ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼသာရ

NoTitle
1၁-၄-၁၉၈၈ညေန  ေဝဒနာႏွင့္ငါမေရာေစႏွင့္ေဝဒနာႏုပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
2၁-၈-၁၉၉၂ညေန  ေစလႅကသပၸဥပမာျပ (၃)တရားေတာ္PlayDownload
3၁-၉-၁၉၈၆ညေန သမၼာဒိ႒ိ (၅)မ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
4၁၀-၁-၁၉၉၀ညေန  တဏွာထက္ဒိ႒ိကပို၍ေၾကာက္စရာေကင္းပုံ တရားေတာ္PlayDownload
5၁၀-၁-၁၉၉၅ နံက္ အေမွာင္ငါးစင္းအလင္ငါးခ်က္ႏွင့္စရုက္ႏွင့္ကမၼ႒ာန္ေရြးပုံတရာေတာ္ိPlayDownload
6၁၀-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
7၁၀-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
8၁၀-၈-၁၉၉၀ညေန  နီဝတနတရား (၅)ပါး တရားေတာ္PlayDownload
9၁၀-၉-၁၉၈၆ညေန သကၠပညွသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
10၁၀-၉-၁၉၉၀ညေန ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၈)မ်ိဳး (၂) တရားေတာ္PlayDownload
11၁၁-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
12၁၁-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
13၁၁-၈-၁၉၉၀ညေန ယကၠန္းသည္မေလးကုမာရီဥပမာျပခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ၾကရန္တရားေတာ္PlayDownload
14၁၁-၉-၁၉၉၀ညေန  ခႏၶဒုကၡကိုျမင္မွမုန္းမွခႏၶအဆံုးကိုဥာဏ္ႏွင့္ေတြ႕မည္ တရားေတာ္PlayDownload
15၁၂-၁၂-၁၉၈၉ညေန အႏွစ္ရွာၾကရန္ သာေဓာပမသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
16၁၂-၄-၁၉၈၉ညေန ဝိပံလႅာသ တံတိုင္းၿပိဳေရးတရားေတာ္PlayDownload
17၁၂-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
18၁၂-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
19၁၂-၈-၁၉၉၀ညေန  ဒိ႒ိအသိႏွင့္စင္မွခႏၶာေဟာတရားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ နာႏိုင္မည္တရားေတာ္PlayDownload
20၁၂-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
21၁၂-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
22၁၂-၉-၁၉၉၀ညေန  ေရနဲငါး ဥပမာျပ သကၠပညွသုတ္တရားေတာ္PlayDownload
23၁၃-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
24၁၃-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
25၁၃-၈-၁၉၉၀ညေန  စပေနာပမသုတ္သမုတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာရွင္းေဟာပုံ တရားေတာ္PlayDownload
26၁၃-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
27၁၃-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
28၁၄-၄-၁၉၉၆ညေန  သစၥာသိဖို႕ အေရးႀကီးဆုံးတရားေတာ္PlayDownload
29၁၄-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
30၁၄-၈-၁၉၉၀ညေန  ဝိပလႅာသတရားေတာ္PlayDownload
31၁၄-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
32၁၄-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
33၁၄-၉-၁၉၉၀ညေန  သစၥာသိဖို႕ အေရးႀကီးပုံတရားေတာ္PlayDownload
34၁၅-၄-၁၉၉၆ညေန  သစၥဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
35၁၅-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
36၁၅-၈-၁၉၉၀ညေန  ႏွလုံးသြင္းမႈမွားမႈေၾကာင့္ ဝိပလႅာသတရားျဖစ္ေပၚပုံ တရားေတာ္PlayDownload
37၁၅-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
38၁၅-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
39၁၅-၉-၁၉၉၀ညေန  ႏွလုံးသြင္းမႈမွန္မွဒိ႒ိစင္မည္ အားထုတ္မႈမွန္မွ သစၥာျမင္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
40၁၆-၄-၁၉၉၆ညေန  ကတဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
41၁၆-၄-၁၉၉၆နံနက္  နိဗၺာန္အေၾကာင္း (၁)တရားေတာ္PlayDownload
42၁၆-၈-၁၉၉၀ညေန  ႏွလုံးသြင္းမွားမႈသည္အာသေဝါတရားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚပုံတရားေတာ္PlayDownload
43၁၆-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
44၁၆-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
45၁၆-၉-၁၉၉၀ညေန  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သိမွသစၥာသိမည္ တရားေတာ္PlayDownload
46၁၇-၄-၁၉၉၆ညေန  နိဗၺာန္ ႏွင့္စုေပါင္းေရစက္ခ် တရားေတာ္PlayDownload
47၁၇-၄-၁၉၉၆နံနက္  ေသာတပန္အဂၤါ(၇)ပါးႏွင့္ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး တရားေတာ္PlayDownload
48၁၇-၈-၁၉၉၀ညေန  ရွင္နႏၵကႏွင့္ဘိကၠဴနီမငါးရာ ဥပမာျပ ႏွလုံးသြင္းမွန္၍ အသင့္အတင့္အားထုတ္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
49၁၇-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
50၁၇-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဒိ႒ိျပဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
51၁၇-၉-၁၉၉၀ညေန  အဝိဇၨာ(၅)ထပ္ ဖုံးေနပုံတရားေတာ္PlayDownload
52၁၈-၈-၁၉၉၀ညေန  ေသာတပတၱိမဂ္ရလွ်င္အရူး(၈)မ်ိဳးပယ္ပုံ တရားေတာ္PlayDownload
53၁၈-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
54၁၈-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  သစၥဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
55၁၈-၉-၁၉၉၀နံနက္  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ရႈနည္းသင္ တရားေတာ္PlayDownload
56၁၉-၇-၁၉၉၀ညေန  ဇနပဒကလွ်ာဏီသုတ္ေတလပတၱဆီကြက္ ဥပမာျပ တရားေတာ္PlayDownload
57၁၉-၇-၁၉၉၁ညေန  သစၥာသိမွ နိဗၺာန္ေရာက္မည္တရားေတာ္PlayDownload
58၁၉-၈-၁၉၉၀ညေန  ဝိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာအေမးအေျဖ တရားေတာ္PlayDownload
59၁၉-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
60၁၉-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ဥာဏ္စဥ္(၃)ပါးတရားေတာ္PlayDownload
61၁၉-၉-၁၉၉၂ညေန  သမၼသနသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
62၂-၂-၁၉၉၀ညေန  နားကတရားနာဥာဏ္ကခႏၶာလွည္႕သုတိမသုတၱာန္ တရားေတာ္PlayDownload
63၂-၈-၁၉၉၂ညေန  ေစလႅကသပၸဥပမာျပ (၄)တရားေတာ္PlayDownload
64၂-၉-၁၉၈၆ညေန ကံႏွင့္ကံ၏အက်ိဳးေပးနယ္ထဲေပ်ာ္ပိုက္၍ မေနပါနဲ႕တရားေတာ္PlayDownload
65၂၀-၂-၁၉၉၃ညေန  သုျဗဟၼာနတ္သားဥပမာျပမဂၢင္အလုပ္ကိုႀကိဳးစာၾကပါ တရားေတာ္PlayDownload
66၂၀-၅-၁၉၉၃ညေန  ျဖစ္ပ်က္ကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သံုးသပ္တတ္ဖို႕အေရးႀကီးပုံတရားေတာ္PlayDownload
67၂၀-၇-၁၉၉၀ညေန  ကုကၠဳရဝတီသုတ္ ကံကိုေဝဖန္၍ရွင္းေဟာပုံတရားေတာ္PlayDownload
68၂၀-၈-၁၉၉၀ညေန  ဘာသာျခားတို႕၏ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အားကိုးခ်က္ကိုဓမၼအေၾကာင္းအက်ိဳးျပ၍ ရွင္းလင္းေဟာၾကားပုံတရားေတာ္PlayDownload
69၂၀-၈-၁၉၉၇နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
70၂၀-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  ထင္းခုတ္သမားႏွင့္ဘီလူးမ ဥပမာျပ သစၥဥာဏ္၊ ကိစၥဥာဏ္၊ ကတဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
71၂၀-၉-၁၉၉၀ညေန  အေမွာင္(၅)စင္းအလင္း(၅)ခ်က္ (၂) တရားေတာ္PlayDownload
72၂၁-၇-၁၉၉၀ညေန ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကေစရန္တရားေတာ္PlayDownload
73၂၁-၈-၁၉၉၀ညေန  ခႏၶာ့စက္ ဓမၼစက္လည္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
74၂၁-၈-၁၉၉၇နံနက္  ရတၳဝနိတသုတ္ႏွင့္ေကာသန္ပီသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
75၂၁-၈-၁၉၉၇ေန႕လည္  အဂၢိဝတၥသုတ္ႏွင့္စုေပါင္းေရစက္ခ် တရားေတာ္PlayDownload
76၂၁-၉-၁၉၉၀ညေန  အေမွာင္(၅)စင္းအလင္း(၅)ခ်က္ (၃) တရားေတာ္PlayDownload
77၂၂-၇-၁၉၉၀ညေန  သကၠပညွသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
78၂၂-၈-၁၉၉၀ညေန တြင္းေအာင္းႂကြက္ပမာပုဂၢဳလ္ေလးမ်ိဳး ဆႏၵျပဳ တရားေတာ္PlayDownload
79၂၂-၉-၁၉၉၀ညေန  အေမွာင္(၅)စင္းအလင္း(၅)ခ်က္ (၄) တရားေတာ္PlayDownload
80၂၃-၄-၁၉၈၈ညေန အေမွာင္(၅)စင္းအလင္(၅)ခ်က္ရွင္းေဟာ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပါဒ္ကိုအဖန္ဖန္သုံးသပ္ၿပီးမွ ဝိပႆနာရႈၾကရန္တရာေးတာ္PlayDownload
81၂၃-၇-၁၉၉၀ညေန  သကၠပညွသုတ္ အဆက္ တရားေတာ္PlayDownload
82၂၃-၈-၁၉၉၀ညေန  သုတိမဝတၳဳ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
83၂၃-၉-၁၉၉၀ညေန  အေမွာင္(၅)စင္းအလင္း(၅)ခ်က္ (၅) တရားေတာ္PlayDownload
84၂၄-၁၁-၁၉၉၈ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံံ (၁)PlayDownload
85၂၄-၇-၁၉၉၀ညေန  သကၠပညွသုတ္ အဆံုးသတ္တရားေတာ္PlayDownload
86၂၄-၈-၁၉၉၀ညေန  သုတိမဝတၳဳ (၂) တရားေတာ္PlayDownload
87၂၄-၉-၁၉၉၀ညေန သႆတႏွင့္ဥေစၦဒ ဒိ႒ိရိွသူတို႕၏ သေဘာအေလ့အက်င့္အရွင္ႏုရာဓဥပမာျပ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
88၂၅-၁၀-၁၉၈၈ညေန  ခႏၶာ႕အဘိဓမၼာကိုနာႏိုင္မွနက္နဲတဲ့သစၥာကို ထိုးထြင္းသိႏိုင္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
89၂၅-၁၀-၁၉၉၂ညေန  အားကိုးလြဲလွ်င္ဆင္းရဲပြဲ ႏႊဲၾကရမည္ တရားေတာ္PlayDownload
90၂၅-၇-၁၉၉၀ညေန  မသိေဘးအမွားေဘးမွလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားရန္ တရားေတာ္PlayDownload
91၂၅-၈-၁၉၉၀ညေန  သုတိမဝတၳဳ အဆုံးသတ္တရားေတာ္PlayDownload
92၂၅-၉-၁၉၉၀ညေန  အရွင္ႏုရာဓဥပမာျပ (၂)တရားေတာ္PlayDownload
93၂၆-၈-၁၉၉၀ညေန  ဒုကၡသစၥာကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သိမွ နိေရာဓသစၥာကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
94၂၆-၉-၁၉၉၀ညေန  ကိႏ ၱဳေကာပမသုတ္အျမင္မွန္ရေရး တရားေတာ္PlayDownload
95၂၆-၉-၁၉၉၂ညေန  လမ္းသုံးသြယ္ တရားေတာ္PlayDownload
96၂၇-၇-၁၉၉၀ညေန  ဒိ႒ိေတြအေမးအနာထပိန္သေဌးႀကီးအေျဖ တရားေတာ္PlayDownload
97၂၇-၇-၁၉၉၂ညေန အနာဟဗိမိေကာဝါဒသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
98၂၇-၈-၁၉၉၀ညေန  ကိႏ ၱဳေကာပမသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
99၂၈-၁၀-၁၉၈၉ညေန ကမၼသကၠတဥာဏ္ႏွင့္သစၥာအႏုေလာမိကဥာဏ္ အေၾကာင္းရွင္းျပပုံ တရားေတာ္PlayDownload
100၂၈-၅-၁၉၉၃ညေန သစၥာသိဖို႕ အေရးႀကီးပုံ တရားေတာ္PlayDownload
101၂၈-၇-၁၉၉၀ညေန  ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာေစနဲ႕တရားေတာ္PlayDownload
102၂၈-၇-၁၉၉၂ညေန ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာသတ္ခန္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
103၂၉-၇-၁၉၉၂ညေန ကိတၱဳေကာပမသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
104၃-၁-၁၉၉၀ညေန လူ႕သံေယာဇဥ္စြန္႕မွနိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
105၃-၈-၁၉၉၂ညေန  သားေကာင္(၆)ေကာင္ဥပမာျပစပေနာပမသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
106၃-၉-၁၉၈၆ညေန နားကတရားနာ ဥာဏ္ကခႏၶာလွဲ႕သေ႒းသားကာလ ဥပမာျပ တရားေတာ္PlayDownload
107၃-၉-၁၉၉၀နံနက္  သခၤါရတရားအနိစၥမွာလမ္းဆုံးပုံ တရားေတာ္PlayDownload
108၃၀-၁၁-၁၉၉၈ ည သစၥညဏ္ ကိစၥညဏ္ ကတညဏ္ - ၃PlayDownload
109၃၀-၇-၁၉၉၂ညေန  ေစလႅကသပၸဥပမာျပ (၁)တရားေတာ္PlayDownload
110၃၁-၁၂-၁၉၈၈ညေန ခႏၶာေဟာတရားကိုနာႏိုင္မွနိဗၺာန္ေရာက္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
111၃၁-၇-၁၉၉၂ညေန  ေစလႅကသပၸဥပမာျပ (၂)တရားေတာ္PlayDownload
112၄-၈-၁၉၉၂ညေန အရိႏၷမႏွင့္ ေသာဏကဥပမာျပ တရာေးတာ္PlayDownload
113၄-၉-၁၉၈၆ညေန သုညတတရားနာမွ သုညတ နိဗၺာန္ေရာက္မည္တရားေတာ္PlayDownload
114၄-၉-၁၉၉၂ညေန  ရွင္ဆႏၵသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
115၅-၈-၁၉၉၂ညေန ကံကိုအားမကိုးသင့္ပုံကတၠဳရဝတီသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
116၅-၉-၁၉၈၆ညေန လက္ရွိခႏၶာစြန္႕၍ေနာက္ခႏၶာရျခင္းသည္ အျပစ္အႀကီးဆုံးသင့္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
117၆-၁၀-၁၉၉၂ညေန ဒုလႅဘတရား(၅)ပါး တရားေတာ္PlayDownload
118၆-၄-၁၉၉၃ညေန  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ရွင္းေဟာဒုကၡသစၥာရႈေသာဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
119၆-၇-၁၉၉၁ညေန  သခႍါရႏွင့္ အနိစၥအကြက္က်ျမင္လွ်င္ အသခၤါရ နိဗၺာန္ေရာက္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
120၆-၈-၁၉၉၂ညေန  ကမၼသကၠတဥာဏ္ႏွင့္သစၥာအႏုေလာမိကဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
121၆-၈-၁၉၉၂နံနက္  အားကိုးရာအစစ္ကိုရွာၾကရန္တရားေတာ္PlayDownload
122၆-၉-၁၉၈၆ညေန မိလကၡရဟန္းႏွင့္ သုခသာမေဏဥပမာျပအဓိပတိသုံးပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
123၇-၉-၁၉၈၆ညေန ကံႏွင့္တဏွာတြင္တဏွာကေၾကာက္စရာေကာင္းပုံ တရားေတာ္PlayDownload
124၇-၉-၁၉၉၀ညေန  ပုကၠဳရဝတီသုတ္ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းေဟာပုံ တရားေတာ္PlayDownload
125၈-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
126၈-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
127၈-၉-၁၉၈၆ညေန သုညတတရားနာမွ မသိေဘးအမွားေဘးလြတ္မည္ တရားေတာ္PlayDownload
128၈-၉-၁၉၉၀ညေန  ရထဝႏိ ၱတသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
129၉-၄-၁၉၉၆ညေန  ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျပဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
130၉-၄-၁၉၉၆နံနက္ ခႏၶာ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
131၉-၈-၁၉၉၀ညေန  ေကၠာသံပီသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
132၉-၉-၁၉၈၆ညေန ေသလပတၱဆီကြက္ဥပမာျပေဘးငါးေဘးကိုေစာင့္မေနၾကပါနဲ႔ တရားေတာ္PlayDownload
133၉-၉-၁၉၉၀ညေန ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၈)မ်ိဳး (၁) တရားေတာ္PlayDownload