ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္ သဒၶမၼ ကိတၱသာရ

NoTitle
1ငါးပါးသီလခံယူျခင္းPlayDownload
2စိတၲာႏုပႆနာရႈနည္း တရားေတာ္PlayDownload
3တရားေဟာပလင္ဖြင့္ ပရိကံPlayDownload
4ပရိကံ ျပုပုံႏွင္. ထိုိုင္၍႐ႈ့ မွတ္နည္းPlayDownload
5ေမတၱာပို့ အမွ်ေ၀PlayDownload
6အစာသုံးေဆာင္စဥ္ ႐ႈ့မွတ္နည္းPlayDownload
7အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
8၁-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
9၁-၁၀-၂၀၀၂ သမထႏွင္႕ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
10၁၀-၆-၂၀၀၄ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
11၁၁-၆-၂၀၀၄ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ႏွင္.ဘံုဆိုင္အလုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
12၁၂-၆-၂၀၀၄ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
13၁၃-၆-၂၀၀၄ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
14၁၅-၂-၂၀၀၄ေနေရးထက္ေသေရးအေရးႀကီးပု့ံPlayDownload
15၁၆-၂-၂၀၀၄လမ္းသုံးသြယ္ဘယ္လမ္းေ႐ြးၾကမလဲPlayDownload
16၁၇-၂-၂၀၀၄ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင္႔ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္PlayDownload
17၁၈-၂-၂၀၀၄အေမွာင္ငါးစင္း အလင္းငါးခ်က္တရားေတာ္PlayDownload
18၁၈-၆-၂၀၀၄ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၁)PlayDownload
19၁၉-၂-၂၀၀၄ကထာငါးခ်က္႐ွင္းေဟာတရားေတာ္PlayDownload
20၁၉-၆-၂၀၀၄ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၂)PlayDownload
21၂-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
22၂-၁၀-၂၀၀၂ သမထႏွင္႕ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
23၂-၁၀-၂၀၀၂ အာသေ၀ါေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
24၂၀-၂-၂၀၀၄သာသနာသံုးရပ္ႏွင့္ကမၼႆကတသမၼာဒိဌိတရားေတာ္PlayDownload
25၂၀-၆-၂၀၀၄ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၃)PlayDownload
26၂၁-၂-၂၀၀၄ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နာမ႐ူပပရိေစၦဒဥာဏ္္တရားေတာ္္PlayDownload
27၂၂-၂-၂၀၀၄ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္ တရားေတာ္PlayDownload
28၂၃-၂-၂၀၀၄ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင္႔နဂိုအေရးအပိုအေရး႐ွင္းေဟာတရားေတာ္PlayDownload
29၂၄-၂-၂၀၀၄သတိပဌာန္သုံးမ်ိဳး ႏွင္႔၀ိဇၨာဥာဏ္႐ွင္းေဟာတရားေတာ္PlayDownload
30၂၄-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
31၂၅-၉-၂၀၀၂ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
32၂၅-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သာသနာ (၃) ရပ္ရွင္းတရားေတာ္PlayDownload
33၂၆-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
34၂၆-၉-၂၀၀၂ အ၀ိဇၨာအဖုံး ၅ ခ်ပ္ခြာ တရားေတာ္PlayDownload
35၂၇-၉-၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
36၂၇-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
37၂၇-၉-၂၀၀၂ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိရွင္း တရားေတာ္PlayDownload
38၂၈-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
39၂၈-၉-၂၀၀၂ ပညတ္ ပရမတ္ရွင္း တရားေတာ္PlayDownload
40၂၈-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိရွင္း တရားေတာ္PlayDownload
41၂၉-၅-၂၀၀၄ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ နိဒါန္း တရားေတာ္PlayDownload
42၂၉-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
43၂၉-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အာယတနရွင္း တရားေတာ္PlayDownload
44၂၉-၉-၂၀၀၂ သစၥာႏွင့္ ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္PlayDownload
45၃-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
46၃-၁၀-၂၀၀၂ ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမုံျပင္ တရားေတာ္PlayDownload
47၃-၁၀-၂၀၀၂ ရ႒၀ိနီတသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
48၃၀-၇-၂၀၀၀ ကံေလးမ်ိဳး တရာေတာ္PlayDownload
49၃၀-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
50၃၀-၉-၂၀၀၂ ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္PlayDownload
51၃၀-၉-၂၀၀၂ အာယတနရွင္းခဏ္း တရားေတာ္PlayDownload
52၄-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
53၅-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္PlayDownload
54၅-၆-၂၀၀၄ ေနေရး ထက္ေသေရး အေရး ႀကီးပုံတရားေတာ္PlayDownload
55၆-၆-၂၀၀၄ ၀ိမုတၲိေခတ္၀ိပႆနာ႐ႈရန္ တရားေတာ္PlayDownload
56၇-၆-၂၀၀၄ဘယ္ကိုသြားမလဲ တရားေတာ္PlayDownload
57၈-၆-၂၀၀၄ အဖုံးငါးဖံုးဖြင္. ၀ိဇၨာဥဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
58၉-၆-၂၀၀၄ရင္တြင္း၌ေစတီတည္ျခင္း တရားေတာ္PlayDownload