မိုးကုတ္ မဟာကမၼ႒ာနာစရိယ ဦးေဃာသိတ

NoTitle
1ကံေလးမ်ိဳးတရားေတာ္PlayDownload
2ဖဂၢဳန ရဟန္းတရားPlayDownload
3၀ိသုဒိၶ(၇)ပါး ရထာ(၇)စင္း တရားေတာ္PlayDownload
4ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္တရားေတာ္PlayDownload
5ဣေႁႏၵိငါးပါးၫႈိနည္းPlayDownload
6ဣႁႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
7၁၀-၆-၁၉၉၅ တဏွာသခၤတသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
8၁၀-၆-၁၉၉၆ အစြန္းႏွစ္ဘက္သိဳ႕ မကပ္ပါမွ တရားေတာ္PlayDownload
9၁၂-၃-၁၉၉၃ နံက္၉နာရီ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
10၁၂-၆-၁၉၉၄ နံက္ ၀ါသိဇဋသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
11၁၃-၃-၁၉၉၃ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၅)-အတိတ္ကိုမျပန္နဲ႕ အနာဂါတ္ကိုမေမွ်ာ္နဲ႕ကမၼဌာန္ေ၇ြးခ်ယ္ပုံPlayDownload
12၁၃-၆-၁၉၉၆ ညေန သမၼာဒိ႒ိ ၅ မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
13၂၇-၆-၁၉၈၇ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
14၂၇-၉-၁၉၉၅ သီလ၀ႏၲသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
15၃၀-၉-၁၉၉၅ ဘေဒၵကရသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
16၆-၆-၁၉၉၆ ခ်ာလည္ဒုကၡေရာက္ ကမၼဘ၀ရွင္းတမ္း တရားေတာ္PlayDownload
17၆-၆-၁၉၉၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ တရားေတာ္PlayDownload
18၇-၄-၁၉၉၅ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄)PlayDownload
19၇-၆-၁၉၉၆ ရုပ္နာမ္ခြဲ ပညတ္ ပရမတ္ခြဲ တရားေတာ္PlayDownload
20၇-၆-၁၉၉၆ အတိတ္ကံစြမ္းေၾကာင့္ပစၥဳပၸန္တြင္ျဖစ္ေပၚလာပုံPlayDownload
21၈-၄-၁၉၉၈ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
22၈-၆-၁၉၉၆ သုညတဆိုက္ေအာင္ရႈပါတရားေတာ္PlayDownload
23၉-၆-၁၉၉၆ ၆၂ ပါးေသာမိစၴာဒိ႒ိမ်ား တရားေတာ္PlayDownload
24၉-၆-၉၉၆ ဘေဒၵကရသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload