အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
85အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
86အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
87အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
88အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
89အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
90အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
91အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
92အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
93အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
94အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
95အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
96အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
97အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
98အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
99အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
100အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
101အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
102အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
103အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
104အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
105အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
106အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
107အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
108အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
109အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
110အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
111အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
112အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
113အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
114အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
115အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
116အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
117အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
118အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
119အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
120အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
121အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
122အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
123အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
124အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
125အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
126အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
127အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
128အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
129အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
130အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
131အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
132အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
133အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
134အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
135အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
136အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
137အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
138အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
139အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
140အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
141အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
142အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
143အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
144အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
145အလုပ္ေပးတရားPlayDownload
146အဟာရ စမၼီ တရားေတာ္ ၅-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
147အာရုံၾကားမွ တရားရွာပါ  ပဌာန္း တရားေတာ္၁၅-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
148အာရုံၾကားမွ တရားရွာၾက တရားေတာ္ ၁၄-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
149အာသဝပြားစည္းမႈ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႕ ၇-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
150အားႀကီးတဲ့ မဂ္ကုသိုလ္ ရေအာင္ယူထားပါတရားေတာ္ ၁-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
151အိေႁႏၵ ညီမွ်တရားရ တရားေတာ္ ၆-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
152အေစာင့္အေရွာက္ အကာအကြယ္ ကင္းလွတဲ့ ဤခႏၶာတရားေတာ္ ၃-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
153အျဖစ္မျမင္သမွ် တရားေတာ္  ၄-၉-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
154ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕ဆိုတာ ပဌာန္း တရားေတာ္၁၈-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
155ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕ဆိုတာ ပဌာန္း တရားေတာ္၁၉-၇-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
156ဥာဏ္(၂)ဥာဏ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ တရားေတာ္၁၇-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
157  ၂၆-၈-၂၀၀၅ ညေနPlayDownload
158၄-၃-၂၀၀၅ အဖြင့္ အမွာစကားPlayDownload