ဦးဇနိတ

NoTitle
1ကာယ ႏုပႆနာ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
2စိတၲာ ႏုပႆနာ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
3ဓမၼာ ႏုပႆနာ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
4မဂ္ဥာဏ္လိုခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ပါ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
5၀၁.၀၈.၂၀၀၈ ညေန အေကာင္းဆံုးလမ္းက သြားၾကပါPlayDownload
6၀၁.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ဒုကၡသိမွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
7၀၂.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ေကာင္းေသာ ညဥ့္ျဖစ္ပါေစPlayDownload
8၀၃.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ဘာကိုမွ မစြဲပါနဲ႔PlayDownload
9၀၄.၀၈.၂၀၀၇ ညေန ေက်းဇူး႐ွင္ျမတ္ ေက်းဇူးဆပ္PlayDownload
10၀၄.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ခႏၶာဥာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္၀င္PlayDownload
11၀၅.၀၈.၂၀၀၇ ညေန အလင္း႐ွိရာ သြားၾကပါPlayDownload
12၀၅.၀၈.၂၀၁၀ ညေန လိုအပ္တာကို ျဖည့္ဆည္းပါPlayDownload
13၀၆.၀၈.၂၀၀၇ ညေန သာသနာႀကံဳခိုက္ ႀကိဳးစားလိုက္PlayDownload
14၀၆.၀၈.၂၀၁၀ ညေန တိုတိုႏွင့္ ျဖတ္ၾကပါPlayDownload
15၀၇.၀၈.၂၀၀၇ ညေန အေသကင္းရာ သြားၾကပါPlayDownload
16၀၇.၀၈.၂၀၁၀ ညေန အမွီကင္းမွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
17၀၈.၀၈.၂၀၀၇ ညေန သံေယာဇဥ္ျပတ္ ဒုကၡရပ္PlayDownload
18၀၈.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ယိုစီးမႈကို ပိတ္ၾကပါPlayDownload
19၀၉.၀၈.၂၀၀၇ ညေန ေလးျဖာၾသဃ ေက်ာ္လႊားၾကPlayDownload
20၀၉.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ဆႏၵျပင္းစြာ အားထုတ္ပါPlayDownload
21၀ိသုဒၶိ ပမာျပ တရားထိုင္နည္းျပ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
22ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
23အေျချပဳ ၀ိပႆနာ ႐ႈနည္း အလုပ္ေပး တရားPlayDownload
24၁၀.၀၈.၂၀၀၇ ညေန အာသ၀ပယ္မွ ခ်မ္းသာရPlayDownload
25၁၀.၀၈.၂၀၁၀ ညေန ကူးေျမာက္ႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရPlayDownload
26၁၁.၀၇.၂၀၀၉ ည ၾသ၀ါဒ ကထာPlayDownload
27၁၁.၀၈.၂၀၀၇ ညေန အစြဲျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
28၁၂.၀၇.၂၀၀၉ ညေန နိဗၺာန္သိမွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
29၁၂.၀၈.၂၀၀၇ ညေန ဥာဏ္စဥ္စိတ္ျဖာ ခြဲသိပါPlayDownload
30၁၃.၀၇.၂၀၀၉ ညေန အျမတ္ဆံုးဘ၀မွ အျမတ္ဆံုးဓမၼသို႕PlayDownload
31၁၃.၀၈.၂၀၀၇ ညေန အႏုသယစင္မွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
32၁၄.၀၇.၂၀၀၉ ညေန အထက္ကိုသာ ဆန္ၾကပါPlayDownload
33၁၅.၀၇.၂၀၀၉ ညေန သစၥာမိုးမ်ား ေသာက္ခ်ိဳးၾကPlayDownload
34၁၆.၀၇.၂၀၀၉ ညေန အလင္းမွ အလင္းသို႕PlayDownload
35၁၈.၀၇.၂၀၀၉ ညေန အာသ၀ကုန္မွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
36၁၉.၀၇.၂၀၀၉ ညေန ပြားပါမ်ားမွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
37၂၀.၀၇.၂၀၀၉ ညေန ခႏၶာဥာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္၀င္PlayDownload
38၂၁.၀၇.၂၀၀၉ ညေန ဆႏၵျပင္းစြာ အားထုတ္ပါPlayDownload
39၂၃.၀၇.၂၀၀၈ ညေန သာသနာ့အရိပ္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ပါPlayDownload
40၂၄.၀၇.၂၀၀၈ ညေန ခႏၶာဥာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္၀င္PlayDownload
41၂၅.၀၇.၂၀၀၈ ညေန အလင္းပိုင္မွ ခ်မ္းသာရPlayDownload
42၂၆.၀၇.၂၀၀၈ ညေန အႏုသယစင္မွ နိဗၺာန္ရPlayDownload
43၂၇.၀၇.၂၀၀၈ ညေန ကုန္းေပၚေရာက္ေအာင္ သြားၾကပါPlayDownload
44၂၈.၀၇.၂၀၀၈ ညေန ေက်းဇူးသိမွ ေက်းဇူးဆပ္PlayDownload
45၂၉.၀၇.၂၀၀၈ ညေန အျမင္ႏွစ္ပါး ခြဲျခားထားPlayDownload
46၃၀.၀၇.၂၀၀၈ ညေန ခႏၶာေပၚမွာ တရား႐ွာPlayDownload
47၃၁.၀၇.၂၀၀၈ ညေန သံေယာဇဥ္ႀကိဳး ပယ္ျဖတ္ခ်ိဳးPlayDownload