အရွင္အာဒိစၥရံသီ (ဦးဆန္းလြင္)

NoTitle
1MP3Disc 03PlayDownload
2 ၂၈-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၂)PlayDownload
3၁-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၆)PlayDownload
4၁၁-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၄)PlayDownload
5၁၂-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၅) အေမး၊ အေျဖPlayDownload
6၁၂-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၆)PlayDownload
7၁၈-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၂)PlayDownload
8၁၈-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁)PlayDownload
9၁၉-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၃)PlayDownload
10၁၉-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၂)PlayDownload
11၂-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၇)PlayDownload
12၂၀-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၄)PlayDownload
13၂၀-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၃)PlayDownload
14၂၁-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၅)PlayDownload
15၂၁-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၄)PlayDownload
16၂၂-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၆)PlayDownload
17၂၂-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၅)PlayDownload
18၂၃-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၇)PlayDownload
19၂၃-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၆)PlayDownload
20၂၄-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၈)PlayDownload
21၂၄-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၇)PlayDownload
22၂၅-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၉)PlayDownload
23၂၆-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၀)PlayDownload
24၂၇-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၁)PlayDownload
25၂၉-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၃)PlayDownload
26၃-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၈)PlayDownload
27၃၀-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၄)PlayDownload
28၃၁-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၅)PlayDownload
29၇-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁)PlayDownload
30၈-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၂) အေမး၊ အေျဖPlayDownload
31၉-၉-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၃)PlayDownload