ကန္ဘဲ့ဘုရားေလးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဥာဏ

NoTitle
1နတ္ျဖစ္ေၾကာင္းတရား ၃-ပါးဇာတ္ႀကီးPlayDownload
2၁၀-၈-၂၀၀၅ (ညေန) ယမမင္းစစ္တမ္းPlayDownload
3၁၀-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) အ၀ိဇၨာထု၊ တဏွာထု ေၾကးဖလားႀကီးPlayDownload
4၁၁-၈-၂၀၀၅ (ညေန) မိလကၡမုဆိုး၀တၳဳPlayDownload
5၁၁-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) မူလႏွစ္ျဖာPlayDownload
6၁၂-၈-၂၀၀၅ (ညေန) ေတာေဒယ်ပု႑ား၀တၳဳPlayDownload
7၁၂-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) သစၥာႏွစ္ခုPlayDownload
8၁၃-၈-၂၀၀၅ (ညေန) ခႏၶာရထား သံသရာသြားPlayDownload
9၁၃-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) ေလးခုအလႊာPlayDownload
10၁၄-၈-၁၉၉ နံက္  PlayDownload
11၁၄-၈-၂၀၀၅ (ညေန) ရွင္နႏၵကႏွင့္ ဘိကၡဳနီငါးရာPlayDownload
12၁၄-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) အဂၤါ ၁၂ ပါး ဒိ႒ိျဖဳတ္ (၀တၲလိ)PlayDownload
13၁၅-၈-၂၀၀၅ (ညေန) ေဇာတိကညီေနာင္ ဒါနတရား;PlayDownload
14၁၆-၈-၂၀၀၅ (ညေန) သမုတိအရာ မပယ္အပ္ေသာ ၈ ခ်က္(ပထမပိုင္း)PlayDownload
15၁၆-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) ႏွစ္ရပ္မူလ (လင္းႏီု႕သားငါးရာ)PlayDownload
16၁၇-၈-၂၀၀၅ (ညေန) သမုတိအရာ မပယ္အပ္ေသာ ၈ ခ်က္(ဒုတိယပိုင္း)PlayDownload
17၁၇-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္PlayDownload
18၁၈-၈-၂၀၀၅ (ညေန) မဂ္တု ၁၀-ခ်က္ႏွင့္ဖိုလ္၀င္စပ္ပုံPlayDownload
19၁၈-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) ကာလသုံးျဖာ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္PlayDownload
20၁၉-၈-၂၀၀၅ (ညေန) အာသ၀၀င္ရိုး အက်ယ္ခ်ိဳးPlayDownload
21၁၉-၈-၂၀၀၅ (နံနက္) ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္PlayDownload