ထူးႀကီးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ

NoTitle
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PlayDownload
2အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဥပနိသယ ျဖစ္ပ်က္ရႈ ရွင္းတမ္း (၁)PlayDownload
3အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဥပနိသယ ျဖစ္ပ်က္ရႈ ရွင္းတမ္း (၂)PlayDownload
4အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဥပနိသယ ျဖစ္ပ်က္ရႈ ရွင္းတမ္း (၃)PlayDownload
5အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၀)  PlayDownload
6အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၁)  PlayDownload
7အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၂)စိတၱႏုပႆနာPlayDownload
8အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၃)  PlayDownload
9အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၄)ရႈပြားပုံPlayDownload
10အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၅)  PlayDownload
11အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၆)သတိပ႒ာန ဘာဝနာPlayDownload
12အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၇)သတိပ႒ာန ဘာဝနာPlayDownload
13အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၈)သတိပ႒ာန္PlayDownload
14အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၉)ေဝဒနာႏုပႆနာPlayDownload
15အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၀)ယထာဘူတဥာဏ္PlayDownload
16အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄)  PlayDownload
17အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၅)  PlayDownload
18အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၆)  PlayDownload
19အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၇)  PlayDownload
20အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၈)  PlayDownload
21အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၉) ရင့္က်က္စိတ္ထားPlayDownload
22၁၀-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
23၁၀-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
24၁၁-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
25၁၁-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
26၁၂-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
27၁၂-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
28၁၃-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
29၁၃-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
30၁၄-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
31၁၄-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
32၁၅-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
33၁၅-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
34၁၆-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
35၁၆-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
36၁၇-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
37၁၇-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
38၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ညေန လာျခင္းေကာင္း၍ျပန္ျခင္းေကာင္ပါေစ တရားေတာ္PlayDownload
39၂၀-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အႏု၊ ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
40၂၁-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ခုရႈ ခုၿငိမ္း တရားေတာ္PlayDownload
41၂၁-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အႏု၊ ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
42၂၂-၁၁-၂၀၀၅ ညေန စိတ္၏ဆန္ၾကယ္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
43၂၂-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ၀ဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွာအပ တရားေတာ္PlayDownload
44၂၃-၁၁-၂၀၀၅ ညေန အနတၱမ်က္လုံး တရားေတာ္PlayDownload
45၂၃-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္းတရားေတာ္PlayDownload
46၂၄-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေႂကြးတင္ရင္ မဂၢင္နဲ႕ဆပ္တရားေတာ္PlayDownload
47၂၄-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ သတၱိႏွင့္ ဗ်တၱိ တရားေတာ္PlayDownload
48၂၅-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ရတနာစိန္ေက်ာက္ ဇယ္ေတာက္တန္းကစားရေအာင္ တရားေတာ္PlayDownload
49၂၅-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ဘ၀ေရစက္ႏွင္ ဓမၼစက္ တရားေတာ္PlayDownload
50၂၆-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
51၂၆-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ခႏၶာအစဥ္ ဥာဏ္၀င္ဲျဖတ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
52၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
53၂၇-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အနာထပိ႑ိေကာ၀ါဒသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
54၂၈-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
55၂၈-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ၀ကၠလိမေထရ္၀တၳဳ တရားေတာ္PlayDownload
56၂၉-၁၁-၂၀၀၅ ညေန သစၥဥာဏ္မွာ ဦးခိုက္ျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
57၂၉-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ လမ္ဆုံးလွ်င္ရြာေတြ႕ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
58၈-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
59၈-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
60၉-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
61၉-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload